خبر خبر

جمع آوري و انتقال زباله ها
اداره كل فرودگاه بين المللي مهرآباد در نظردارد در راستاي ارتقاء سطح خدمات وتسهيلات فرودگاه ، نسبت به واگذاري بهره برداري از جمع آوري و انتقال زباله هاي فرودگاه مهرآباد به مدت 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه امكان ومحلها در فرودگاههاي كشور مصوب (1358) و آئين نامه اجرايي آن ، از طريق فراخوان عمومي شناسايي به اشخاص حقوقي واجد شرايط اقدام نمايد .

 

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان  بهره برداري از جمع آوري و انتقال زباله هاي   فرودگاه مهرآباد

 

        اداره كل فرودگاه بين المللي مهرآباد در نظردارد در راستاي ارتقاء سطح خدمات وتسهيلات فرودگاه ، نسبت به واگذاري بهره برداري از جمع آوري و انتقال زباله هاي   فرودگاه مهرآباد    به مدت 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه امكان ومحلها در فرودگاههاي كشور مصوب (1358) و آئين نامه اجرايي آن ، از طريق فراخوان عمومي شناسايي به اشخاص حقوقي واجد شرايط اقدام نمايد .

بدينوسيله از كليه اشخاص  حقوقي واجد شرايط كه داراي توان مالي،مديريتي و اجرايي لازم مي باشند، دعوت بعمل    مي آيد حداكثر تا پايان وقت اداري روز  چهارشنبه  مورخ   96/3/24  ضمن واريز مبلغ 1.000.000 ريال به شماره  حساب سيبا 2176849003009 نزد بانك ملي ايران در وجه اداره كل فرودگاه مهرآباد ، با مراجعه به دبيرخانه اداره اموراداري  به آدرس: فرودگاه مهرآباد-جنب ترمينال شماره 2- طبقه همكف  نسبت به ارائه فيش واريزي و دريافت اسناد فراخوان شناسايي اقدام نمايند .

محل ومهلت تكميل و تسليم اسناد : فرودگاه مهرآباد – جنب ترمينال 2 – ساختمان اداره كل فرودگاه مهرآباد –  طبقه همكف  دبيرخانه حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 96/4/10

لازم به ذكر است ارزيابي كيفي ، كمي و شناسايي بهره بردار واجد شرايط باتوجه به معيارهاي مندرج در اسناد فراخوان معمول خواهد شد و شركت در فراخوان هيچگونه حق و حقوقي براي متقاضي ايجاد نخواهد كرد . ضمناً هزينه انتشار آگهي با برنده  فراخوان مي باشد .

مشخصات محلها و فرمهاي قابل واگذاري از طريق فرودگاه و سايت مربوطه به آدرس ذيل قابل ارائه خواهد بود .

براي كسب اطلاعات بيشتر رجوع شود به سايت:  Http://iets.mporg.ir

 اداره كل فرودگاه بين المللي مهرآباد

 

 

 

-------------------------------------
نظرات