اتاق مادر و کودک اتاق مادر و کودک

 

اتاق شیردهی در ترمینال 2 و4 وجود دارد و تمامی مادران مسافر امکان استفاده از آن را دارند.

میز تعویض پوشک اطفال در تمامی سرویس‌های بهداشتی وجود داشته و تمامی مادران مسافر امکان استفاده از آن را دارند.