خبر خبر

مميزي تجهيزات سيستم هاي ناوبري فرودگاه بين المللي مهرآباد
مميزي (Audit) تمامي تجهيزات الکترونيک هواپيمايي مستقر در فرودگاه و همچنين ايستگاههاي اقماري ناوبري هوانوردي فرودگاه بين المللي مهرآباد ، توسط کارشناسان اداره کل ارتباطات و ناوبري از روز دوشنبه 11/02/98 آغاز شده و تا پايان ارديبهشت ماه ادامه دارد .

ممیزی (Audit) تمامی تجهیزات الکترونیک هواپیمایی مستقر در فرودگاه و همچنین ایستگاههای اقماری ناوبری هوانوردی  فرودگاه بین المللی مهرآباد ، توسط کارشناسان اداره کل ارتباطات و ناوبری از روز دوشنبه 11/02/98 آغاز شده و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد .

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی  مهراباد : در این ممیزی کارکرد استاندارد کلیه تجهیزات ارتباطی ، ناوبری ، راداری (CNS) و همچنین تجهیزات کمک بازرسی فرودگاه مهرآباد بررسی میشوند .

سپس کلیه مستندات ، شرایط ایستگاهها و تجهیزات ، رعایت استانداردهای محیط کار و وضعیت  نیروی انسانی و.... بر اساس اسناد ایکائو ، زیر ذره بین کارشناس مسئولان بازرسی اداره کل ارتباطات و ناوبری هوایی قرار  می گیرد تا ارائه خدمات ناوبری هوایی در این فرودگاه بنحو احسن و مطابق با استاندارهای ایکائو صورت پذیرد .

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد