خبر خبر

احکام اعضاي شوراي امر به معروف فرودگاه مهرآباد اهدا شد
به گزارش روابط عمومي فرودگاه مهرآباد ، جلسه امر به معروف روز چهارشنبه 27 تير 97 با موضوع اهداء احکام جديد امر به معروف در ساختمان اداره کل فرودگاه مهرآباد برگزار گرديد.

در این جلسه که با حضور آقایان  میر سعید صفی نیا ؛مدیرکل فرودگاه مهرآباد، دکتر هاشمیان ؛معاونت شورای امر به معروف دولت و مردم و دکتر مرویان؛ مدیرکل دستگاههای اختصاصی و سرپرست اداره کل امنیتی و اجتماعی ستاد امر به معروف برگزار شد احکام جدید امر به معروف با توجه به انتصابات جدید سپاه حفاظت  ؛ و  مدیر کل فرودگاه مهرآباد  ، احکام جدید امر به معروف از طرف نامبردگان به میر سعید صفی نیا اهدا ودیگر اعضای گروه اهدا گردید.

-------------------------------------
نظرات