ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
ترمینال
ترمینال
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA3304

خوی

نشست

2

ATR-72

پنج شنبه

15:25

۲۴ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

نشست

2

F100

پنج شنبه

15:40

۲۴ آبان ۱۳۹۷

کارون

KRU2569

سیری

نشست

2

F100

پنج شنبه

15:45

۲۴ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4002

كيش

نشست

2

A320

پنج شنبه

15:45

۲۴ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4084

قشم

نشست

2

MD83

پنج شنبه

15:45

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC827

رامسر

نشست

6

ATR-72

پنج شنبه

15:55

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC3774

شیراز

نشست

6

F100

پنج شنبه

15:55

۲۴ آبان ۱۳۹۷

کیش ایر

KIS7026

كيش

نشست

2

F100

پنج شنبه

16:00

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM4551

خارگ

نشست

6

BAE146

پنج شنبه

16:00

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC851

زاهدان

نشست

6

B727

پنج شنبه

16:00

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5636

اهواز

نشست

2

B737

پنج شنبه

16:05

۲۴ آبان ۱۳۹۷

کیش ایر

KIS7054

كيش

نشست

2

MD83

پنج شنبه

16:15

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

نشست

2

MD82

پنج شنبه

16:20

۲۴ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN6929

مشهد

نشست

6

MD83

پنج شنبه

16:20

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM4573

ایلام

نشست

6

BAE146

پنج شنبه

16:30

۲۴ آبان ۱۳۹۷

معراج

MRJ2801

مشهد

نشست

2

320

پنج شنبه

16:30

۲۴ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4050

كيش

نشست

2

MD82

پنج شنبه

16:45

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5603

تبریز

تاخیر

2

MD82

پنج شنبه

16:50

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5684

اهواز

نشست

2

MD83

پنج شنبه

17:10

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA261

مشهد

نشست

2

A320

پنج شنبه

17:10

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1034

مشهد

نشست

6

A310

پنج شنبه

17:15

۲۴ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4032

چابهار

نشست

2

MD82

پنج شنبه

17:15

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1054

کرمان

نشست

6

A300-600ST

پنج شنبه

17:20

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1017

عسلویه

نشست

6

ab6

پنج شنبه

17:20

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC3845

ایلام

نشست

6

F100

پنج شنبه

17:25

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ساها

IRZ171

مشهد

نشست

6

B737

پنج شنبه

17:25

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ساها

IRZ163

مشهد

نشست

6

B737

پنج شنبه

17:35

۲۴ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN015

عسلویه

نشست

6

MD82

پنج شنبه

17:35

۲۴ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4044

مشهد

نشست

2

A319

پنج شنبه

17:55

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ایران ایرتور

IRB987

تبریز

نشست

2

MD82

پنج شنبه

18:05

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

نشست

2

ATR-72

پنج شنبه

18:10

۲۴ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

نشست

2

F100

پنج شنبه

18:10

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

نشست

6

BAE146

پنج شنبه

18:15

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC641

تبریز

تاخیر

6

737

پنج شنبه

18:15

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

تاخیر

2

MD82

پنج شنبه

18:20

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA264

آبادان

نشست

2

F100

پنج شنبه

18:20

۲۴ آبان ۱۳۹۷

وارش

VRH5821

كيش

نشست

2

B737

پنج شنبه

18:30

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC603

مشهد

نشست

6

737

پنج شنبه

18:30

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1042

كيش

نشست

6

AB6

پنج شنبه

18:40

۲۴ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN047

تبریز

نشست

6

MD82

پنج شنبه

18:40

۲۴ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN6987

كيش

تاخیر

6

MD83

پنج شنبه

19:10

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC831

اهواز

تاخیر

6

A320

پنج شنبه

19:10

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC845

رشت

نشست

6

ATR-72

پنج شنبه

19:30

۲۴ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN019

اهواز

تاخیر

6

MD82

پنج شنبه

19:40

۲۴ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

19:45

۲۴ آبان ۱۳۹۷

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

19:50

۲۴ آبان ۱۳۹۷

سپهران

SHI4313

كيش

تاخیر

6

B737

پنج شنبه

19:55

۲۴ آبان ۱۳۹۷

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

پنج شنبه

20:00

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

20:05

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC849

كيش

تاخیر

6

F100

پنج شنبه

20:25

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

20:30

۲۴ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

20:35

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

20:40

۲۴ آبان ۱۳۹۷

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

20:45

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

21:15

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

21:20

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

6

BAE146

پنج شنبه

21:40

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

6

B727

پنج شنبه

21:40

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5631

کرمانشاه

طبق برنامه

2

320

پنج شنبه

21:45

۲۴ آبان ۱۳۹۷

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

21:45

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

21:50

۲۴ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

21:55

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

2

ATR-72

پنج شنبه

21:55

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR-72

پنج شنبه

21:55

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5614

اصفهان

تاخیر

2

MD82

پنج شنبه

22:00

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

22:15

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

6

B737

پنج شنبه

22:20

۲۴ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

22:25

۲۴ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4000

ارومیه

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

22:30

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

6

BAE146

پنج شنبه

22:30

۲۴ آبان ۱۳۹۷

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

22:30

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

22:30

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC3725

یزد

تاخیر - 20:30

6

B737

پنج شنبه

22:35

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

2

ATR-72

پنج شنبه

22:40

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

6

A310

پنج شنبه

22:40

۲۴ آبان ۱۳۹۷

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

22:45

۲۴ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

22:50

۲۴ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

22:55

۲۴ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

22:55

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

6

A320

پنج شنبه

22:55

۲۴ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

23:00

۲۴ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1243

قشم

تاخیر

2

RJ100

پنج شنبه

23:30

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

2

A321

پنج شنبه

23:30

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

23:30

۲۴ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4048

زاهدان

تاخیر

2

MD83

پنج شنبه

23:35

۲۴ آبان ۱۳۹۷

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

2

B737

پنج شنبه

23:35

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC833

اهواز

تاخیر

6

F100

پنج شنبه

23:40

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

6

BAE146

پنج شنبه

23:45

۲۴ آبان ۱۳۹۷

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

2

320

پنج شنبه

23:45

۲۴ آبان ۱۳۹۷

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

23:45

۲۴ آبان ۱۳۹۷

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

23:45

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR-72

پنج شنبه

23:50

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

6

747-400

پنج شنبه

23:55

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

6

A300-600ST

پنج شنبه

23:55

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

6

ab6

پنج شنبه

23:55

۲۴ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

23:55

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

23:55

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

23:55

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

06:20

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

07:20

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

6

F100

جمعه

07:55

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

2

B737

جمعه

08:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

6

ATR-72

جمعه

08:20

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

2

ATR-72

جمعه

08:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

6

A310

جمعه

08:50

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

08:50

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

2

ATR-72

جمعه

08:50

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

09:15

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

6

F100

جمعه

09:20

۲۵ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

09:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

2

ATR-72

جمعه

10:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

جمعه

10:15

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کارون

KRU2521

آغاجاری

طبق برنامه

2

F100

جمعه

10:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

2

ATR-72

جمعه

10:40

۲۵ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

10:45

۲۵ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

2

F100

جمعه

10:50

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA355

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

جمعه

11:05

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

6

ab6

جمعه

11:10

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

11:15

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5649

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

11:20

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

6

A320

جمعه

11:25

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

11:45

۲۵ آبان ۱۳۹۷

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

6

B737

جمعه

11:50

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

6

RJ85

جمعه

12:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

6

A310

جمعه

12:15

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

2

ATR-72

جمعه

12:15

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

2

ATR-72

جمعه

12:15

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

6

F100

جمعه

12:25

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

6

A310

جمعه

13:15

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

6

B737-400

جمعه

13:15

۲۵ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

13:25

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

6

F100

جمعه

13:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

2

F100

جمعه

13:40

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

14:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

14:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

14:10

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

14:15

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

2

ATR-72

جمعه

14:20

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

2

ATR-72

جمعه

14:20

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

2

A320

جمعه

14:20

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC857

قشم

طبق برنامه

6

F100

جمعه

14:40

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

14:40

۲۵ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

14:45

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

2

F100

جمعه

14:50

۲۵ آبان ۱۳۹۷

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

6

B737

جمعه

14:55

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

15:05

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN037

قشم

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

15:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

15:35

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3309

شاهرود

طبق برنامه

2

ATR-72

جمعه

15:45

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

15:50

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

6

ATR-72

جمعه

15:55

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4084

قشم

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

15:55

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

2

A320

جمعه

16:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

6

B727

جمعه

16:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

2

B737

جمعه

16:05

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

16:10

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

16:15

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1002

لامرد

طبق برنامه

6

BAE146

جمعه

16:15

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

16:15

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

6

B737-400

جمعه

16:15

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

6

A310

جمعه

16:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

6

F100

جمعه

16:45

۲۵ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

16:50

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

17:10

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

6

A310

جمعه

17:15

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

6

RJ85

جمعه

17:20

۲۵ آبان ۱۳۹۷

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

6

B737

جمعه

17:20

۲۵ آبان ۱۳۹۷

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

2

320

جمعه

17:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

6

B737

جمعه

17:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

6

B737

جمعه

17:35

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5684

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

17:50

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

6

ab6

جمعه

17:50

۲۵ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

17:50

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

17:55

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

6

RJ85

جمعه

18:10

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

6

F100

جمعه

18:10

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

18:20

۲۵ آبان ۱۳۹۷

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

2

B737

جمعه

18:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

18:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

6

BAE146

جمعه

18:40

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

2

ATR-72

جمعه

18:40

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA442

تبریز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

19:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR-72

جمعه

19:05

۲۵ آبان ۱۳۹۷

پويا

PYA2346

گرگان

طبق برنامه

6

EMB145

جمعه

19:10

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

19:20

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72

جمعه

19:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

19:45

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

19:50

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4018

یزد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

20:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

جمعه

20:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

20:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

20:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

2

B737

جمعه

20:10

۲۵ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

20:20

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

20:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

20:50

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

6

BAE146

جمعه

21:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

6

B737

جمعه

21:10

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC849

كيش

طبق برنامه

6

F100

جمعه

21:25

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5631

کرمانشاه

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

21:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

جمعه

21:40

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

21:45

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

2

A319

جمعه

21:55

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

2

A320

جمعه

21:55

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

6

A320

جمعه

21:55

۲۵ آبان ۱۳۹۷

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

جمعه

22:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

6

B737

جمعه

22:10

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

2

A320

جمعه

22:15

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

2

A320

جمعه

22:15

۲۵ آبان ۱۳۹۷

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

6

B737

جمعه

22:20

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

22:20

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

22:25

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4000

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

22:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3421

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR-72

جمعه

22:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

6

A310

جمعه

22:40

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

22:40

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

2

B737

جمعه

22:45

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

6

F100

جمعه

22:55

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

22:55

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR-72

جمعه

22:55

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

2

ATR-72

جمعه

22:55

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

6

A320

جمعه

22:55

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

23:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کیش ایر

KIS7150

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

23:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

23:15

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN043

آبادان

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

23:20

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

2

A320

جمعه

23:25

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

6

F100

جمعه

23:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

6

F100

جمعه

23:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

2

B737

جمعه

23:35

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

23:35

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

6

F100

جمعه

23:35

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

23:40

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

2

A320

جمعه

23:40

۲۵ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

23:40

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

23:45

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

6

BAE146

جمعه

23:45

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

2

A320

جمعه

23:45

۲۵ آبان ۱۳۹۷

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

2

320

جمعه

23:45

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

6

A310

جمعه

23:50

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

2

F100

جمعه

23:50

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

6

ab6

جمعه

23:55

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

6

A310

جمعه

23:55

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

6

A310

جمعه

23:55

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:55

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

23:55

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:55

۲۵ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1259

مشهد

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

23:55

۲۵ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

جمعه

23:55

۲۵ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

23:55

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ترمینال
ترمینال
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

IRC848

كيش

پرواز كرد

4

1397-08-24 16:54

F100

پنج شنبه

15:30

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

پرواز كرد

2

1397-08-24 16:08

ATR-72

پنج شنبه

15:30

۲۴ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN6986

كيش

پرواز كرد

4

1397-08-24 18:50

MD83

پنج شنبه

15:45

۲۴ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN046

تبریز

پرواز كرد

4

1397-08-24 16:39

MD82

پنج شنبه

16:00

۲۴ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4011

شیراز

پرواز كرد

1

1397-08-24 16:15

MD83

پنج شنبه

16:10

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

پرواز كرد

2

1397-08-24 16:27

ATR-72

پنج شنبه

16:15

۲۴ آبان ۱۳۹۷

کارون

KRU2618

اهواز

پرواز كرد

2

1397-08-24 16:50

F100

پنج شنبه

16:40

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC844

رشت

پرواز كرد

4

1397-08-24 16:53

ATR-72

پنج شنبه

16:50

۲۴ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN018

اهواز

در حال سوار شدن

4

MD82

پنج شنبه

16:50

۲۴ آبان ۱۳۹۷

کیش ایر

KIS7027

كيش

پرواز كرد

1

1397-08-24 16:58

F100

پنج شنبه

16:55

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC3775

شیراز

پرواز كرد

4

1397-08-24 17:13

F100

پنج شنبه

16:55

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5680

ارومیه

پرواز كرد

2

1397-08-24 17:20

B737

پنج شنبه

17:00

۲۴ آبان ۱۳۹۷

کیش ایر

KIS7081

كيش

پرواز كرد

1

1397-08-24 18:21

MD82

پنج شنبه

17:15

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

پرواز كرد

2

1397-08-24 18:04

MD82

پنج شنبه

17:20

۲۴ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1216

آبادان

پرواز كرد

2

1397-08-24 17:29

F100

پنج شنبه

17:20

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1049

بیرجند

پرواز كرد

4

1397-08-24 17:42

BAE146

پنج شنبه

17:30

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5604

تبریز

پرواز كرد

2

1397-08-24 18:24

MD83

پنج شنبه

17:40

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM4577

بم

پرواز كرد

4

1397-08-24 17:56

BAE146

پنج شنبه

17:45

۲۴ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4071

كيش

پرواز كرد

1

1397-08-24 17:59

MD82

پنج شنبه

17:45

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC858

ارومیه

پرواز كرد

4

1397-08-24 18:09

B.727

پنج شنبه

17:50

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1055

کرمان

پرواز كرد

4

1397-08-24 18:55

AB6

پنج شنبه

18:20

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC624

کرمانشاه

پرواز كرد

4

1397-08-24 18:36

F100

پنج شنبه

18:30

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

پرواز كرد

2

1397-08-24 18:52

A321

پنج شنبه

18:40

۲۴ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4049

زاهدان

پایان پذیرش مسافر

1

MD83

پنج شنبه

18:45

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ساها

IRZ156

شیراز

پرواز كرد

4

1397-08-24 19:09

B737

پنج شنبه

18:50

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5632

کرمانشاه

پرواز كرد

2

1397-08-24 18:58

A320

پنج شنبه

18:55

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3358

گرگان

پرواز كرد

2

1397-08-24 19:14

ATR-72

پنج شنبه

19:00

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5613

اصفهان

پایان پذیرش مسافر

2

MD82

پنج شنبه

19:00

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM4593

بندرعباس

آماده پرواز

4

A300-600ST

پنج شنبه

19:05

۲۴ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

آماده پرواز

2

F100

پنج شنبه

19:05

۲۴ آبان ۱۳۹۷

معراج

MRJ2844

قشم

آماده پرواز

2

320

پنج شنبه

19:15

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC3724

یزد

دريافت كارت پرواز

4

B737-400

پنج شنبه

19:15

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA419

اهواز

در حال سوار شدن

2

F100

پنج شنبه

19:20

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1037

مشهد

آماده پرواز

4

747

پنج شنبه

19:25

۲۴ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4001

ارومیه

آماده پرواز

1

MD82

پنج شنبه

19:30

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC860

آبادان

پایان پذیرش مسافر

4

A320

پنج شنبه

19:30

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1073

سیرجان

دريافت كارت پرواز

4

BAE146

پنج شنبه

19:45

۲۴ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN048

شیراز

دريافت كارت پرواز

4

MD82

پنج شنبه

19:45

۲۴ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4013

اهواز

دريافت كارت پرواز

1

MD83

پنج شنبه

19:55

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1087

شیراز

دريافت كارت پرواز

4

ab6

پنج شنبه

20:00

۲۴ آبان ۱۳۹۷

وارش

VRH5818

مشهد

دريافت كارت پرواز

1

B737

پنج شنبه

20:05

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC832

اهواز

تاخیر - 22:30

4

F100

پنج شنبه

20:15

۲۴ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4063

بوشهر

دريافت كارت پرواز

1

MD83

پنج شنبه

20:15

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC634

گرگان

دريافت كارت پرواز

4

F100

پنج شنبه

20:30

۲۴ آبان ۱۳۹۷

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

4

B737

پنج شنبه

20:55

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

2

B737

پنج شنبه

21:00

۲۴ آبان ۱۳۹۷

کیش ایر

KIS7025

كيش

تاخیر - 21:45

1

MD83

پنج شنبه

21:05

۲۴ آبان ۱۳۹۷

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

21:05

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

21:05

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

21:10

۲۴ آبان ۱۳۹۷

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

4

MD.88

پنج شنبه

21:10

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

21:20

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

4

F100

پنج شنبه

21:40

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

22:20

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

23:00

۲۴ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

4

F100

پنج شنبه

23:15

۲۴ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

MD83

پنج شنبه

23:30

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

4

ab6

پنج شنبه

23:40

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

2

ATR-72

جمعه

05:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

2

F100

جمعه

05:05

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

4

ATR-72

جمعه

05:10

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

05:40

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

4

A310

جمعه

05:45

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

4

B.727

جمعه

06:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

2

A320

جمعه

06:05

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

06:10

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

4

B737-400

جمعه

06:15

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

1

MD83

جمعه

06:20

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

06:20

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

1

MD83

جمعه

06:25

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

4

F100

جمعه

06:25

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA354

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

جمعه

06:35

۲۵ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

06:40

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

2

ATR-72

جمعه

07:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

4

A320

جمعه

07:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

2

ATR-72

جمعه

07:05

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3420

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR-72

جمعه

07:10

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

07:15

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کارون

KRU2520

آغاجاری

طبق برنامه

2

F100

جمعه

07:20

۲۵ آبان ۱۳۹۷

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

2

320

جمعه

07:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

2

100

جمعه

07:35

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

4

B737

جمعه

07:45

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

07:50

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

4

A310

جمعه

08:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

1

MD83

جمعه

08:10

۲۵ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

2

F100

جمعه

08:20

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

1

MD83

جمعه

08:20

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

08:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3308

شاهرود

طبق برنامه

2

ATR-72

جمعه

08:35

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

4

RJ85

جمعه

08:45

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

08:50

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

08:50

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

4

F100

جمعه

08:55

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

09:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

09:05

۲۵ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

09:10

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

4

B737-400

جمعه

09:20

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

2

ATR-72

جمعه

09:25

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

4

F100

جمعه

09:25

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

4

A310

جمعه

09:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC856

قشم

طبق برنامه

4

F100

جمعه

09:35

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

طبق برنامه

2

ATR-72

جمعه

09:40

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

09:50

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

2

F100

جمعه

10:05

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

1

MD83

جمعه

10:15

۲۵ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

10:35

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

4

F100

جمعه

10:35

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

10:40

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4085

قشم

طبق برنامه

1

MD83

جمعه

10:45

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

2

ATR-72

جمعه

10:45

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

1

MD83

جمعه

11:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3334

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR-72

جمعه

11:15

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

11:20

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

2

ATR-72

جمعه

11:25

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

11:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

11:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

4

MD.88

جمعه

11:35

۲۵ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

11:35

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN036

قشم

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

11:40

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

2

F100

جمعه

11:50

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1001

لامرد

طبق برنامه

4

BAE146

جمعه

12:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5650

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

12:10

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

1

MD83

جمعه

12:15

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

4

RJ85

جمعه

12:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

1

MD83

جمعه

12:45

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

4

A310

جمعه

13:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

2

B737

جمعه

13:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

4

A310

جمعه

13:10

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

4

ab6

جمعه

13:15

۲۵ آبان ۱۳۹۷

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

4

B737

جمعه

13:25

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

4

ATR-72

جمعه

13:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

13:40

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC3786

شیراز

طبق برنامه

4

F100

جمعه

13:40

۲۵ آبان ۱۳۹۷

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

1

B737

جمعه

13:45

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

4

B737

جمعه

13:50

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

1

MD83

جمعه

14:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

4

BAE146

جمعه

14:10

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

4

A320

جمعه

14:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

14:45

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

2

F100

جمعه

14:55

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5683

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

15:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

4

RJ85

جمعه

15:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

15:10

۲۵ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

15:35

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

4

F100

جمعه

15:35

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

2

ATR-72

جمعه

15:40

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

15:40

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

جمعه

15:50

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

2

A320

جمعه

15:55

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR-72

جمعه

15:55

۲۵ آبان ۱۳۹۷

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

4

B737

جمعه

16:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA443

تبریز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

16:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

16:05

۲۵ آبان ۱۳۹۷

پويا

PYA2345

گرگان

طبق برنامه

4

EMB145

جمعه

16:10

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

1

MD83

جمعه

16:10

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC848

كيش

طبق برنامه

4

F100

جمعه

16:25

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

16:25

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4019

یزد

طبق برنامه

1

MD83

جمعه

16:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

16:45

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

4

ATR-72

جمعه

16:50

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

2

B737

جمعه

17:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

17:05

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

MD83

جمعه

17:15

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

1

A320

جمعه

17:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

17:35

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

4

BAE146

جمعه

17:45

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

1

A320

جمعه

17:45

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

4

F100

جمعه

17:50

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

4

B737-400

جمعه

18:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

1

A319

جمعه

18:05

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

4

A310

جمعه

18:20

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

4

A320

جمعه

18:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

4

MD.88

جمعه

18:35

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5632

کرمانشاه

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

18:40

۲۵ آبان ۱۳۹۷

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

4

B737

جمعه

18:45

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

1

MD83

جمعه

18:55

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

4

B737

جمعه

18:55

۲۵ آبان ۱۳۹۷

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

2

320

جمعه

19:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

4

F100

جمعه

19:10

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

4

A310

جمعه

19:20

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

19:20

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

2

ATR-72

جمعه

19:25

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

4

A310

جمعه

19:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4001

ارومیه

طبق برنامه

1

MD83

جمعه

19:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کیش ایر

KIS7151

شیراز

طبق برنامه

1

MD83

جمعه

19:40

۲۵ آبان ۱۳۹۷

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

1

B737

جمعه

19:40

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

4

BAE146

جمعه

19:45

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

1

MD83

جمعه

19:45

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

19:50

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

2

A320

جمعه

20:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

4

ab6

جمعه

20:05

۲۵ آبان ۱۳۹۷

پويا

PYA2349

گرگان

طبق برنامه

4

EMB145

جمعه

20:10

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

1

MD83

جمعه

20:15

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

20:20

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

4

A310

جمعه

20:25

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

1

MD83

جمعه

20:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

4

F100

جمعه

20:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1258

مشهد

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

20:35

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کاسپین

CPN042

آبادان

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

20:55

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

21:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

4

MD.88

جمعه

21:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

2

B737

جمعه

21:05

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

21:10

۲۵ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

جمعه

21:25

۲۵ آبان ۱۳۹۷

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

21:40

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

21:45

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

4

ab6

جمعه

22:10

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کیش ایر

KIS7027

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

23:00

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:10

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

1

MD83

جمعه

23:15

۲۵ آبان ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

MD83

جمعه

23:30

۲۵ آبان ۱۳۹۷

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

4

B737

جمعه

23:35

۲۵ آبان ۱۳۹۷

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

4

ab6

جمعه

23:40

۲۵ آبان ۱۳۹۷

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

4

F100

جمعه

23:45

۲۵ آبان ۱۳۹۷