خبر خبر

برگزاری دوره آموزشی برای پرسنل متردد در سطوح پروازی

همکاران سپاه حفاظت فرودگاه بین المللی مهرآباد در ایمنی زمینی آموزش می بینند .

دوره هاي آموزش استفاده از سيلندرهاي اطفايه دستي و آشنايي با قوانين و مقررات تردد در ايرسايد براي 80 نفر از پرسنل يگان سپاه حفاظت هواپيمايي فرودگاه مهرآباد در اداره ايمني و آتش نشاني در تاريخ 07/10/95 برگزار گردید

اين دوره ها در راستاي حفظ سطح ايمني قابل قبول براي كليه پرسنل شاغل در فرودگاه بصورت دوره اي برگزار مي گردد. با توجه به حضور شبانه روزي و نقش پرسنل امنيتي در ايرسايد و ارتباط تنگاتنگ حوزه ايمني و امنيت در زمان بروز رويداد اين دوره ها نقش بسزايي در هماهنگي ارتباطات و فرماندهي ايجاد مي نمايد

-------------------------------------
نظرات