خبر خبر

روند وصول طلائي مطالبات فرودگاه مهرآباد /وصول مطالبالت منجر به ارائه خدمات بهترفرودگاهي
افزايش وصول بيش از 20 % از مطالبات فرودگاه مهرآباد از ارتقا خدمات را مهيا نموده است.پيش نيازهاي قانوني وصول مطالبات در بخشي از در آمدهاي هوانوردي و فروداهي تکميل شده وبايد مطابق با دستورالعمل ها پيش رفت .

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد : صفی نیا مدیر کل فرودگاه مهرآباد در خصوص روال اجرایی ، وصول مطالبات در فرودگاه گفت  :  منوال بر این  است که با شرکتهای هواپیمائی در ابتدای سال جلسه وبرنامه ریزی جهت وصول مطالبات در هر دوره پرداختی صادر میگردد .  و شرکت ها با توجه به میانگین هزینه های ماهیانه در فرودگاه نسبت به ارائه تعهد در پرداخت مطالبات اقدام می نمایند .

وی بیان نمود : بعد از ارائه دستورالعمل در ابتدای سال  مطابق اخذ صورت حسابها ، تهیه مطالبات باید از طریق شرکتها در خصوص جلسه اولیه تعیین شده پرداخت شود .اما  برخی از شرکت های هواپیمایی نسبت به عدم ایفای تعهدات در پرداخت مطالبات فرودگاه کوتاهی می کنند .که حسب دستورالعمل از ارائه خدمات به این دسته از شرکتها جلوگیری می شود. و بعضاً در صورت نیاز جلسات مجددی در قالب کمیته وصول مطالبات تشکیل می شود تا مانع از انباشت بدهی ها گردد .

اما  متاسفانه بعضی از شرکتها کماکان در تامین منابع مالی مورد نیاز اقدامات مناسب را عمل نمی آورند .و تا کنون نسبت به پرداخت بدهی های خود کوتاهی نموده اند. که در نهایت برای  بعضی  از شرکتها از قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به وصول مطالبتشان کمک گرفته می شود.

صفی نیا گفت با توجه به ابزارهایی که فرودگاه مهرآباد جهت وصول مطالبات خود به کار برد.

 

-------------------------------------
نظرات