خبر خبر

تسمه نقاله دستگاهX-ray ترمینال 4 به روز رسانی می شود .

بعلت صدمه ديدن  تسمه نقاله دستگاهX-ray مستقر در پليس ترمينال 4 ، متخصصان واحد ايمني هوانوردي الكترونيك مهرآباد ، تسمه نقاله آن دستگاه را تعويض  و  پس از انجام تنظيمات لازم، سيستم مربوطه  Overhaul كامل نمودندو در پايان کار  ضمن تست و بررسي كامل دستگاه ، سيستم بصورت نرمال در اختيار پرسنل  نيروي انتظامي مستقر در ترمينال 4 جهت تسریع در پذیرش بار مسافرین قرار داده شد. لازم يه ذكر اين عمل بدون هيچ گونه اختلال در روند عمليات بازرسي پليس فرودگاه وبدون ایستایی مسافرین انجام شد.

-------------------------------------
نظرات