مدیرکل و معاونین مدیرکل و معاونین

ابراهیم مرادی
مدیر کل فرودگاه بین المللی مهرآباد
بیشتر...
 
عبدالصاحب پورمنصور
معاون توسعه مدیریت و منابع
بیشتر...
 
محمد الهی‌نیا
معاون عملیات هوانوردی
بیشتر...
 
هادی آشتیانی
معاون تسهیلات فرودگاهی
بیشتر...
 
مجید داودی
معاون فنی و مهندسی
بیشتر...
 
مهدی نامداری
معاون اقتصادی و بازرگانی
بیشتر...