خبر خبر

مهرآباد در سه ماهه بهار 4 ميليوني شد
سه ماهه اول سال 98 تقريبا 31 هزار پرواز و4 ميليون مسافر در فرودگاه بين المللي مهرآباد جابه جا شدند

سه ماهه اول سال 98  تقریبا 31 هزار پرواز و4 میلیون مسافر در فرودگاه بین المللی مهرآباد جابه جا شدند

صفی نیا مدیر کل فرودگاه مهرآباد گفت: فرودگاه مهرآباد در سه ماهه اول ماه سال جاری 30  هزارو 560 پرواز ورودی وخروجی انجام داد که با این آمار مهرآباد همچنان رکوردار بیشترین پروازهای داخلی می باشد .

مدیر کل فرودگاه مهرآباد با اشاره به تلاش برای برقراری پروازهای به موقع و ایمن گفت: مهرآباد با این تعداد پرواز بیش از 3میلیون 650 هزار مسافر   جابه جا نموده است .وبیش از 26 میلیون کلیو گرم نیز بار جابه جا شده است .

وی بیان نمود : در ماه اخر بهارنیز  بیش از 10 هزار نشست وبرخاست در مهرآباد انجام گرفته است که با این تعداد پرواز 1میلیون و 200 مسافر جابه جا شده اند .

مدیرکل فرودگاه مهرآباد با تاکید بر اینکه تلاشهای این فرودگاه برای افزایش ظرفیت خود برای خدمترسانی به مسافران ادامه خواهد داشت گفت: با این وجود بیش از پیش برای افزایش روزافزون کیفیت خدمات و ایجاد رضایت در مسافران تلاش خواهیم کرد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد