خبر خبر

راهکارهاي مميزي حامل هاي انرژي در فرودگاه بين المللي مهرآباد نهايي شد
مدير کل فرودگاه مهرآباد از پايان مميزي حامل هاي انرژي در فرودگاه مهرآباد خبر داد /در طول اجراي پروژه مميزي حامل هاي انرژي در فرودگاه مهرآباد در سه فاز تکنيکال ، الکتريکال و مکانيکال به سوي مديريت مصرف بهينه انرژي گام بر داشته وراهکارهاي مناسب صرفه جويي در مصرف ارائه گرديد . .

مدیر کل فرودگاه مهرآباد از پایان ممیزی حامل های انرژی در فرودگاه مهرآباد خبر داد /در طول اجرای پروژه ممیزی حامل های انرژی در فرودگاه مهرآباد در سه فاز تکنیکال ، الکتریکال و مکانیکال به سوي مديريت مصرف بهينه انرژي گام بر داشته وراهکارهای مناسب صرفه جویی در مصرف ارائه گردید . .

به گزارش روابطعمومی فرودگاه مهرآباد، در جلسه پایانی راهکارهای نهایی ممیزی انرژی  که در رابطه با پروژه ممیزی مصرف حامل های  انرژی با حضور وفائی مدیر کل تسهیلات وتجهیزات فرودگاهی برگزار شد ایشان گفت : این پروژه به دلیل تعدد اماکن وتاسیسات فرودگاهی مهرآباد و حجم بالای فعالیت به طور شبانهروزی و با توجه به مبحث 19، شرايط اقليمي تهران وهمچنين لزوم استانداردسازي فرودگاه طبق دستورالعملهای بينالمللي مسئله مدیریت انرژی و مصرف بهینه آن در دستور کار تحقیق وبررسی قرار گرفت .

این ممیزی با همکاری پژوهشگاه نیرو انجام گردید  این پروژه از 15 بهمن 1396 و در سه فاز تکنیکال، الکتریکال و مکانیکال آغاز شد که دو فاز اول آن که شامل مطالعه و ارزیابی بود، به اتمام رسیده است و نتایج به دست آمده برای یافتن راهکار بهینهسازی مصرف و تدوین دستورالعمل لازم استفاده قرار گرفت.فاز سوم این پروژه ارائه راهکار نهایی برای مصرف بهینه نیز به پایان رسید .

با اجرای این پروژه  اندازهگیری راندمان تجهیزات شامل چیلرها، پمپها، هواسازها، پکیجها و نصب برچسبهای انرژی تجهیزات تأسیساتی نشان داد که خوشبختانه این تأسیسات از ضریب عملکرد خوبی برخوردار هستند و برای پایش دقیقتر، بانک اطلاعات تمام سیستمهای حامل انرژی در فرودگاه مهرآباد تهیه شده است.

در فاز دوم این طرح اندازهگیری و تعیین مقادیر و شدت روشنایی، روشنایی فیدرها، اندازهگیری تعیین نقاط اندازهگیری و جمعبندی نقاط و نتایج اندازهگیری انجام شد و همچنین رتبه انرژی الکتروموتورها به دست آمد.

فاز سوم  در مورد پیشنهادات پژوهشگاه نیرو، حاصل از مطالعات فاز اول و دوم، در خصوص  برقراری سیستم مدیریت انرژی در موتورخانهها، نصب سیستم کنترل هوشمند هواسازها و بهرهبرداری بهینه از پمپهای سیرکوله و برج آبگرمکن خورشیدی، نصب سیستم رسوبزدایی الکترومغناطیسی و تنظیم مشعل دیگهای بخار و آب گرم و همچنین عایق کاری لولههای آب برج خنککن و نصب درایو بر روی پمپها و فنها تهیه چک لیست تعمیر و نگهداری دوره ای و اصلاح سیستم روشنایی ساختمانها وتغییر لامپهای مصرفی وحتی خاموشی بعضی از دستگاهها در مواردی که استفاده نمی شوند از جمله پیشنهادات این پژوهشگاه برای استفاده بهتر از منابع انرژی در مهراباد بود

وفائی در پایان بعد از ارئه راهکارهای پژوهشگاه نیرو گفت :  در فاز سوم این پروژه  ارائه راهکار  عملاً به سوی بهینه سازی مصرف انرژی بوده است ونقشه حرکت در مسیر صرفه جویی بدون شک دستورالعملهای این پروژه می باشد .اما در خصوص اجرایی شدن این راهکارها گفت : تا رسیدن به ایده ال ها مهرآباد را یاری دهید زیرا ما این پروژه را در فرودگاههای دیگر هم ادامه خواهیم داد .

وی تاکید نمود در خصوص ممیزی حامل های انرژی تنها به تجهیزات نگاه نکنیم در کنار اقدامات عملیاتی به آموزش پرسنل هم در این خصوص پرداخته شود .

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد