خبر خبر

تفاهمنامه همکاري بين فرودگاههاي ياري رسان وياري جو
براي اولين بار دربين فرودگاههاي کشور تفاهمنامه با هدف هم افزايي در همکاري ونحوه هماهنگي وانجام فعاليت هاي مربوط به شرايط ناشي از بلاياي طبيعي با بيش از 30 فرودگاه امضا شد .

برای اولین بار دربین  فرودگاههای کشور تفاهمنامه با هدف هم افزایی در همکاری ونحوه هماهنگی وانجام فعالیت های مربوط به شرایط ناشی از بلایای طبیعی با بیش از 30 فرودگاه امضا شد  .

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد  مابین اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد بعنوان یاری رسان و30 فرودگاه دیگر به عنوان یاری جوتفاهمنامه  امضاء گردید .

صفی نیا مدیر کل فرودگاه بین المللی مهرآباد گفت : همانطور که در طول زمان فرودگاه مهرآباد در شرایط بحرانی یاری رسان بوده است با انعقاد این تفاهمنامه به صورت متمرکز وبرنامه ریزی از پیش تعیین شده ارائه خدمات یاری رسانی انجام می دهد .

وی گفت : نحوه هماهنگی وانجام فعالیت های مربوط به شرایط اضطراری ناشی از بلایای طبیعی نظیر سیل ، زلزله ، رانش زمین ، حوادث غیر مترقبه در این تفاهمنامه بیان گردیده است ومهرآباد مطابق مفاد این تفاهمنامه که نحوه ارائه خدمات امدادی ویاری رسانی در شرایط اضطراری در کمترین زمان ممکن می باشد با فرودگاههای یاری جو تفاهمنامه امضا نمود

-------------------------------------
نظرات