خبر خبر

مهر پر پرواز در مهرآباد
در مهرماه 97 بيش از 10 هزار اعزام وپذيرش پرواز در فرودگاه بين المللي مهرآباد انجام گرفته است

به گزارش روابط عمومی ،  به نقل از صفي نيا مدير کل فرودگاه بین المللی مهرآباد : مهر  97  بیش از  9  هزار 543  نشست وبرخاست در فرودگاه مهراباد انجام گردیده است . جزئیات این عملیات پروازی  4775 پرواز ورودي 4768 پروازخروجي بوده است  مهرآباد با انجام این تعداد پرواز  بيشترين پروازهاي داخلي در سطح فرودگاه های کشور را در مهرماه  انجام داده است

مدیر کل فرودگاه مهرآباد ادامه داد : با این تعداد پرواز بیش از 1 میلیون و 95 هزار مسافر ورودی و خروجی وبیش از 7 هزار تن بار در مهرآباد جابه جا شده است .

-------------------------------------
نظرات