ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
ترمینال
ترمینال
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

قشم ایر

QSM1295

گرگان

نشست

2

F100

یکشنبه

06:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4522

شاهرود

نشست

6

BAE146

یکشنبه

06:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3771

شیراز

نشست

6

F100

یکشنبه

06:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5601

تبریز

نشست

2

MD83

یکشنبه

06:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5643

تبریز

نشست

2

MD83

یکشنبه

07:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5679

ارومیه

نشست

2

MD83

یکشنبه

07:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4530

اصفهان

نشست

6

BAE146

یکشنبه

07:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5685

مشهد

نشست

2

MD83

یکشنبه

07:05

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1050

کرمان

نشست

6

AB6

یکشنبه

07:10

۷ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7558

شیراز

نشست

2

MD82

یکشنبه

07:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5653

تبریز

نشست

2

MD83

یکشنبه

07:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4302

شیراز

نشست

6

737-700

یکشنبه

07:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3773

شیراز

نشست

6

F100

یکشنبه

07:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6251

مشهد

نشست

6

md88

یکشنبه

07:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1062

سیرجان

نشست

6

BAE146

یکشنبه

07:40

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6951

یزد

نشست

6

MD82

یکشنبه

07:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA282

کرمانشاه

نشست

2

MD82

یکشنبه

07:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6255

مشهد

نشست

6

md88

یکشنبه

08:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

نشست

2

F100

یکشنبه

08:10

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3785

شیراز

نشست

6

F100

یکشنبه

08:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7084

یزد

نشست

2

MD83

یکشنبه

08:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC841

ایلام

نشست

6

F100

یکشنبه

08:25

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN021

اهواز

نشست

6

MD83

یکشنبه

08:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4587

اهواز

نشست

6

A310

یکشنبه

08:35

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC621

کرمانشاه

نشست

6

F100

یکشنبه

08:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA410

اهواز

نشست

2

F100

یکشنبه

09:10

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN039

شیراز

نشست

6

MD82

یکشنبه

09:10

۷ خرداد ۱۳۹۶

اترک

ATR1918

مشهد

نشست

6

A320

یکشنبه

09:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3705

یاسوج

نشست

6

ATR-42-500

یکشنبه

09:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC865

دزفول

نشست

6

ATR

یکشنبه

09:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

مشهد

نشست

6

MD82

یکشنبه

09:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN031

تبریز

نشست

6

MD82

یکشنبه

09:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

نشست

2

F100

یکشنبه

10:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7404

آبادان

نشست

2

MD82

یکشنبه

11:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

نشست

6

BAE146

یکشنبه

11:25

۷ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4316

عسلویه

نشست

6

737-700

یکشنبه

11:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1094

بندرعباس

نشست

6

A310

یکشنبه

11:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6246

اهواز

نشست

6

md88

یکشنبه

11:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2803

مشهد

نشست

2

A320

یکشنبه

11:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3963

اردبیل

نشست

6

F100

یکشنبه

12:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3781

شیراز

نشست

6

F100

یکشنبه

12:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4325

ماکو

نشست

6

737-700

یکشنبه

12:10

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC843

ایلام

نشست

6

F100

یکشنبه

12:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA465

مشهد

نشست

2

MD80

یکشنبه

12:35

۷ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5607

تبریز

نشست

2

737-500

یکشنبه

12:35

۷ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2525

شیراز/بهرگان

نشست

2

F100

یکشنبه

12:40

۷ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6232

کرمان

نشست

6

RJ85

یکشنبه

12:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1028

طبس

نشست

6

BAE146

یکشنبه

12:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7068

مشهد

نشست

2

MD82

یکشنبه

12:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA247

گرگان

نشست

2

F100

یکشنبه

13:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1088

شیراز

نشست

6

A310

یکشنبه

13:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC631

گرگان

نشست

6

ATR-72-500

یکشنبه

13:40

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA242

رشت

نشست

2

F100

یکشنبه

13:55

۷ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1251

مشهد

نشست

2

F100

یکشنبه

13:55

۷ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1272

تبریز

نشست

2

RJ100

یکشنبه

13:55

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC623

کرمانشاه

نشست

6

B727

یکشنبه

14:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN045

كيش

نشست

6

MD82

یکشنبه

14:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

نشست

2

A320

یکشنبه

14:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA233

شیراز

نشست

2

A320

یکشنبه

14:55

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN013

اصفهان

نشست

6

MD82

یکشنبه

15:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7092

عسلویه

نشست

2

MD82

یکشنبه

15:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3757

لارستان

نشست

6

B.727

یکشنبه

15:35

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA427

شیراز

نشست

2

A321

یکشنبه

15:40

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC851

زاهدان

نشست

6

B727

یکشنبه

15:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

مشهد

نشست

6

md88

یکشنبه

15:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4050

كيش

نشست

2

MD82

یکشنبه

15:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3789

شیراز

نشست

6

F100

یکشنبه

15:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC831

اهواز

نشست

6

B727

یکشنبه

15:55

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC645

بندرعباس

تاخیر

6

A320

یکشنبه

15:55

۷ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7054

كيش

نشست

2

MD82

یکشنبه

16:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC821

عسلویه

نشست

6

A320

یکشنبه

16:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4308

شیراز

نشست

6

737-700

یکشنبه

16:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2523

سیری/اصفهان

نشست

2

F100

یکشنبه

16:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4551

خارگ

نشست

6

BAE146

یکشنبه

16:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1030

مشهد

نشست

6

AB3

یکشنبه

16:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC817

بجنورد

در حال نشستن

6

F100

یکشنبه

16:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1299

شیراز

در حال نشستن

2

F100

یکشنبه

16:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2828

کرمانشاه

نشست

2

A320

یکشنبه

16:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

6

737-700

یکشنبه

16:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4052

عسلویه

نشست

2

A321

یکشنبه

17:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7052

كيش

در حال نشستن

2

MD82

یکشنبه

17:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5639

یزد

در حال نشستن

2

MD83

یکشنبه

17:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4588

شیراز

طبق برنامه

6

146-100

یکشنبه

17:05

۷ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

17:10

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

6

ATR-72-500

یکشنبه

17:10

۷ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

6

md88

یکشنبه

17:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1292

سنندج

تاخیر

2

RJ85

یکشنبه

17:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

یکشنبه

17:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7468

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

17:25

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4574

جیرفت

طبق برنامه

6

BAE146

یکشنبه

17:25

۷ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

17:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2571

لاوان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

17:40

۷ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4080

عسلویه

تاخیر

2

A321

یکشنبه

17:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

18:10

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1099

اهواز

طبق برنامه

6

A310

یکشنبه

18:10

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

18:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN033

کرمانشاه

باطل شد

6

MD82

یکشنبه

18:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA237

اصفهان

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

18:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

18:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

18:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

6

A310

یکشنبه

18:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA457

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

18:35

۷ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

2

737-500

یکشنبه

18:35

۷ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

18:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

6

BAE146

یکشنبه

18:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

18:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

2

A.330

یکشنبه

19:05

۷ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

2

RJ85

یکشنبه

19:10

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA496

اردبیل

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

19:10

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

مشهد

تاخیر

6

F100

یکشنبه

19:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA442

تبریز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

19:35

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA286

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A321

یکشنبه

19:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

6

B727

یکشنبه

19:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4546

مشهد

طبق برنامه

6

146-200

یکشنبه

20:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

6

md88

یکشنبه

20:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

20:10

۷ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7428

كيش

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

20:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

6

B727

یکشنبه

20:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

2

md83

یکشنبه

20:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72-500

یکشنبه

20:40

۷ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

2

RJ100

یکشنبه

21:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

21:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6298

اهواز

طبق برنامه

6

md88

یکشنبه

21:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

6

B727

یکشنبه

21:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

21:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5668

اصفهان

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

21:25

۷ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7504

شیراز

باطل شد

2

MD82

یکشنبه

21:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7424

كيش

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

21:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5614

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

21:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2615

اهواز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

21:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4070

كيش

باطل شد

2

MD82

یکشنبه

21:55

۷ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6286

اهواز

طبق برنامه

6

md88

یکشنبه

22:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

22:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

22:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

22:05

۷ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

6

737-700

یکشنبه

22:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

22:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

22:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5649

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

22:40

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

یکشنبه

22:40

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3921

چابهار

طبق برنامه

6

B737-400

یکشنبه

22:40

۷ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

22:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA446

تبریز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

22:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

22:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

23:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7030

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

23:10

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

23:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA239

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

23:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

23:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA318

بوشهر

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

23:25

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

یکشنبه

23:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2617

اهواز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

23:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA425

شیراز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

23:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

23:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

23:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

23:35

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB8057

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

23:40

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA299

یزد

طبق برنامه

2

A321

یکشنبه

23:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

23:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

23:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

23:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

23:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

23:55

۷ خرداد ۱۳۹۶

اترک

ATR1920

مشهد

طبق برنامه

6

A320

یکشنبه

23:55

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

6

A320

یکشنبه

23:55

۷ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

2

RJ85

یکشنبه

23:55

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4522

شاهرود

طبق برنامه

6

BAE146

دو شنبه

06:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

06:20

۸ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

06:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

2

B737

دو شنبه

06:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

06:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

07:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

07:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

6

BAE146

دو شنبه

07:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5685

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

07:05

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

6

AB6

دو شنبه

07:10

۸ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7558

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

07:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

6

B737

دو شنبه

07:20

۸ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

6

md88

دو شنبه

07:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

2

B737

دو شنبه

07:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

6

BAE146

دو شنبه

07:40

۸ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

07:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6230

اصفهان

طبق برنامه

6

md88

دو شنبه

07:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

6

md88

دو شنبه

08:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

6

md88

دو شنبه

08:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

08:10

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC865

دزفول

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

08:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

08:20

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

6

B727

دو شنبه

08:35

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

6

A310

دو شنبه

08:35

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

08:35

۸ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4008

کرمانشاه

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

08:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

6

md88

دو شنبه

08:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

08:55

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3785

شیراز

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

08:55

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

09:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

2

MD80

دو شنبه

09:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

6

B727

دو شنبه

09:10

۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

دو شنبه

09:10

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3705

یاسوج

طبق برنامه

6

ATR-42-500

دو شنبه

09:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

2

B737

دو شنبه

09:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

2

RJ85

دو شنبه

09:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4060

ماهشهر

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

09:40

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

09:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

09:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

10:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

10:10

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

10:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

6

BAE146

دو شنبه

10:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

6

BAE146

دو شنبه

10:35

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

10:40

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

دو شنبه

10:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA410

اهواز

طبق برنامه

2

MD80

دو شنبه

11:05

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

6

A320

دو شنبه

11:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6218

خرم‌آباد

طبق برنامه

6

md88

دو شنبه

11:20

۸ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6248

اهواز

طبق برنامه

6

md88

دو شنبه

11:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

6

747

دو شنبه

11:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7404

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

11:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

6

md88

دو شنبه

11:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC843

ایلام

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

11:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

11:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

6

BAE146

دو شنبه

12:05

۸ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

6

B737

دو شنبه

12:10

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

6

A310

دو شنبه

12:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

12:20

۸ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2643

شیراز

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

12:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA235

بندرلنگه/شیراز

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

12:40

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA381

چابهار

طبق برنامه

2

MD80

دو شنبه

12:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3745

یزد

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

12:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

13:10

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

13:20

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

13:20

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

13:20

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

6

A310

دو شنبه

13:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

13:40

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA284

کرمانشاه

طبق برنامه

2

MD80

دو شنبه

14:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

14:10

۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

دو شنبه

14:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

14:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3781

شیراز

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

14:20

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

14:25

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA242

رشت

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

14:40

۸ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

14:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

6

MD82

دو شنبه

15:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA253

اصفهان

طبق برنامه

2

MD80

دو شنبه

15:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2505

خارگ

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

15:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

6

ATR-72-500

دو شنبه

15:10

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

15:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB8097

كيش

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

15:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA255

اصفهان

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

15:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

15:25

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

6

B727

دو شنبه

15:35

۸ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

15:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

15:55

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1299

شیراز

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

16:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

16:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3843

ایلام

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

16:05

۸ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

16:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

6

B737

دو شنبه

16:20

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1219

آبادان

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

16:20

۸ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6296

شیراز

طبق برنامه

6

md88

دو شنبه

16:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

6

BAE146

دو شنبه

16:35

۸ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

6

B737

دو شنبه

16:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2601

اهواز

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

17:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

ساها

IRZ153

اهواز

طبق برنامه

6

B737

دو شنبه

17:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

6

MD83

دو شنبه

17:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

17:05

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

6

B727

دو شنبه

17:05

۸ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

17:10

۸ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

6

md88

دو شنبه

17:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

17:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3791

شیراز

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

17:20

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

دو شنبه

17:20

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4576

ایرانشهر/بم

طبق برنامه

6

BAE146

دو شنبه

17:25

۸ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5612

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

17:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

17:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2613

اهواز

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

17:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

دو شنبه

17:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

18:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

18:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

6

ATR-72-500

دو شنبه

18:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1099

اهواز

طبق برنامه

6

A310

دو شنبه

18:10

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

2

RJ85

دو شنبه

18:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

18:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA286

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A321

دو شنبه

18:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

18:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

6

747

دو شنبه

18:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

18:35

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

6

BAE146

دو شنبه

18:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

18:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

دو شنبه

19:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN013

اصفهان

طبق برنامه

6

MD82

دو شنبه

19:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3701

سبزوار

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

19:05

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

6

B727

دو شنبه

19:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2611

دزفول

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

19:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

6

B727

دو شنبه

19:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA442

تبریز

طبق برنامه

2

MD80

دو شنبه

19:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

20:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7424

كيش

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

20:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

6

MD82

دو شنبه

20:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

20:05

۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

6

MD83

دو شنبه

20:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

6

BAE146

دو شنبه

20:35

۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

6

MD82

دو شنبه

21:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6298

اهواز

طبق برنامه

6

md88

دو شنبه

21:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

6

B737-400

دو شنبه

21:25

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72-500

دو شنبه

21:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7504

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

21:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

21:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5614

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

21:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

6

B737

دو شنبه

21:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2615

اهواز

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

21:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

21:55

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

22:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

2

B737

دو شنبه

22:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

6

A320

دو شنبه

22:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

6

737-700

دو شنبه

22:20

۸ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

22:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2609

یزد

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

22:40

۸ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7450

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

22:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

22:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

22:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5649

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

22:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

22:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

22:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

دو شنبه

22:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

6

B727

دو شنبه

22:55

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA269

مشهد

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

22:55

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

2

MD80

دو شنبه

22:55

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

22:55

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA414

بوشهر

طبق برنامه

2

MD80

دو شنبه

23:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

دو شنبه

23:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

2

B737

دو شنبه

23:10

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA429

شیراز

طبق برنامه

2

MD80

دو شنبه

23:25

۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

دو شنبه

23:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

23:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

23:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

23:35

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

2

B737

دو شنبه

23:40

۸ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7030

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

23:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

23:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

دو شنبه

23:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

23:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

23:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

23:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

23:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

23:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA379

زاهدان

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

23:55

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA299

یزد

طبق برنامه

2

A321

دو شنبه

23:55

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

2

RJ85

دو شنبه

23:55

۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

دو شنبه

23:55

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ترمینال
ترمینال
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA283

کرمانشاه

پرواز كرد

2

1396-03-07 05:13

MD82

یکشنبه

05:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4586

اهواز

پرواز كرد

4

1396-03-07 05:37

A310

یکشنبه

05:05

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3704

یاسوج

پرواز كرد

4

1396-03-07 05:14

ATR-72-500

یکشنبه

05:05

۷ خرداد ۱۳۹۶

اترک

ATR1917

مشهد

پرواز كرد

4

1396-03-07 08:02

A320

یکشنبه

05:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5654

تبریز

پرواز كرد

2

1396-03-07 05:28

MD83

یکشنبه

05:25

۷ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7085

یزد

پرواز كرد

1

1396-03-07 05:48

MD82

یکشنبه

05:25

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN020

اهواز

پرواز كرد

4

1396-03-07 05:57

MD83

یکشنبه

05:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC644

بندرعباس

پرواز كرد

4

1396-03-07 11:47

A320

یکشنبه

05:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4053

عسلویه

پرواز كرد

1

1396-03-07 06:48

A321

یکشنبه

05:35

۷ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

پرواز كرد

2

1396-03-07 05:39

F100

یکشنبه

05:35

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC840

ایلام

پرواز كرد

4

1396-03-07 05:50

F100

یکشنبه

05:40

۷ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4081

عسلویه

پرواز كرد

1

1396-03-07 07:13

A321

یکشنبه

05:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA411

اهواز

پرواز كرد

2

1396-03-07 06:07

F100

یکشنبه

05:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN038

شیراز

پرواز كرد

4

1396-03-07 06:10

MD82

یکشنبه

05:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA447

تبریز

پرواز كرد

2

1396-03-07 06:09

F100

یکشنبه

05:55

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1031

مشهد

پرواز كرد

4

1396-03-07 06:18

AB3

یکشنبه

05:55

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1095

بندرعباس

پرواز كرد

4

1396-03-07 06:32

A310

یکشنبه

06:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC850

زاهدان

پرواز كرد

4

1396-03-07 06:57

B727

یکشنبه

06:05

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC864

دزفول

پرواز كرد

4

1396-03-07 06:15

ATR

یکشنبه

06:10

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC620

کرمانشاه

پرواز كرد

4

1396-03-07 06:22

F100

یکشنبه

06:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

پرواز كرد

2

1396-03-07 06:29

A320

یکشنبه

06:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7055

كيش

پرواز كرد

1

1396-03-07 07:22

MD82

یکشنبه

06:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1016

عسلویه

پرواز كرد

4

1396-03-07 06:39

A300-600

یکشنبه

06:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1273

تبریز

پرواز كرد

2

1396-03-07 06:37

RJ100

یکشنبه

06:25

۷ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4051

كيش

پرواز كرد

1

1396-03-07 07:25

MD83

یکشنبه

06:25

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC600

مشهد

پرواز كرد

4

1396-03-07 06:53

F100

یکشنبه

06:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6914

عسلویه

پرواز كرد

4

1396-03-07 06:36

MD82

یکشنبه

06:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2524

بهرگان/شیراز

پرواز كرد

2

1396-03-07 06:45

F100

یکشنبه

06:35

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4550

خارگ

پرواز كرد

4

1396-03-07 07:06

BAE146

یکشنبه

06:40

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN030

تبریز

پرواز كرد

4

1396-03-07 06:54

MD82

یکشنبه

06:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2522

اصفهان/سیری

پرواز كرد

2

1396-03-07 07:36

F100

یکشنبه

06:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

پرواز كرد

2

1396-03-07 07:00

MD83

یکشنبه

06:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1240

قشم

پرواز كرد

2

1396-03-07 07:10

RJ100

یکشنبه

06:55

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA426

شیراز

پرواز كرد

2

1396-03-07 07:16

A321

یکشنبه

07:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC820

عسلویه

پرواز كرد

4

1396-03-07 07:28

A320

یکشنبه

07:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

پرواز كرد

2

1396-03-07 07:34

F100

یکشنبه

07:05

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3758

لارستان

پرواز كرد

4

1396-03-07 07:39

B.727

یکشنبه

07:10

۷ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2829

کرمانشاه

پرواز كرد

2

1396-03-07 07:41

A320

یکشنبه

07:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7093

عسلویه

پرواز كرد

1

1396-03-07 07:32

MD82

یکشنبه

07:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3772

شیراز

پرواز كرد

4

1396-03-07 07:43

F100

یکشنبه

07:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

پرواز كرد

2

1396-03-07 07:55

F100

یکشنبه

07:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4589

شیراز

پرواز كرد

4

1396-03-07 07:53

BAE146

یکشنبه

07:35

۷ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5602

تبریز

پرواز كرد

2

1396-03-07 07:45

MD83

یکشنبه

07:35

۷ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7405

آبادان

پرواز كرد

1

1396-03-07 08:27

MD82

یکشنبه

07:40

۷ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2802

مشهد

پرواز كرد

2

1396-03-07 08:14

A320

یکشنبه

07:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5686

مشهد

پرواز كرد

2

1396-03-07 08:34

MD83

یکشنبه

08:10

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1051

کرمان

پرواز كرد

4

1396-03-07 08:16

AB3

یکشنبه

08:10

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

پرواز كرد

4

1396-03-07 08:23

BAE146

یکشنبه

08:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3774

شیراز

پرواز كرد

4

1396-03-07 08:30

F100

یکشنبه

08:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC830

اهواز

پرواز كرد

4

1396-03-07 09:07

B727

یکشنبه

08:25

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN012

اصفهان

پرواز كرد

4

1396-03-07 08:38

B737-400

یکشنبه

08:25

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4547

مشهد

پرواز كرد

4

1396-03-07 08:26

146-200

یکشنبه

08:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4324

ماکو

پرواز كرد

4

1396-03-07 08:44

737-700

یکشنبه

08:40

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6950

یزد

پرواز كرد

4

1396-03-07 09:20

MD82

یکشنبه

08:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA464

مشهد

پرواز كرد

2

1396-03-07 09:04

MD80

یکشنبه

08:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1298

شیراز

پرواز كرد

2

1396-03-07 09:22

F100

یکشنبه

08:55

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1029

طبس

پرواز كرد

4

1396-03-07 09:20

BAE146

یکشنبه

09:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5629

مشهد

پرواز كرد

2

1396-03-07 09:29

MD83

یکشنبه

09:05

۷ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6245

اهواز

پرواز كرد

4

1396-03-07 09:13

md88

یکشنبه

09:05

۷ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7069

مشهد

پرواز كرد

1

1396-03-07 09:36

MD82

یکشنبه

09:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6231

کرمان

پرواز كرد

4

1396-03-07 09:31

RJ85

یکشنبه

09:25

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3962

اردبیل

پرواز كرد

4

1396-03-07 10:03

F100

یکشنبه

09:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3786

شیراز

پرواز كرد

4

1396-03-07 09:46

F100

یکشنبه

09:35

۷ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5608

تبریز

پرواز كرد

2

1396-03-07 09:21

737-500

یکشنبه

09:35

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

مشهد

پرواز كرد

4

1396-03-07 10:05

MD82

یکشنبه

09:40

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1089

شیراز

پرواز كرد

4

1396-03-07 09:58

A310

یکشنبه

09:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC842

ایلام

پرواز كرد

4

1396-03-07 10:10

F100

یکشنبه

09:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN044

كيش

پرواز كرد

4

1396-03-07 10:07

MD82

یکشنبه

10:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7425

كيش

پرواز كرد

1

1396-03-07 10:27

A321

یکشنبه

10:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC630

گرگان

پرواز كرد

4

1396-03-07 10:36

ATR-72-500

یکشنبه

10:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1250

مشهد

پرواز كرد

2

1396-03-07 11:21

F100

یکشنبه

10:35

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA246

گرگان

پرواز كرد

2

1396-03-07 10:44

MD80

یکشنبه

10:40

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

مشهد

پرواز كرد

4

1396-03-07 10:49

MD82

یکشنبه

10:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC622

کرمانشاه

پرواز كرد

4

1396-03-07 10:58

B727

یکشنبه

10:55

۷ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4317

عسلویه

پرواز كرد

4

1396-03-07 13:00

737-700

یکشنبه

12:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4575

جیرفت

پرواز كرد

4

1396-03-07 12:53

BAE146

یکشنبه

12:40

۷ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7053

كيش

پرواز كرد

1

1396-03-07 12:55

MD82

یکشنبه

12:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3782

شیراز

پرواز كرد

4

1396-03-07 13:11

F100

یکشنبه

13:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6263

كيش

پرواز كرد

4

1396-03-07 13:37

md88

یکشنبه

13:05

۷ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2804

مشهد

پرواز كرد

2

1396-03-07 13:27

A320

یکشنبه

13:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4319

مشهد

پرواز كرد

4

1396-03-07 13:53

737-700

یکشنبه

13:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC816

بجنورد

پرواز كرد

4

1396-03-07 14:08

F100

یکشنبه

13:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1043

كيش

پرواز كرد

4

1396-03-07 14:14

A310

یکشنبه

13:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7469

مشهد

پرواز كرد

1

1396-03-07 14:33

MD82

یکشنبه

13:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2570

لاوان

پرواز كرد

2

1396-03-07 14:00

F100

یکشنبه

13:55

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA456

بندرعباس

پرواز كرد

2

1396-03-07 14:06

MD80

یکشنبه

14:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1079

کرمان

پرواز كرد

4

1396-03-07 14:24

BAE146

یکشنبه

14:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

مشهد

پرواز كرد

4

1396-03-07 15:07

MD83

یکشنبه

14:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1098

اهواز

پرواز كرد

4

1396-03-07 15:00

A310

یکشنبه

14:40

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC826

رامسر

پرواز كرد

4

1396-03-07 14:51

ATR-72-500

یکشنبه

14:40

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA245

رشت

پرواز كرد

2

1396-03-07 15:29

F100

یکشنبه

14:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1293

سنندج

پرواز كرد

2

1396-03-07 15:52

RJ85

یکشنبه

14:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC632

گرگان

پرواز كرد

4

1396-03-07 15:14

F100

یکشنبه

15:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4045

مشهد

پرواز كرد

1

1396-03-07 15:36

A320

یکشنبه

15:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5623

شیراز

پرواز كرد

2

1396-03-07 15:23

737-500

یکشنبه

15:05

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA236

اصفهان

پرواز كرد

2

1396-03-07 15:46

A320

یکشنبه

15:25

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC602

مشهد

دريافت كارت پرواز

4

AB3

یکشنبه

15:25

۷ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

پرواز كرد

1

1396-03-07 16:19

MD82

یکشنبه

15:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN032

کرمانشاه

باطل شد

4

MD82

یکشنبه

15:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA277

ارومیه

پرواز كرد

2

1396-03-07 16:08

A330

یکشنبه

15:35

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3750

آبادان

آماده پرواز

4

F100

یکشنبه

15:40

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA497

اردبیل

تاخیر

2

A320

یکشنبه

15:55

۷ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1216

آبادان

آماده پرواز

2

RJ85

یکشنبه

16:05

۷ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

پرواز كرد

1

1396-03-07 16:34

MD82

یکشنبه

16:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA443

تبریز

پرواز كرد

2

1396-03-07 16:40

F100

یکشنبه

16:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3710

اردبیل

در حال سوار شدن

4

B737-400

یکشنبه

16:40

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA232

شیراز

آماده پرواز

2

A320

یکشنبه

16:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3790

شیراز

در حال سوار شدن

4

F100

یکشنبه

16:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC862

یزد

در حال سوار شدن

4

B727

یکشنبه

17:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA287

کرمانشاه

در حال سوار شدن

2

A321

یکشنبه

17:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6275

اهواز

پایان پذیرش مسافر

4

md88

یکشنبه

17:05

۷ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7081

كيش

دريافت كارت پرواز

1

MD82

یکشنبه

17:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3920

چابهار

دريافت كارت پرواز

4

B737-400

یکشنبه

17:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC640

تبریز

دريافت كارت پرواز

4

F100

یکشنبه

17:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4312

كيش

دريافت كارت پرواز

4

737-700

یکشنبه

17:40

۷ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4071

كيش

باطل شد

1

MD82

یکشنبه

17:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4303

شیراز

دريافت كارت پرواز

4

737-700

یکشنبه

17:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3914

بوشهر

دريافت كارت پرواز

4

B727

یکشنبه

17:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC844

رشت

دريافت كارت پرواز

4

ATR-72-500

یکشنبه

18:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5604

تبریز

دريافت كارت پرواز

2

MD83

یکشنبه

18:10

۷ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5613

مشهد

دريافت كارت پرواز

2

MD83

یکشنبه

18:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

یکشنبه

18:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6297

اهواز

طبق برنامه

4

md88

یکشنبه

18:25

۷ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

18:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5667

اصفهان

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

18:35

۷ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

18:40

۷ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2612

اهواز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

18:40

۷ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7505

شیراز

باطل شد

1

MD82

یکشنبه

18:55

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

یکشنبه

19:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

19:05

۷ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

19:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

4

A310

یکشنبه

19:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6285

اهواز

طبق برنامه

4

md88

یکشنبه

19:25

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA319

بوشهر

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

19:25

۷ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

19:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

یکشنبه

19:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

19:35

۷ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

19:35

۷ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5650

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

19:40

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA424

شیراز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

19:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

یکشنبه

19:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

اترک

ATR1919

مشهد

طبق برنامه

4

A320

یکشنبه

19:55

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

4

MD82

یکشنبه

20:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

20:05

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

20:10

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

4

AB3

یکشنبه

20:10

۷ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2616

اهواز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

20:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7031

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

20:25

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA238

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

20:35

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB8056

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

20:40

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA298

یزد

طبق برنامه

2

A321

یکشنبه

20:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

2

RJ85

یکشنبه

20:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

21:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

4

md88

یکشنبه

21:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

21:10

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

4

A320

یکشنبه

21:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7429

كيش

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

21:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

4

BAE146

یکشنبه

22:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5640

یزد

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

22:10

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

4

BAE146

یکشنبه

22:10

۷ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

4

md88

یکشنبه

22:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2614

اهواز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

22:40

۷ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

4

md88

یکشنبه

22:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

22:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

22:55

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB8060

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

23:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3788

شیراز

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

23:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

4

md88

یکشنبه

23:10

۷ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7559

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

23:10

۷ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

4

737-700

یکشنبه

23:40

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

یکشنبه

23:40

۷ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

23:55

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC864

دزفول

طبق برنامه

4

F100

دو شنبه

05:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

4

A310

دو شنبه

05:05

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3704

یاسوج

طبق برنامه

4

ATR-72-500

دو شنبه

05:05

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

2

B737

دو شنبه

05:25

۸ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

05:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

4

MD83

دو شنبه

05:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

05:35

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

4

B727

دو شنبه

05:40

۸ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4009

کرمانشاه

طبق برنامه

1

MD83

دو شنبه

05:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

4

B727

دو شنبه

05:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

2

MD80

دو شنبه

05:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

دو شنبه

05:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

05:55

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1031

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

دو شنبه

05:55

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA234

شیراز/بندرلنگه

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

06:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

4

747

دو شنبه

06:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2504

خارگ

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

06:05

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA384

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD80

دو شنبه

06:05

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

4

F100

دو شنبه

06:10

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

06:10

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

4

B737-400

دو شنبه

06:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

4

AB3

دو شنبه

06:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

06:20

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

4

F100

دو شنبه

06:25

۸ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

1

A320

دو شنبه

06:25

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

4

F100

دو شنبه

06:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

06:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

06:35

۸ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4061

ماهشهر

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

06:40

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1218

آبادان

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

06:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA260

مشهد

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

06:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

06:55

۸ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

07:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

4

A320

دو شنبه

07:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA252

اصفهان

طبق برنامه

2

MD80

دو شنبه

07:10

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

4

B727

دو شنبه

07:10

۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

4

MD83

دو شنبه

07:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

07:20

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

4

F100

دو شنبه

07:20

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

4

BAE146

دو شنبه

07:25

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

07:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

4

BAE146

دو شنبه

07:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

07:35

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

2

B737

دو شنبه

07:40

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA411

اهواز

طبق برنامه

2

MD80

دو شنبه

07:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

07:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5686

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

08:10

۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN012

اصفهان

طبق برنامه

4

MD82

دو شنبه

08:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5611

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

08:20

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

4

BAE146

دو شنبه

08:20

۸ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7405

آبادان

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

08:25

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

2

B737

دو شنبه

08:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6247

اهواز

طبق برنامه

4

md88

دو شنبه

08:35

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1298

شیراز

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

08:35

۸ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

4

737-700

دو شنبه

08:40

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4577

بم/ایرانشهر

طبق برنامه

4

BAE146

دو شنبه

08:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC842

ایلام

طبق برنامه

4

F100

دو شنبه

09:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

4

md88

دو شنبه

09:05

۸ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

1

A320

دو شنبه

09:10

۸ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6217

خرم‌آباد

طبق برنامه

4

md88

دو شنبه

09:10

۸ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

09:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

09:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

09:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

4

A310

دو شنبه

09:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3744

یزد

طبق برنامه

4

F100

دو شنبه

09:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3786

شیراز

طبق برنامه

4

F100

دو شنبه

09:55

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

4

B727

دو شنبه

10:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

4

F100

دو شنبه

10:05

۸ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

4

md88

دو شنبه

10:05

۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

دو شنبه

10:10

۸ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7425

كيش

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

10:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

4

ATR-72-500

دو شنبه

10:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

4

F100

دو شنبه

10:20

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

4

ab6

دو شنبه

10:25

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

10:25

۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

دو شنبه

10:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

2

RJ85

دو شنبه

10:35

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3782

شیراز

طبق برنامه

4

F100

دو شنبه

10:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB8096

كيش

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

10:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

11:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA285

کرمانشاه

طبق برنامه

2

MD80

دو شنبه

11:10

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

11:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

11:20

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA243

رشت

طبق برنامه

2

MD80

دو شنبه

12:05

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

4

B727

دو شنبه

12:20

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-500

دو شنبه

12:40

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

2

B737

دو شنبه

12:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

12:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

12:55

۸ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

4

md88

دو شنبه

13:05

۸ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

4

B737

دو شنبه

13:10

۸ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

13:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

4

BAE146

دو شنبه

13:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

4

AB3

دو شنبه

13:20

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

4

F100

دو شنبه

13:20

۸ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6295

شیراز

طبق برنامه

4

md88

دو شنبه

13:25

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

4

747

دو شنبه

13:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2618

اهواز

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

13:40

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

14:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

4

BAE146

دو شنبه

14:20

۸ خرداد ۱۳۹۶

ساها

IRZ152

اهواز

طبق برنامه

4

B737

دو شنبه

14:25

۸ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7451

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

14:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

14:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1098

اهواز

طبق برنامه

4

A310

دو شنبه

14:40

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

4

A320

دو شنبه

14:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

14:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

14:55

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

4

B727

دو شنبه

15:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

15:05

۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

4

MD82

دو شنبه

15:05

۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

دو شنبه

15:10

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA415

بوشهر

طبق برنامه

2

MD80

دو شنبه

15:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

2

RJ85

دو شنبه

15:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

15:25

۸ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

15:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA287

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A321

دو شنبه

15:40

۸ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7021

كيش

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

15:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA443

تبریز

طبق برنامه

2

MD80

دو شنبه

16:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3700

سبزوار

طبق برنامه

4

F100

دو شنبه

16:10

۸ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2610

دزفول

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

16:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA428

شیراز

طبق برنامه

2

MD80

دو شنبه

16:20

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

16:25

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA254

اصفهان

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

16:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

4

BAE146

دو شنبه

16:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

4

B727

دو شنبه

17:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

17:10

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

4

B737-400

دو شنبه

17:10

۸ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

1

MD83

دو شنبه

17:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2844

قشم

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

17:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

4

md88

دو شنبه

17:40

۸ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

4

B737

دو شنبه

17:40

۸ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

17:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

4

737-700

دو شنبه

17:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

4

MD82

دو شنبه

18:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

18:05

۸ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

18:10

۸ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6233

اصفهان

طبق برنامه

4

md88

دو شنبه

18:10

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه

4

F100

دو شنبه

18:20

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

دو شنبه

18:20

۸ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5613

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

18:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6297

اهواز

طبق برنامه

4

md88

دو شنبه

18:35

۸ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7505

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

18:40

۸ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2612

اهواز

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

18:40

۸ خرداد ۱۳۹۶

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

4

B737

دو شنبه

18:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

4

ATR-72-500

دو شنبه

18:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

18:55

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

19:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

4

AB6

دو شنبه

19:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

19:05

۸ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

19:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA378

زاهدان

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

19:20

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

4

A310

دو شنبه

19:20

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

2

MD80

دو شنبه

19:30

۸ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

19:35

۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

دو شنبه

19:35

۸ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5650

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

19:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

دو شنبه

19:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

4

AB6

دو شنبه

19:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2608

یزد

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

20:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

20:05

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

4

AB3

دو شنبه

20:10

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

4

F100

دو شنبه

20:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

4

F100

دو شنبه

20:20

۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

دو شنبه

20:25

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

4

F100

دو شنبه

20:35

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA298

یزد

طبق برنامه

2

A321

دو شنبه

20:35

۸ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7031

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

20:40

۸ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

20:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

2

RJ85

دو شنبه

20:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

دو شنبه

20:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

2

B737

دو شنبه

20:55

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

21:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

21:05

۸ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

4

MD83

دو شنبه

21:15

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

4

BAE146

دو شنبه

22:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

4

md88

دو شنبه

22:05

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

4

BAE146

دو شنبه

22:10

۸ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

4

md88

دو شنبه

22:40

۸ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2614

اهواز

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

22:40

۸ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

22:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4571

رفسنجان

طبق برنامه

4

BAE146

دو شنبه

22:45

۸ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

22:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

22:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

2

B737

دو شنبه

23:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3788

شیراز

طبق برنامه

4

F100

دو شنبه

23:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7559

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

23:10

۸ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

4

B737

دو شنبه

23:40

۸ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

دو شنبه

23:40

۸ خرداد ۱۳۹۶