خبر خبر

تقدير ويژه دادستان فرودگاه ازعملکردخوب فرودگاه بين المللي مهرآباد
نشست با دادستان فرودگاه مهرآباد براي تعامل بيشتر در حوزه حقوقي در فرودگاه مهرآباد انجام گرفت .

نشست با دادستان فرودگاه مهرآباد برای تعامل بیشتر در حوزه حقوقی در فرودگاه مهرآباد انجام گرفت .

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد : بیضی زاده دادستان شعبه فرودگاه گفت : خوشبختانه با تعامل با واحد های نظارتی و امنیتی و نظارت مستمر مسئولین فرودگاه مهرآباد ما شاهد عملکردی مناسب در برقراری نظم و امنیت و همچنین تسهیل در گردش کار مسافری در فرودگاه مهرآباد می باشیم و این مهم در حوزه فرودگاه پرترافیکی چون قابل تقدیر ویژه میباشد .

امید است بتوانیم در این حوزه با تعامل بیشتر با شرکت های هواپیمائی واطلاع رسانی در حوزه حقوق مسافردر حوزه حقوق شهروندی رضایتمندی بیشتری در حوزه مسافری کسب نمائیم .

صفی نیا مدیر کل فرودگاه بین المللی مهرآباد با ارائه گزارشی مبسوط در حوزه اقدامات انجام گرفته در رابطه با حقوق شهروندی وارتقا خدمات فرودگاهی ولزوم اجرای کامل حقوق مسافرین ومراجعین با نظارت مستمر گفت تمام تلاش مسئولین فرودگاه مهرآباد کسب حداکثری رضایتمندی مسافرین ومراجعین فرودگاهی می باشد وخوشبختانه در این فرودگاه با چشمان تیز بین نیروی انتظامی و تعهد وتخصص امنیتی در حوزه سپاه حفاظت هواپیمائی وهمچنین تعامل وهمکاری دادستانی گردش مسافری در فرودگاه پر ترافیک مهرآباد در سایه امنیت ونظم انجام می گیرد .

-------------------------------------
نظرات