خبر خبر

اسناد فراخوان بهره برداري از تعدادي از محل هاي تجاري ترمينال 6فرودگاه مهرآباد به صورت يكپارچه
فرودگاه مهرآباد در نظر دارد بهره برداري از از تعدادي از محل هاي تجاري ترمينال 6 فرودگاه مهرآباد به صورت يكپارچه به متراژ تقريبي 180 متر مربع آن فرودگاه را با رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور و آئين نامه اجرايي آن (مصوب ۱۳۵۸) به اشخاص حقوقي ذيصلاح جهت بهره برداري در قالب انعقاد قرارداد، حداكثر به مدت 3 سال واگذار نمايد.

فرودگاه مهرآباد در نظر دارد بهره برداري از از تعدادي از  محل هاي تجاري ترمينال 6 فرودگاه مهرآباد  به صورت يكپارچه  به متراژ تقريبي 180 متر مربع آن فرودگاه را با رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور و آئين نامه اجرايي آن (مصوب ۱۳۵۸) به اشخاص حقوقي ذيصلاح جهت بهره برداري در قالب انعقاد قرارداد، حداكثر به مدت 3 سال واگذار نمايد.

 

-------------------------------------
نظرات