خبر خبر

برنامه ریزی برای پذیرش مسافرین / در 29 فروردین در فرودگاه مهرآباد

جلسه هماهنگي با شركتهاي هواپيمايي و هندلينگ كننده ها در خصوص پروازهاي روز ارتش در خصوص تعطیلی پروازهاي مسافري فرودگاه از ساعت 7:00 صبح لغايت 11:30 روز سه شنبه مورخ 29/1/96 برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد : به منظور انجام پروازهای به موقع مسافرین قبل و بعد از رژه اقتدار هوایی ایران در روز ارتش مقرر گردید :كليه شركتهاي هواپيمايي نسبت به برنامه ريزي دقيق جهت انجام و خروج پروازها قبل از ساعت 6:45 صبح مورخ 29/1/96 اقدام نموده وبا هماهنگی وبرنامه ریزی از قبل تعیین شده با .شركتهاي هندلينگ كننده خود نسبت به برنامه ريزي كامل ، و استقرار نيروي اضافه و تجهيزات كامل جهت سرويس دهي مناسب و بموقع به پروازهابعد از انجام مانور  اقدام نمايند .تا پروازها در زمان مقرر وبدون هیچگونه تاخیر احتمالی انجام گردند .

همچنین شركتهاي هواپيمايي باید نسبت به اطلاع رساني دقيق و مناسب ، زمان پروازها اقدام نموده و درخصوص هرگونه تغيير زمان پروازها به مسافرین قبل از عزیمت به فرودگاه اطلاع رسانی نمایند  .وهمچنین برای سهولت وتسریع در مراحل پروازی شركتهاي هواپيمايي باید  نسبت به استقرار نيروي كافي براي انجام احراز هويت وپذیرش بار مسافرين جهت انجام سریع مراحل پروازی اقدام نمايند . مسافرین نیز جهت اطلاع واطمینان از وضعیت پرواز های خود می توانند با 199 فرودگاه تماس بگیرند 

-------------------------------------
نظرات