خبر خبر

نقش تاثير گذار مهرآباد در مديريت بحران / عضويت صفي نيا در شوراي هماهنگي مديريت بحران
مديرکل فرودگاه بين المللي مهرآباد عضو اصلي شوراي هماهنگي مديريت بحران استان شد

مدیرکل فرودگاه بین المللی مهرآباد عضو اصلی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان شد

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد : میر سعید صفی نیا مدیرکل فرودگاه بین المللی مهرآباد به استناد ماده 12 آئین نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ؛ ردیف 4 در حوزه هوائی استان، بدلیل نقش  مهم فرودگاه مهرآباد در مدیریت بحران عضو اصلی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان تهران شد .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد