پارکینگ پارکینگ

    پاركينگ هاي ترمينال هاي 1 و 2

   پاركينگ شماره 1 :طبقاتي - ظرفيت 2700 دستگاه 3طبقه فوقاني و 3 طبقه تحتاني

   پاركينگ شماره 2 : طبقاتي - ظرفيت 520 دستگاه 3طبقه فوقاني

   پاركينگ هاي ترمينال 4 و 6

   پاركينگ شماره 3 : روباز- ظرفيت 300 دستگاه

   پاركينگ شماره 4: طبقاتي – 1طبقه فوقاني و3طبقه تحتاني - ظرفیت 1400 دستگاه

 

تعرفه و نحوه محاسبه حق توقف خودرو در پاركينگ هاي فرودگاه مهرآباد

 نرخ تعرفه ( به تومان )

پاركينگ طبقاتي

پاركينگ روباز

ورودي

1.900

1.400

ساعتي

1.100

1.000

هرشب توقف تا 2 شبانه روز

19.000

15.000

هرشب توقف 3تا 4 شبانه روز

21.000

16.500

هرشب توقف بيش از5 شبانه روز

23.000

18.000

 

  * توقف بيش از 15 ساعت يك شبانه روز محاسبه مي گردد .

   نحوه محاسبه :

   مبلغ كل = ارزش افزوده +( مبلغ توقف) = (نرخ ساعت يا شبانه روز ضرب در تعداد ساعت يا شبانه روز توقف)+تعرفه ورودي