خبر خبر

برتري امور اداري فرودگاه بين المللي مهرآباد در بين فرودگاههاي کشور
در همايش روساء و مسئولين امور اداري فرودگاههاي کشور امور اداري فرودگاه بين المللي مهرآباد جزء برترين ها معرفي شد

برتری امور اداری فرودگاه بین المللی مهرآباد در بین فرودگاههای کشور

در همایش روساء  و مسئولین امور اداری فرودگاههای کشور امور اداری فرودگاه بین المللی مهرآباد جزء برترین ها معرفی شد

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد در همایش روسا و مسولین امور اداری در سال 97 فرودگاه مهرآباد ، آبادان و آذربایجان غربی برترین های حوزه منابع انسانی کشور شدند در این همایش در خصوص  وظیفه شناسی و دقت وسرعت در عمل تلاش در امور محوله از روسای امور اداری این فرودگاهها تقدیر و تشکر شد .

 

-------------------------------------
نظرات