ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
ترمینال
ترمینال
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آسمان

IRC3771

شیراز

نشست

6

F100

پنج شنبه

06:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5601

تبریز

نشست

2

MD83

پنج شنبه

06:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1295

گرگان

نشست

2

F100

پنج شنبه

06:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5679

ارومیه

نشست

2

MD83

پنج شنبه

07:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5643

تبریز

نشست

2

MD83

پنج شنبه

07:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4530

اصفهان

نشست

6

BAE146

پنج شنبه

07:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1050

کرمان

نشست

6

AB6

پنج شنبه

07:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7558

شیراز

نشست

2

MD82

پنج شنبه

07:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4302

شیراز

نشست

6

737-700

پنج شنبه

07:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3773

شیراز

نشست

6

F100

پنج شنبه

07:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

مشهد

نشست

6

md88

پنج شنبه

07:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1062

سیرجان

نشست

6

BAE146

پنج شنبه

07:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC859

ارومیه

نشست

6

60-600

پنج شنبه

07:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4570

رفسنجان

نشست

6

RJ100

پنج شنبه

07:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6230

اصفهان

نشست

6

md88

پنج شنبه

07:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6255

مشهد

نشست

6

md88

پنج شنبه

08:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

نشست

2

F100

پنج شنبه

08:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6259

مشهد

نشست

6

md88

پنج شنبه

08:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7084

یزد

نشست

2

MD83

پنج شنبه

08:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5653

تبریز

نشست

2

MD83

پنج شنبه

08:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6951

یزد

نشست

6

MD82

پنج شنبه

08:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN021

اهواز

نشست

6

MD83

پنج شنبه

08:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4587

اهواز

نشست

6

A300-600

پنج شنبه

08:35

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC621

کرمانشاه

نشست

6

ATR-72

پنج شنبه

08:55

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA342

تبریز

نشست

2

MD80

پنج شنبه

09:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7522

سنندج

نشست

2

MD82

پنج شنبه

09:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3705

یاسوج

نشست

6

ATR-72

پنج شنبه

09:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4008

کرمانشاه

نشست

2

MD82

پنج شنبه

09:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1241

قشم

نشست

2

RJ85

پنج شنبه

09:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3741

مشهد

نشست

6

737

پنج شنبه

10:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA406

بوشهر

نشست

2

F100

پنج شنبه

10:05

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6221

مشهد

نشست

6

md88

پنج شنبه

10:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1084

زابل

نشست

6

BAE146

پنج شنبه

10:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1213

اهواز

نشست

2

F100

پنج شنبه

10:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5634

مشهد

نشست

2

MD82

پنج شنبه

11:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC821

عسلویه

نشست

6

B.727

پنج شنبه

11:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6248

اهواز

نشست

6

md88

پنج شنبه

11:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1094

بندرعباس

نشست

6

AB3

پنج شنبه

11:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7404

آبادان

نشست

2

MD82

پنج شنبه

11:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6246

اهواز

نشست

6

md88

پنج شنبه

11:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2803

مشهد

نشست

2

A320

پنج شنبه

11:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3963

اردبیل

نشست

6

F100

پنج شنبه

11:55

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1028

طبس

نشست

6

BAE146

پنج شنبه

12:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

مشهد

نشست

6

737-700

پنج شنبه

12:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC843

ایلام

نشست

6

F100

پنج شنبه

12:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC607

رامسر

نشست

6

ATR-72-500

پنج شنبه

12:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

نشست

2

F100

پنج شنبه

12:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5607

تبریز

نشست

2

MD83

پنج شنبه

12:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5674

قشم

نشست

2

MD82

پنج شنبه

13:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA276

ارومیه

نشست

2

F100

پنج شنبه

13:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4576

بم

نشست

6

BAE146

پنج شنبه

13:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1088

شیراز

نشست

6

A310

پنج شنبه

13:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC631

گرگان

نشست

6

ATR-72-500

پنج شنبه

13:35

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN045

كيش

نشست

6

MD82

پنج شنبه

13:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4092

مشهد

نشست

2

MD82

پنج شنبه

13:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

اترک

ATR1918

مشهد

نشست

6

A320

پنج شنبه

13:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA494

اردبیل

نشست

2

A320

پنج شنبه

14:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2517

شیراز/لاوان

نشست

2

F100

پنج شنبه

14:05

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA430

اهواز

نشست

2

A320

پنج شنبه

14:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4040

مشهد

نشست

2

MD82

پنج شنبه

14:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

تاخیر

2

RJ100

پنج شنبه

14:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

نشست

2

F100

پنج شنبه

14:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1299

شیراز

در حال نشستن

2

F100

پنج شنبه

15:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA255

اصفهان

نشست

2

A320

پنج شنبه

15:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4551

خارگ

منتظر اعلام باشید

6

BAE146

پنج شنبه

15:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC865

دزفول

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

15:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

2

RJ100

پنج شنبه

15:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

6

B737-400

پنج شنبه

15:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

6

B727

پنج شنبه

15:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

6

md88

پنج شنبه

15:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

15:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6334

اصفهان

طبق برنامه

6

md88

پنج شنبه

15:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3789

شیراز

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

15:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

16:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

پنج شنبه

16:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3945

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72-500

پنج شنبه

16:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2577

اصفهان/سیری

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

16:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

16:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3843

ایلام

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

16:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA263

مشهد

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

16:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

6

737-700

پنج شنبه

16:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

16:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

6

md88

پنج شنبه

16:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5639

یزد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

16:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

16:35

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

16:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4325

ماکو

طبق برنامه

6

737-700

پنج شنبه

16:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

ساها

IRZ153

اهواز

طبق برنامه

6

B737

پنج شنبه

17:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

2

MD80

پنج شنبه

17:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

17:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

6

ATR-72-500

پنج شنبه

17:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

6

md88

پنج شنبه

17:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

17:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

پنج شنبه

17:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

پنج شنبه

17:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5612

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

17:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1003

خرم‌آباد

طبق برنامه

6

BAE146

پنج شنبه

17:55

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

6

737

پنج شنبه

18:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

18:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1099

اهواز

طبق برنامه

6

A310

پنج شنبه

18:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4094

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

18:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

18:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

18:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2619

اهواز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

18:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7468

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

18:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA217

بیرجند

تاخیر

2

F100

پنج شنبه

19:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3711

اردبیل

تاخیر

6

B727

پنج شنبه

19:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC831

اهواز

تاخیر

6

B727

پنج شنبه

19:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA297

یزد

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

19:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

2

RJ85

پنج شنبه

19:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

6

B727

پنج شنبه

19:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA423

شیراز

طبق برنامه

2

A321

پنج شنبه

19:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4018

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

19:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

19:35

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

19:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5610

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

19:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

20:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1259

مشهد

طبق برنامه

2

RJ85

پنج شنبه

20:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

6

md88

پنج شنبه

20:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

20:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72-500

پنج شنبه

20:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3915

بوشهر

تاخیر

6

B727

پنج شنبه

20:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

21:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

6

md88

پنج شنبه

21:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5668

اصفهان

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

21:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

21:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6298

اهواز

طبق برنامه

6

md88

پنج شنبه

21:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

6

B737

پنج شنبه

21:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

6

B737-400

پنج شنبه

21:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

21:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

21:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5614

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

21:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2615

اهواز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

21:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

21:55

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

22:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

22:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

22:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

6

737-700

پنج شنبه

22:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4006

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

22:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

22:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

22:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2609

یزد

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

22:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

پنج شنبه

22:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3921

چابهار

طبق برنامه

6

B737-400

پنج شنبه

22:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA288

کرمانشاه

طبق برنامه

2

MD80

پنج شنبه

22:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

22:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5696

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

22:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

تاخیر

2

F100

پنج شنبه

22:55

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

23:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA408

اصفهان/بوشهر

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

23:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7504

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

23:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7424

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

23:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7452

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

23:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA429

شیراز

طبق برنامه

2

MD80

پنج شنبه

23:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

23:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

23:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5649

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

23:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

پنج شنبه

23:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

23:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

23:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

23:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA469

مشهد

تاخیر

2

A320

پنج شنبه

23:35

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

23:35

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA444

تبریز

طبق برنامه

2

A321

پنج شنبه

23:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

23:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

23:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

23:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

23:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

23:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

2

RJ85

پنج شنبه

23:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

اترک

ATR1920

مشهد

طبق برنامه

6

A320

پنج شنبه

23:55

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

6

A320

پنج شنبه

23:55

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

23:55

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

23:55

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

2

B737

جمعه

06:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

07:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

6

737-700

جمعه

07:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

08:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

جمعه

08:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

6

B727

جمعه

08:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

6

A310

جمعه

08:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

08:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

6

F100

جمعه

08:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3705

یاسوج

طبق برنامه

6

ATR-42-500

جمعه

09:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

2

B737

جمعه

09:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

09:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

09:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

2

A320

جمعه

10:05

۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2521

آغاجاری

طبق برنامه

2

F100

جمعه

10:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

10:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA463

مشهد

طبق برنامه

2

MD80

جمعه

10:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA242

رشت

طبق برنامه

2

F100

جمعه

10:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

6

MD83

جمعه

11:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC629

گرگان

طبق برنامه

6

ATR-72-500

جمعه

11:05

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

6

AB6

جمعه

11:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7404

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

11:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

6

md88

جمعه

11:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

6

A320

جمعه

11:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1001

خرم‌آباد

طبق برنامه

6

BAE146

جمعه

11:25

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

6

BAE146

جمعه

11:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

2

A320

جمعه

11:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

6

BAE146

جمعه

12:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

6

737-700

جمعه

12:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC865

دزفول

طبق برنامه

6

F100

جمعه

12:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

6

md88

جمعه

12:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

6

A310

جمعه

12:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA235

بندرلنگه/شیراز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

12:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

2

F100

جمعه

12:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

12:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

12:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

13:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5696

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

13:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4094

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

13:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4092

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

13:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA461

مشهد

طبق برنامه

2

A320

جمعه

13:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

6

F100

جمعه

13:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

6

md88

جمعه

13:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

2

F100

جمعه

13:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

6

A310

جمعه

13:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3781

شیراز

طبق برنامه

6

F100

جمعه

13:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7468

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

13:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

13:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2649

یزد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

13:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA496

اردبیل

طبق برنامه

2

A320

جمعه

14:05

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA479

زاهدان

طبق برنامه

2

F100

جمعه

14:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

14:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA223

اصفهان

طبق برنامه

2

MD80

جمعه

14:25

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC607

رامسر

طبق برنامه

6

ATR-72-500

جمعه

14:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

جمعه

14:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

6

A310

جمعه

14:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC611

مشهد

طبق برنامه

6

F100

جمعه

14:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

14:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6929

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

جمعه

14:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

جمعه

14:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

15:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

2

A320

جمعه

15:05

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB8097

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

15:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

15:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3843

ایلام

طبق برنامه

6

F100

جمعه

15:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA465

مشهد

طبق برنامه

2

MD80

جمعه

15:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

2

A320

جمعه

15:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

6

B727

جمعه

15:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

15:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5685

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

15:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

6

B737-400

جمعه

15:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6298

اهواز

طبق برنامه

6

md88

جمعه

16:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1299

شیراز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

16:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

16:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

6

737-700

جمعه

16:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

جمعه

16:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

6

BAE146

جمعه

16:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

6

737-700

جمعه

16:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3789

شیراز

طبق برنامه

6

F100

جمعه

16:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5639

یزد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

17:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

جمعه

17:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ساها

IRZ153

اهواز

طبق برنامه

6

B737

جمعه

17:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

2

A320

جمعه

17:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

17:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7496

اصفهان

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

17:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

6

md88

جمعه

17:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

جمعه

17:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5612

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

17:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

17:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

17:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2613

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

17:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

جمعه

17:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

2

A320

جمعه

18:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

6

ATR-72-500

جمعه

18:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6911

اهواز

طبق برنامه

6

MD83

جمعه

18:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1099

اهواز

طبق برنامه

6

A310

جمعه

18:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

6

B737

جمعه

18:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

18:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

18:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4066

اصفهان

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

18:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

6

747

جمعه

18:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

18:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

18:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

18:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3791

شیراز

طبق برنامه

6

F100

جمعه

18:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2619

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

18:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA286

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A321

جمعه

18:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72-500

جمعه

18:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

6

F100

جمعه

18:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7452

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

19:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN033

کرمانشاه

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

19:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

2

F100

جمعه

19:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

2

B737

جمعه

19:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4018

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

19:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

19:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3921

چابهار

طبق برنامه

6

B737-400

جمعه

19:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

6

md88

جمعه

20:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

20:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

6

F100

جمعه

20:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

6

F100

جمعه

20:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

6

A310

جمعه

20:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

جمعه

20:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

21:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

6

md88

جمعه

21:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5668

اصفهان

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

21:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

جمعه

21:05

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5674

قشم

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

21:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

2

A320

جمعه

21:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7424

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

21:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

21:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

6

F100

جمعه

21:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7428

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

21:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

21:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

21:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5614

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

21:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5655

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

21:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

6

B727

جمعه

21:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

6

B737

جمعه

21:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2615

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

21:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

21:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

22:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

22:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

2

MD80

جمعه

22:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

2

B737

جمعه

22:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA451

چابهار

طبق برنامه

2

MD80

جمعه

22:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

6

737-700

جمعه

22:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

6

F100

جمعه

22:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

2

A320

جمعه

22:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

2

MD80

جمعه

22:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

22:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

جمعه

22:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2609

یزد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

22:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

6

F100

جمعه

22:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7450

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

22:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

22:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5649

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

22:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

6

B727

جمعه

22:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA444

تبریز

طبق برنامه

2

A321

جمعه

22:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

6

F100

جمعه

22:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

6

F100

جمعه

23:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

23:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

2

B737

جمعه

23:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

2

F100

جمعه

23:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

جمعه

23:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA297

یزد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

23:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

جمعه

23:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

23:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

2

A320

جمعه

23:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

23:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7504

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

23:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

6

B727

جمعه

23:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA377

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

جمعه

23:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA278

ارومیه

طبق برنامه

2

A321

جمعه

23:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

23:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

23:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ترمینال
ترمینال
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ماهان

IRM4586

اهواز

پرواز كرد

4

1396-03-04 05:22

A300-600

پنج شنبه

05:05

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3704

یاسوج

پرواز كرد

4

1396-03-04 05:24

ATR-72-500

پنج شنبه

05:05

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5654

تبریز

پرواز كرد

2

1396-03-04 05:28

MD83

پنج شنبه

05:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4009

کرمانشاه

پرواز كرد

1

1396-03-04 06:34

MD82

پنج شنبه

05:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7085

یزد

پرواز كرد

1

1396-03-04 05:42

MD82

پنج شنبه

05:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

پرواز كرد

2

1396-03-04 05:50

RJ100

پنج شنبه

05:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN020

اهواز

پرواز كرد

4

1396-03-04 05:48

MD83

پنج شنبه

05:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC620

کرمانشاه

پرواز كرد

4

1396-03-04 05:53

ATR-72-500

پنج شنبه

05:35

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

پرواز كرد

2

1396-03-04 05:45

F100

پنج شنبه

05:35

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC600

مشهد

پرواز كرد

4

1396-03-04 06:03

F100

پنج شنبه

05:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1085

زابل

پرواز كرد

4

1396-03-04 05:54

BAE146

پنج شنبه

05:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA343

تبریز

پرواز كرد

2

1396-03-04 06:09

F100

پنج شنبه

05:55

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1031

مشهد

پرواز كرد

4

1396-03-04 06:24

AB3

پنج شنبه

05:55

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA380

چابهار

پرواز كرد

2

1396-03-04 06:13

146-100

پنج شنبه

06:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1095

بندرعباس

پرواز كرد

4

1396-03-04 06:26

AB3

پنج شنبه

06:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC850

زاهدان

پرواز كرد

4

1396-03-04 06:28

B727

پنج شنبه

06:05

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA407

بوشهر

پرواز كرد

2

1396-03-04 06:22

F100

پنج شنبه

06:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

مشهد

پرواز كرد

4

1396-03-04 06:31

MD82

پنج شنبه

06:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1016

عسلویه

پرواز كرد

4

1396-03-04 06:41

AB3

پنج شنبه

06:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7055

كيش

پرواز كرد

1

1396-03-04 07:14

MD82

پنج شنبه

06:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4051

كيش

پرواز كرد

1

1396-03-04 07:45

MD80

پنج شنبه

06:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3740

مشهد

پرواز كرد

4

1396-03-04 06:54

737

پنج شنبه

06:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7523

سنندج

پرواز كرد

1

1396-03-04 06:46

MD82

پنج شنبه

06:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2516

لاوان/شیراز

پرواز كرد

2

1396-03-04 06:58

F100

پنج شنبه

06:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5609

مشهد

پرواز كرد

2

1396-03-04 06:42

MD82

پنج شنبه

06:35

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA431

اهواز

پرواز كرد

2

1396-03-04 07:28

AB3

پنج شنبه

06:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2800

مشهد

پرواز كرد

2

1396-03-04 07:29

A320

پنج شنبه

07:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC820

عسلویه

پرواز كرد

4

1396-03-04 07:40

B.727

پنج شنبه

07:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

پرواز كرد

2

1396-03-04 07:18

RJ100

پنج شنبه

07:05

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA252

اصفهان

پرواز كرد

2

1396-03-04 07:31

A321

پنج شنبه

07:05

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN014

عسلویه

پرواز كرد

4

1396-03-04 07:32

737

پنج شنبه

07:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3772

شیراز

پرواز كرد

4

1396-03-04 07:47

F100

پنج شنبه

07:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2576

سیری/اصفهان

پرواز كرد

2

1396-03-04 07:57

F100

پنج شنبه

07:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1212

اهواز

پرواز كرد

2

1396-03-04 07:48

F100

پنج شنبه

07:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5602

تبریز

پرواز كرد

2

1396-03-04 08:11

MD83

پنج شنبه

07:35

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC602

مشهد

پرواز كرد

4

1396-03-04 08:07

AB3

پنج شنبه

07:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

پرواز كرد

2

1396-03-04 08:39

B737

پنج شنبه

07:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2802

مشهد

پرواز كرد

2

1396-03-04 08:14

A320

پنج شنبه

07:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5611

مشهد

پرواز كرد

2

1396-03-04 08:57

MD83

پنج شنبه

08:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1051

کرمان

پرواز كرد

4

1396-03-04 08:44

AB3

پنج شنبه

08:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1029

طبس

پرواز كرد

4

1396-03-04 08:42

AB3

پنج شنبه

08:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA311

اهواز

پرواز كرد

2

1396-03-04 08:44

MD80

پنج شنبه

08:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7405

آبادان

پرواز كرد

1

1396-03-04 08:32

MD82

پنج شنبه

08:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3774

شیراز

پرواز كرد

4

1396-03-04 08:54

F100

پنج شنبه

08:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4550

خارگ

پرواز كرد

4

1396-03-04 08:48

BAE146

پنج شنبه

08:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1298

شیراز

پرواز كرد

2

1396-03-04 08:54

F100

پنج شنبه

08:35

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6247

اهواز

پرواز كرد

4

1396-03-04 08:58

md88

پنج شنبه

08:35

۴ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4310

مشهد

پرواز كرد

4

1396-03-04 09:04

737-700

پنج شنبه

08:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4577

بم

پرواز كرد

4

1396-03-04 09:03

BAE146

پنج شنبه

08:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5673

قشم

پرواز كرد

2

1396-03-04 09:06

MD82

پنج شنبه

08:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

ساها

IRZ152

اهواز

پرواز كرد

4

1396-03-04 09:22

B737

پنج شنبه

08:55

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6245

اهواز

پرواز كرد

4

1396-03-04 09:17

md88

پنج شنبه

09:05

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6260

مشهد

پرواز كرد

4

1396-03-04 10:27

md88

پنج شنبه

09:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7069

مشهد

پرواز كرد

1

1396-03-04 09:37

MD82

پنج شنبه

09:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6950

یزد

پرواز كرد

4

1396-03-04 10:03

MD82

پنج شنبه

09:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3962

اردبیل

پرواز كرد

4

1396-03-04 09:49

F100

پنج شنبه

09:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4093

مشهد

پرواز كرد

1

1396-03-04 09:41

MD82

پنج شنبه

09:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC842

ایلام

پرواز كرد

4

1396-03-04 09:50

F100

پنج شنبه

09:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN044

كيش

پرواز كرد

4

1396-03-04 10:10

MD82

پنج شنبه

09:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5608

تبریز

پرواز كرد

2

1396-03-04 10:06

MD83

پنج شنبه

09:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1089

شیراز

پرواز كرد

4

1396-03-04 10:20

A310

پنج شنبه

09:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

اترک

ATR1917

مشهد

پرواز كرد

4

1396-03-04 10:35

A320

پنج شنبه

09:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC830

اهواز

پرواز كرد

4

1396-03-04 14:39

B727

پنج شنبه

09:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4041

مشهد

پرواز كرد

1

1396-03-04 10:19

MD82

پنج شنبه

10:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA277

ارومیه

پرواز كرد

2

1396-03-04 10:18

F100

پنج شنبه

10:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

مشهد

پرواز كرد

4

1396-03-04 10:40

MD82

پنج شنبه

10:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7425

كيش

پرواز كرد

1

1396-03-04 10:25

MD82

پنج شنبه

10:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC606

رامسر

پرواز كرد

4

1396-03-04 10:41

ATR-72-500

پنج شنبه

10:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1240

قشم

پرواز كرد

2

1396-03-04 10:37

RJ85

پنج شنبه

10:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7469

مشهد

پرواز كرد

1

1396-03-04 10:50

MD82

پنج شنبه

10:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC630

گرگان

پرواز كرد

4

1396-03-04 10:43

ATR-72-500

پنج شنبه

10:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5629

مشهد

پرواز كرد

2

1396-03-04 11:39

MD82

پنج شنبه

10:35

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA495

اردبیل

پرواز كرد

2

1396-03-04 11:17

A320

پنج شنبه

11:05

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6222

مشهد

پرواز كرد

4

1396-03-04 11:32

md88

پنج شنبه

11:35

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

پرواز كرد

2

1396-03-04 11:56

F100

پنج شنبه

11:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5633

مشهد

پرواز كرد

2

1396-03-04 12:50

MD82

پنج شنبه

12:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC622

کرمانشاه

پرواز كرد

4

1396-03-04 12:45

B737-400

پنج شنبه

12:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC864

دزفول

پرواز كرد

4

1396-03-04 13:22

F100

پنج شنبه

12:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

مشهد

پرواز كرد

4

1396-03-04 13:34

md88

پنج شنبه

12:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7053

كيش

پرواز كرد

1

1396-03-04 12:52

MD82

پنج شنبه

12:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6263

كيش

پرواز كرد

4

1396-03-04 13:14

md88

پنج شنبه

13:05

۴ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2818

كيش

پرواز كرد

2

1396-03-04 13:42

A320

پنج شنبه

13:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4324

ماکو

پرواز كرد

4

1396-03-04 13:46

737-700

پنج شنبه

13:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6333

اصفهان

پرواز كرد

4

1396-03-04 13:29

md88

پنج شنبه

13:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3844

ایلام

پرواز كرد

4

1396-03-04 13:52

F100

پنج شنبه

13:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1043

كيش

پرواز كرد

4

1396-03-04 13:59

A310

پنج شنبه

13:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3944

رشت

پرواز كرد

4

1396-03-04 14:25

ATR-72-500

پنج شنبه

13:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA262

مشهد

آماده پرواز

2

F100

پنج شنبه

14:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1293

سنندج

پرواز كرد

2

1396-03-04 14:28

F100

پنج شنبه

14:05

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4095

مشهد

پرواز كرد

1

1396-03-04 14:36

MD82

پنج شنبه

14:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5695

مشهد

پرواز كرد

2

1396-03-04 14:49

MD82

پنج شنبه

14:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC826

رامسر

پرواز كرد

4

1396-03-04 14:57

ATR-72-500

پنج شنبه

14:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1098

اهواز

آماده پرواز

4

A310

پنج شنبه

14:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

مشهد

پایان پذیرش مسافر

4

MD82

پنج شنبه

14:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1004

خرم‌آباد

پرواز كرد

4

1396-03-04 15:00

BAE146

پنج شنبه

14:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5623

شیراز

آماده پرواز

2

MD83

پنج شنبه

15:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA350

كيش

در حال سوار شدن

2

F100

پنج شنبه

15:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1202

مشهد

پایان پذیرش مسافر

2

F100

پنج شنبه

15:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA216

بیرجند

دريافت كارت پرواز

2

F100

پنج شنبه

15:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN024

مشهد

در حال سوار شدن

4

MD82

پنج شنبه

15:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2618

اهواز

پایان پذیرش مسافر

2

F100

پنج شنبه

15:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA422

شیراز

دريافت كارت پرواز

2

A321

پنج شنبه

15:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC862

یزد

دريافت كارت پرواز

4

B727

پنج شنبه

16:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1216

آبادان

دريافت كارت پرواز

2

RJ85

پنج شنبه

16:05

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4019

شیراز

دريافت كارت پرواز

1

MD82

پنج شنبه

16:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3710

اردبیل

تاخیر - 17:15

4

B727

پنج شنبه

16:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA296

یزد

دريافت كارت پرواز

2

A320

پنج شنبه

16:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC632

گرگان

دريافت كارت پرواز

4

F100

پنج شنبه

16:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA254

اصفهان

دريافت كارت پرواز

2

A320

پنج شنبه

16:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1258

مشهد

دريافت كارت پرواز

2

RJ85

پنج شنبه

16:35

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

4

BAE146

پنج شنبه

16:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3790

شیراز

طبق برنامه

4

F100

پنج شنبه

16:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN048

شیراز

تاخیر - 19:00

4

MD82

پنج شنبه

16:55

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

4

md88

پنج شنبه

17:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3914

بوشهر

تاخیر - 19:05

4

B727

پنج شنبه

17:05

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

4

B737-400

پنج شنبه

17:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

17:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2616

اهواز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

17:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5667

اصفهان

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

17:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2844

قشم

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

17:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3920

چابهار

طبق برنامه

4

B737-400

پنج شنبه

17:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

17:35

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

4

md88

پنج شنبه

17:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

4

737-700

پنج شنبه

17:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

4

BAE146

پنج شنبه

17:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

17:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

4

B737

پنج شنبه

17:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA415

بوشهر

طبق برنامه

2

MD80

پنج شنبه

17:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

4

ATR-72-500

پنج شنبه

18:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

18:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6233

اصفهان

طبق برنامه

4

md88

پنج شنبه

18:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

4

F100

پنج شنبه

18:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

4

B737

پنج شنبه

18:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

پنج شنبه

18:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6297

اهواز

طبق برنامه

4

md88

پنج شنبه

18:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5613

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

18:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7453

كيش

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

18:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4007

تبریز

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

19:05

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

19:05

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7505

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

19:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

19:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

4

A310

پنج شنبه

19:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2608

یزد

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

19:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

19:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

19:35

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

پنج شنبه

19:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA289

کرمانشاه

طبق برنامه

2

MD80

پنج شنبه

19:55

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA468

مشهد

تاخیر - 21:00

2

A320

پنج شنبه

20:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

4

MD82

پنج شنبه

20:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

20:05

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

4

AB3

پنج شنبه

20:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

20:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

4

F100

پنج شنبه

20:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

اترک

ATR1919

مشهد

طبق برنامه

4

A320

پنج شنبه

20:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA445

تبریز

طبق برنامه

2

MD80

پنج شنبه

20:35

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

4

F100

پنج شنبه

20:35

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5650

تبریز

تاخیر - 21:00

2

MD82

پنج شنبه

20:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

2

RJ85

پنج شنبه

20:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

پنج شنبه

20:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

4

A320

پنج شنبه

21:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

21:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN018

اهواز

تاخیر - 22:30

4

MD82

پنج شنبه

21:05

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

4

md88

پنج شنبه

21:05

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

21:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

21:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

22:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5640

یزد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

22:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

4

md88

پنج شنبه

22:35

۴ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2614

اهواز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

22:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

22:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

4

md88

پنج شنبه

22:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

22:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

2

MDC-DC-3

پنج شنبه

23:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3788

شیراز

طبق برنامه

4

F100

پنج شنبه

23:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

4

737-700

پنج شنبه

23:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

پنج شنبه

23:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

23:55

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

4

A310

جمعه

05:05

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3704

یاسوج

طبق برنامه

4

ATR-72-500

جمعه

05:05

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

2

B737

جمعه

05:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

جمعه

05:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

2

MD80

جمعه

05:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

4

B737-400

جمعه

05:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

4

B727

جمعه

05:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

05:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1031

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

05:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA234

شیراز/بندرلنگه

طبق برنامه

2

F100

جمعه

06:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

4

747

جمعه

06:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

4

B727

جمعه

06:05

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

2

A320

جمعه

06:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

4

F100

جمعه

06:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

06:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

جمعه

06:25

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

1

A320

جمعه

06:25

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

06:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

2

A320

جمعه

06:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

06:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

2

A320

جمعه

06:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA462

مشهد

طبق برنامه

2

MD80

جمعه

07:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

4

A320

جمعه

07:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA376

اصفهان/زاهدان/کرمان

طبق برنامه

2

AB3

جمعه

07:05

۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2520

آغاجاری

طبق برنامه

2

F100

جمعه

07:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

2

A320

جمعه

07:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC610

مشهد

طبق برنامه

4

F100

جمعه

07:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

07:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

2

B737

جمعه

07:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

2

A320

جمعه

07:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC628

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-500

جمعه

07:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7405

آبادان

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

08:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

4

A310

جمعه

08:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5611

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

08:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

4

MD83

جمعه

08:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1002

خرم‌آباد

طبق برنامه

4

BAE146

جمعه

08:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA243

رشت

طبق برنامه

2

MD80

جمعه

08:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

4

737-700

جمعه

08:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

08:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3920

چابهار

طبق برنامه

4

B737-400

جمعه

08:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1298

شیراز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

08:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

4

BAE146

جمعه

08:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

ساها

IRZ152

اهواز

طبق برنامه

4

B737

جمعه

08:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

09:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5695

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

09:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC864

دزفول

طبق برنامه

4

F100

جمعه

09:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

09:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

2

F100

جمعه

09:25

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4093

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

09:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

09:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

4

A310

جمعه

09:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

09:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

4

A310

جمعه

09:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4095

مشهد

طبق برنامه

1

A320

جمعه

10:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3782

شیراز

طبق برنامه

4

F100

جمعه

10:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

10:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

2

F100

جمعه

10:05

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

10:05

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

10:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7469

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

10:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

4

ATR-72-500

جمعه

10:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

10:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

4

F100

جمعه

10:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7425

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

10:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB8096

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

10:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA497

اردبیل

طبق برنامه

2

A320

جمعه

11:05

۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2648

یزد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

11:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4031

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

11:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6928

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

11:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

جمعه

11:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

11:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA222

اصفهان

طبق برنامه

2

MD80

جمعه

11:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA464

مشهد

طبق برنامه

2

MD80

جمعه

11:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC606

رامسر

طبق برنامه

4

ATR-72-500

جمعه

12:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

2

B737

جمعه

12:25

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

12:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

12:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

4

F100

جمعه

12:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

4

md88

جمعه

13:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

4

F100

جمعه

13:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

4

737-700

جمعه

13:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2818

كيش

طبق برنامه

2

A320

جمعه

13:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

4

BAE146

جمعه

13:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6297

اهواز

طبق برنامه

4

md88

جمعه

13:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

13:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

4

747

جمعه

13:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

4

F100

جمعه

13:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

4

MD83

جمعه

13:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

14:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5656

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

14:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

4

B737-400

جمعه

14:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

جمعه

14:25

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7497

اصفهان

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

14:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

14:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1098

اهواز

طبق برنامه

4

A310

جمعه

14:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

4

B727

جمعه

14:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA460

مشهد

طبق برنامه

2

A320

جمعه

14:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6227

قشم

طبق برنامه

4

md88

جمعه

14:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7451

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

14:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

1

A320

جمعه

15:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

15:05

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

2

F100

جمعه

15:25

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6910

اهواز

طبق برنامه

4

MD83

جمعه

15:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

15:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2618

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

15:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA287

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A321

جمعه

15:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

15:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

4

F100

جمعه

15:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

4

md88

جمعه

15:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA296

یزد

طبق برنامه

2

A320

جمعه

15:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4067

اصفهان

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

16:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

4

A310

جمعه

16:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN032

کرمانشاه

طبق برنامه

4

MD83

جمعه

16:05

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4019

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

16:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

16:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

16:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA378

زاهدان

طبق برنامه

2

F100

جمعه

16:25

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

4

ATR-72-500

جمعه

16:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5673

قشم

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

16:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

4

md88

جمعه

17:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

17:05

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA450

چابهار

طبق برنامه

2

MD80

جمعه

17:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

4

F100

جمعه

17:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

2

A320

جمعه

17:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

17:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

4

F100

جمعه

17:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

4

737-700

جمعه

17:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

17:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3790

شیراز

طبق برنامه

4

F100

جمعه

17:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5667

اصفهان

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

18:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

18:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

4

B737

جمعه

18:05

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

18:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

18:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

4

B737

جمعه

18:25

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

18:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

2

A320

جمعه

18:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

4

md88

جمعه

18:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5613

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

18:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2612

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

18:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

4

md88

جمعه

19:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

2

F100

جمعه

19:05

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

19:05

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

19:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

4

B727

جمعه

19:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

2

A320

جمعه

19:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

4

ab6

جمعه

19:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1027

ساری

طبق برنامه

4

BAE146

جمعه

19:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

19:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

4

F100

جمعه

19:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

19:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه

4

F100

جمعه

19:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

4

BAE146

جمعه

19:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

4

F100

جمعه

19:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

4

ab6

جمعه

19:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA445

تبریز

طبق برنامه

2

MD80

جمعه

19:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5650

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

19:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2608

یزد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

20:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

20:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

20:05

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

20:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

20:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

20:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA279

ارومیه

طبق برنامه

2

A321

جمعه

20:25

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

20:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3908

شیراز

طبق برنامه

4

F100

جمعه

20:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

20:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

جمعه

21:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

21:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

4

B727

جمعه

21:05

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

4

md88

جمعه

21:05

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

4

F100

جمعه

21:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

2

B737

جمعه

21:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7505

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

21:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

22:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5686

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

22:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

4

BAE146

جمعه

22:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7429

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

22:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

4

md88

جمعه

22:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2614

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

22:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

22:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5640

یزد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

22:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

2

F100

جمعه

22:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

22:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

2

B737

جمعه

23:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7559

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

23:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

4

737-700

جمعه

23:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

23:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

23:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3788

شیراز

طبق برنامه

4

F100

جمعه

23:55

۵ خرداد ۱۳۹۶