خبر خبر

مهرآباد در سکوي نخست پروازهاي داخلي
شهريور 97فرودگاه مهراباد با بيش از 10 هزارو 353 پرواز در سکوي نخست پروازها داخلي قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی فرودگاه مهراباد : صفي نيا مدير کل فرودگاه مهرآباد گفت: با توجه به آخرین آمار پرواز های ورودی و خروجی فرودگاه های کشور ، فرودگاه مهرآباد در شهریور ماه سال جاري تعداد 5179 پرواز ورودي و5174 پروازخروجي انجام داد که با اين آمار مهرآباد همچنان رکوردار بيشترين پروازهاي داخلي در سطح فرودگاه های کشور است مي باشد.

مدیر کل فرودگاه مهرآباد ادامه داد : با این تعداد پرواز بیش از 1 میلیون و 200 هزار مسافر ورودی و خروجی وبیش از 9 هزار تن بار جا به جا نموده است .

ایشان گفت : با توجه به آمارها شرکت هواپیمایی آسمان با 855 پرواز خروجی و 854 پرواز ورودی رکورد دار بیشترین پرواز و شرکت هواپیمایی ماهان با جابه جاییبیش از 102  هزارو 500 مسافر خروجی و 101هزارو 500 مسافر ورودی رکورد دار جابه جایی بیشترین مسافر داخلی هستند و همچنین شایان ذکر است که پیک  پرواز های خروجی بین ساعت 6 الی 7 صبح با تعداد 509 پرواز و ورودی بین ساعت 23الی 24 با تعداد 671 پرواز می باشد و کمترین پرواز ها در ساعت 4 الی 5 صبح انجام می شود.

مدیرکل فرودگاه مهرآباد با تاکید بر اینکه تلاشهای این فرودگاه برای افزایش ظرفیت خود برای خدمترسانی به مسافران ادامه خواهد داشت گفت: همکاران ما در فرودگاه مهرآباد بیش از پیش برای افزایش روزافزون کیفیت خدمات و ایجاد رضایت در مسافران تلاش می کنند .

 

-------------------------------------
نظرات