خبر خبر

تدابیر ورود مهمانان خاص مراسم تحلیف روحانی در فرودگاه بین المللی مهرآباد
میهمانان خاص مراسم تحلیف ریاست جمهوری، با پرواز های اختصاصی در مهرآباد فرود آمدند .

رستمی مدیر کل فرودگاه بین المللی مهرآباد ، درباره انجام پرواز مقامات خارجی برای حضور در مراسم تحلیف، گفت: از روزهای قبل فرودگاه مهرآباد آماده میزبانی از پروازها ومسافرین این مراسم شده است .

وی بیان نمود : در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته روزهای شلوغ وپرترددی را پشت سر گذاشتیم . ما در پایان این هفته انتقال زائران ثامن الحجج ، هدایت پروازهای حج تمتع و ورود میهمانان مراسم تحلیف ریاست جمهوری را داشته ایم .

وی بیان نمود تعداد 21 پرواز اختصاصی در روزهای جمعه وشنبه درمهرآباد  فرودآمده است  و همچنین ، همین تعداد پرواز نیز، مجدد در روزهای شنبه و یکشنبه بابت برگشت مقامات ارشد بسیاری از کشورها، صورت می‌گیرد و به همین دلیل، مهرآباد روزهای پر ترافیک پروازها را شاهد خواهد بود.

رستمی  افزود: با توجه به همزمانی روزهای پرترافیک مهرآباد  و پروازهای تحلیف، فعالیت نیروهای شاغل در این فرودگاه به صورت سه شیفت و ۲۴ ساعته افزایش یافته است.وکلیه مسئولین جهت هماهنگی سریعتر امور وانجام به موقع پروازها حضور داشتند .رستمی بیان نمود واحد عملیات هدایت پروازهای مراسم تحلیف (occ ) در ساختمان ایمنی زمینی مهرآباد وجهت  ارائه سرویس به این پروازها ،  واحد سوپروایزر برج مراقبت نیز راه اندازی گردید.واین دوواحد بصورت شبانه روز،  تا پایان برگشت پروازها هدایت این عملیات پروازی را بر عهده دارند .

 

-------------------------------------
نظرات