خبر خبر

پروازهای فرودگاه مهرآباد برقرار شد .

فروداولین پرواز بعد  از رژه هوائی به فرودگاه بین المللی مهرآباد

بعد از پایان مانور روز ارتش جمهوری اسلامی اولین پرواز ایرتور به شماره 967 از مشهد به تهران  وبعد از آن آسمان 821 بندر عباس به تهران آماده فرودهستند ،وبه همین ترتیب وطبق برنامه زمانبندی شده در پذیرش وخروج پروازها در آمادگی کامل به سر می برد .

-------------------------------------
نظرات