خبر خبر

شناسائي نيازها ورسيدگي به خواسته هاي به حق مسافرين ومراجعين /احداث بازارچه تجاري در سالن عمومي ترمينال 2
در راستاي ارتقا خدمات فرودگاهي و افزايش رضايتمندي مسافرين و مراجعين غرف تجاري ترمينال 2 فرودگاه مهرآباد يک پارچه سازي خواهد شد.
-------------------------------------
نظرات