خبر خبر

ست هیدرولیک نجات وارد تجهیزات ایمنی و آتش نشانی مهرآباد شد

جدیدترین ست هیدرولیکی نجات هولماترو به تازگی و توسط اداره کل ایمنی و آتش نشانی خریداری وبه فرودگاه مهرآباد تحویل داده شد .

این ست  در هنگام  انجام عملیات نجات در سوانح هوایی به کار گرفته می شود . لذا در اولین فرصت نیز دوره آموزشی کار با دستگاه هیدرولیکی نجات (Holmatro) در فرودگاه مهراباد برای کلیه پرسنل ایمنی و آتش نشانی برگزارگردید.

-------------------------------------
نظرات