خبر خبر

مانور طرح اضطراری مهرآباد در سال96 برگزار می گردد .

پیش مانور رومیزی جهت شناسائی  نقاط ضعف و قوت جهت برگزاری مانور دو سالانه طرح اضطراری فرودگاه مهرآباد  برگزار شد .در این جلسه در ابتدا برای بازخوانی طرح اضطراری وبروز رسانی این طرح در قالب تمرین رومیزی وشناسائی کاستی های طرح ،  بحث وتبادل نظر شد  .
مدیر کل فرودگاه مهرآباد  ،هدف از برگزاری این جلسه  را تمرین رومیزی و بررسی نقاط ضعف و قوت طرح اضطراری برای اجرای مانور طرح اضطراری در ماههای آینده این فرودگاه بیان نمود.

 رستمی با اشاره به هماهنگی همه واحدهای خدمت رسان ارزیابی از سه حوزه فرماندهی، ارتباطات و هماهنگی مورد بررسی قرار گرفت ووظایف هر حوزه بازنگری شد .

مدیر کل فرودگاه مهرآباد گفت :سریعا سناریو مانور طراحی ودر جلسات بعدی بعد از تکمیل وبروز رسانی طرح اضطراری به بررسی سناریو مانور پرداخته شود و ر سال 96 باید مانور دوسالانه مهرآباد برگزار گردد .

-------------------------------------
نظرات