خبر خبر

جايگاه پروازي مهرآباد در ارديبهشت 98
فرودگاه مهرآباد با 10هزار و 359 نشست و برخاست و جابجايي بيش از يک ميليون و 245 هزار مسافر پر ترافيک ترين فرودگاه در ارديبهشت 98 مي باشد .

فرودگاه مهرآباد با 10هزار و 359 نشست و برخاست و جابجایی بیش از یک میلیون و 245 هزار مسافر پر ترافیک ترین فرودگاه در اردیبهشت 98 می باشد .

فرودگاه مهرآباد در اردیبهشت 98 در نشست و برخاست و اعزام و پذیرش نسبت به همین تاریخ در سال 97 سه درصد افزایش داشته است .

قابل ذکر است که در این ماه فرودگاه مهرآباد با 7 میلیون و 890  کیلو گرم ارسال و پذیرش بار داشته است .

و سهم نشست و برخاست فرودگاه مهرآباد در اردیبهشت ماه نسبت به فرودگاه دیگر 30.7 درصد میباشد که دومین فرودگاه بعد از مهرآبادمشهد با سهم 13.1 درصد میباشد.

 

-------------------------------------
نظرات