خبر خبر

فراخوان شناسايي متقاضيان بهره برداري از بوفه و كافي شاپ و ساندويچ و آبميوه طبيعي و خشكبار و شیريني ترمينال2

 آگهي اسناد فراخوان شناسايي متقاضيان بهره برداري از بوفه و كافي شاپ و ساندويچ و آبميوه طبيعي و خشكبار و شیريني واقع درقسمت شرقي ترانزيت ترمينال2 فرودگاه بين المللي مهرآباد

اداره كل فرودگاه بين المللي مهرآباد در نظردارد در راستاي ارتقاء سطح خدمات وتسهيلات سالن هاي ورودي و خروجي مورد نياز مسافرين ، مستقبلين و مشايعين فرودگاه ، نسبت به بهره برداري از بوفه و كافي شاپ و ساندويچ و آبميوه طبيعي و خشكبار و شیريني واقع درقسمت شرقي ترانزيت ترمينال2 فرودگاه بين المللي مهرآباد  به مدت 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه امكان ومحلها در فرودگاههاي كشور مصوب (1358) و آئين نامه اجرايي آن ، از طريق فراخوان عمومي شناسايي به اشخاص حقوقي واجد شرايط اقدام نمايد .

بدينوسيله از كليه اشخاص  حقوقي واجد شرايط داراي برندهاي معتبر كه داراي توان مالي،مديريتي و اجرايي لازم        مي باشند، دعوت بعمل  مي آيد حداكثر تا پايان وقت اداري روز  يكشنبه  مورخ   18/4/96  ضمن واريز مبلغ 1.000.000 ريال به شماره  حساب سيبا 2176849003009 نزد بانك ملي ايران در وجه اداره كل فرودگاه مهرآباد ، با مراجعه به دبيرخانه اداره اموراداري  به آدرس: فرودگاه مهرآباد-جنب ترمينال شماره 2- طبقه همكف  نسبت به ارائه فيش واريزي و دريافت اسناد فراخوان شناسايي اقدام نمايند .

محل ومهلت تكميل و تسليم اسناد : فرودگاه مهرآباد – جنب ترمينال 2 – ساختمان اداره كل فرودگاه مهرآباد –  طبقه همكف  دبيرخانه حداكثر تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 1/5/96

لازم به ذكر است ارزيابي كيفي ، كمي و شناسايي بهره بردار واجد شرايط باتوجه به معيارهاي مندرج در اسناد فراخوان معمول خواهد شد و شركت در فراخوان هيچگونه حق و حقوقي براي متقاضي ايجاد نخواهد كرد . ضمناً هزينه انتشار آگهي با برنده  فراخوان مي باشد .

مشخصات محلها و فرمهاي قابل واگذاري از طريق فرودگاه و سايت مربوطه به آدرس ذيل قابل ارائه خواهد بود .

  براي كسب اطلاعات بيشتر رجوع شود به سايت:  Http://iets.mporg.ir

                                                    اداره كل فرودگاه بين المللي مهرآباد

 

-------------------------------------
نظرات