خبر خبر

سرپرست شرکت فرودگاهها:
با تمام توان پيگير رفع موانع محدودکننده عمليات پروازي فرودگاه هاي کشور خواهيم بود
چهل و سومين جلسه کنترل پروژه بهسازي باند ۲۹چپ فرودگاه مهرآباد با حضور سرپرست شرکت فرودگاهها برگزار و ميزان نفوذ تاثير موانع اطراف فرودگاه در جابجايي آستانه باند ۱۱راست بررسي و در خصوص نحوه پيگيري جهت رفع آنها تصميم گيري شد.
به گزارش روابط عمومي فرودگاه مهرآباد، حميدرضا سيدي سرپرست شرکت فرودگاهها در اين نشست ضمن تشکر از همکاران ستاد و مهرآباد براي انجام اين کار تيمي و منسجم در اجراي پروژه بهسازي باند۲۹چپ،گفت: با تمام توان پيگير رفع موانع محدودکننده عمليات پروازي فرودگاههاي کشور وبطور خاص فرودگاه مهراباد خواهيم بود.
در اين جلسه، دفتر مديريت ايمني شرکت موظف شد با تشکيل کميته اي متشکل از کليه ادارات کل ذيربط، پيگيري و رفع موانع فرودگاهي فرودگاههاي کشور را در دستور کار قرار دهد.
در اين نشست اسفندياري،عضو هيات مديره و راهبر عمليات فرودگاهي، مرادي عضو هيات مديره و راهبر فرودگاه مهرآباد، نيکبخت معاون عمليات هوانوردي، صفي نيا مديرکل اداره کل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي، صادقچه مديرکل ترافيک هوايي، زحمتکشان مديرکل عمران و توسعه فرودگاهها و داودي دانا مدير ايمني حضور داشتند.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد