خبر خبر

دومين ماه پرترافيک تابستاني فرودگاه مهرآباد
تير 97 بيش از 11 هزار پرواز در فرودگاه بين المللي مهرآباد انجام گرفته است .

صفي نيا مدير کل فرودگاه مهرآباد گفت: فرودگاه مهرآباد در تیر ماه سال جاري بیش از 11 هزار پرواز ورودي وخروجي انجام داد که با اين آمار مهرآباد همچنان رکوردار بيشترين پروازهاي داخلي مي باشد.

مدیر کل فرودگاه مهرآباد با اشاره به تلاش برای برقراری پروازهای به موقع و ایمن گفت: مهرآباد با این تعداد پرواز بیش از 1میلیون 400 هزار مسافر   جابه جا وبیش از 8  هزار  و 650 تن  بار جا به جا نموده است 

-------------------------------------
نظرات