خبر خبر

جلوگيري از ورود دستفروشان دوره گرد در محوطه فرودگاه بين المللي مهرآباد
ورود کودکان کار در فرودگاه مهرآباد يک معضل اجتماعي وفرهنگي است / فرودگاه يکي از دروازه هاي مهم ورودي پايتخت محسوب مي شود بايد اين معضل از چهره آن پاک شود .

ورود دستفروشان دوره گرد در فرودگاه مهرآباد یک معضل اجتماعی وفرهنگی است / فرودگاه  یکی از دروازه های مهم ورودی  پایتخت محسوب می شود باید در این خصوص اقدام گردد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد،  صفی نیا مدیر کل فرودگاه بین المللی مهراباد گفت : برقراری نظم وامنیت در محاوط فرودگاهی برای برقراری پروازهای ایمن وامن همواره لازمه لاینفک یک چرخه فرودگاهی ایمن است وکوچکترین مسئله یا رویداد در این چرخه می تواند در واحد یا قسمتی روزنه ایی برای نفوذ کاستی ها در مدار خدمت رسانی شود .

 وی بیان نمود چند مدتی است که با بازگشایی مترو فرودگاه ، تردد راحت دستفروشان وکودکان کار به این محیط  مهیا گردیده است باید سازوکاری مناسب در مواجه با این مسئله  اندیشیده شود .زیرا می دانیم که ساماندهی این طرح در داخل شهر نتیجه تاثیر گذاری نداشته است لذا در این مورد در سطح فرودگاه باید متولیان این امر ورود جدی نموده وهرچه زودتر راه کار عملی واجرایی پیدا نمایند .

وی تاکید نمود ورود دستفروشان به محوطه فرودگاه مسئله جدی است که می تواند منجر به معضل اجتماعی وفرهنگی وحتی عدم امنیت مسافرین شود . لذا متولین این امر که بهزیستی وحتی شهرداری ونیروی انتطامی است باید سریع در این خصوص راهکار ارائه نموده وبرای رفع این معضل ورودپیدا کنند .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد