ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
ترمینال
ترمینال
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ماهان

IRM1026

ساری

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

06:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

6

F100

شنبه

06:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

06:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

06:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5642

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

06:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

2

F100

شنبه

06:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

07:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

07:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5685

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

07:05

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

6

AB6

شنبه

07:10

۳۱ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

6

737-700

شنبه

07:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

6

F100

شنبه

07:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2621

اهواز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

07:25

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

6

md88

شنبه

07:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

07:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA282

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A321

شنبه

07:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

6

md88

شنبه

08:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

2

737

شنبه

08:10

۳۱ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

شنبه

08:10

۳۱ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7558

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

08:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7084

یزد

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

08:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

6

F100

شنبه

08:25

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

6

MD83

شنبه

08:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

08:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

6

A320

شنبه

08:35

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

6

A310

شنبه

08:35

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

08:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC865

دزفول

طبق برنامه

6

ATR

شنبه

08:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

6

md88

شنبه

08:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

6

B727

شنبه

09:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

09:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4060

ماهشهر

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

09:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ9050

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

09:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

اترک

ATR1918

مشهد

طبق برنامه

6

A320

شنبه

09:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

09:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA272

ارومیه

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

09:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

2

B737

شنبه

09:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

09:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

6

md88

شنبه

09:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7030

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

09:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA221

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR-72

شنبه

10:05

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

2

A320

شنبه

10:05

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5610

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

10:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

10:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4581

شهرکرد

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

10:35

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

شنبه

10:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6218

خرم‌آباد

طبق برنامه

6

md88

شنبه

11:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

6

747

شنبه

11:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

6

md88

شنبه

11:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

2

A320

شنبه

11:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

11:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7404

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

12:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3781

شیراز

طبق برنامه

6

F100

شنبه

12:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2505

خارگ

طبق برنامه

2

F100

شنبه

12:05

۳۱ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

6

737-700

شنبه

12:10

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5668

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

12:10

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

6

F100

شنبه

12:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA465

مشهد

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

12:35

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

12:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA244

رشت

طبق برنامه

2

A320

شنبه

12:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

2

F100

شنبه

12:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC817

بجنورد

طبق برنامه

6

F100

شنبه

12:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

13:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7526

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

13:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4570

رفسنجان

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

13:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

2

RJ85

شنبه

13:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

6

A310

شنبه

13:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4092

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

13:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA213

مشهد/بیرجند

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

13:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

6

md88

شنبه

14:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

14:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

2

A320

شنبه

14:05

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

6

737

شنبه

14:10

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

14:10

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6303

مشهد

طبق برنامه

6

md88

شنبه

14:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

2

A320

شنبه

14:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

2

ATR-72

شنبه

14:25

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

14:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1084

ایرانشهر/زابل

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

14:35

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

14:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

2

B737

شنبه

15:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

2

A320

شنبه

15:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

شنبه

15:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

15:35

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

6

B727

شنبه

15:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

6

md88

شنبه

15:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

15:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3789

شیراز

طبق برنامه

6

F100

شنبه

15:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2585

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

شنبه

16:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

16:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1299

شیراز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

16:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

6

737-700

شنبه

16:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

6

ATR-72-500

شنبه

16:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

16:25

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

6

F100

شنبه

16:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

6

737

شنبه

16:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

16:35

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3843

ایلام

طبق برنامه

6

F100

شنبه

16:35

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

6

A320

شنبه

16:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6268

کرمانشاه

طبق برنامه

6

md88

شنبه

17:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

17:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7468

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

17:10

۳۱ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

6

737-700

شنبه

17:10

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

17:10

۳۱ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

17:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

6

md88

شنبه

17:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3791

شیراز

طبق برنامه

6

F100

شنبه

17:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

شنبه

17:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

17:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

2

A320

شنبه

17:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5612

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

17:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

17:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

2

F100

شنبه

17:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

شنبه

17:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2613

اهواز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

17:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4006

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

18:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

18:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1099

اهواز

طبق برنامه

6

A310

شنبه

18:10

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA215

قشم

تاخیر

2

F100

شنبه

18:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

6

B737

شنبه

18:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA297

یزد

طبق برنامه

2

F100

شنبه

18:25

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

18:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

6

F100

شنبه

18:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

18:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

6

A310

شنبه

18:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

6

747

شنبه

18:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4052

عسلویه

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

18:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

18:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

6

F100

شنبه

19:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

19:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

19:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6302

بوشهر

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

19:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

6

B727

شنبه

19:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

2

RJ85

شنبه

19:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4074

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

19:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2609

یزد

طبق برنامه

2

F100

شنبه

20:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72-500

شنبه

20:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

20:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

6

md88

شنبه

20:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

20:05

۳۱ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

20:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

20:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

شنبه

20:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

20:35

۳۱ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7424

كيش

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

20:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7092

عسلویه

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

20:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

20:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

2

RJ85

شنبه

21:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

21:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

2

B737

شنبه

21:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

21:05

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6298

اهواز

طبق برنامه

6

md88

شنبه

21:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

6

B737-400

شنبه

21:25

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

6

B727

شنبه

21:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6941

اصفهان

طبق برنامه

6

MD80

شنبه

21:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

22:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

6

F100

شنبه

22:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

6

B737

شنبه

22:10

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

22:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7504

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

22:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

6

737-700

شنبه

22:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA288

کرمانشاه

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

22:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3931

زاهدان

طبق برنامه

6

F100

شنبه

22:25

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

شنبه

22:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

22:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA404

بوشهر/شیراز

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

22:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

شنبه

22:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA247

گرگان

طبق برنامه

2

F100

شنبه

22:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

22:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

22:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

22:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

22:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5649

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

22:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

شنبه

22:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

6

A320

شنبه

22:55

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA337

اصفهان

طبق برنامه

2

A320

شنبه

22:55

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA469

مشهد

تاخیر

2

A320

شنبه

23:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

2

F100

شنبه

23:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

23:35

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

2

B737

شنبه

23:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

23:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2617

اهواز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

23:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6296

شیراز

طبق برنامه

6

md88

شنبه

23:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

2

ATR-72

شنبه

23:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

6

B727

شنبه

23:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

23:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

2

RJ85

شنبه

23:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

2

A320

شنبه

23:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

23:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

23:55

۳۱ تير ۱۳۹۶

اترک

ATR1920

مشهد

طبق برنامه

6

A320

شنبه

23:55

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

23:55

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC629

گرگان

طبق برنامه

6

ATR-72-500

شنبه

23:55

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA317

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

شنبه

23:55

۳۱ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

2

F100

شنبه

23:55

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

6

F100

شنبه

23:55

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4522

شاهرود

طبق برنامه

6

BAE146

یکشنبه

06:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

06:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

06:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

2

B737

یکشنبه

06:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1038

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

یکشنبه

06:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5642

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

06:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5620

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

06:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

06:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

07:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

07:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

6

BAE146

یکشنبه

07:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5685

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

07:05

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

6

AB6

یکشنبه

07:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

07:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

2

B737

یکشنبه

07:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

6

md88

یکشنبه

07:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

6

BAE146

یکشنبه

07:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

6

B737

یکشنبه

07:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6230

اصفهان

طبق برنامه

6

md88

یکشنبه

07:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

07:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA282

کرمانشاه

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

07:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

08:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7558

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

08:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6332

زاهدان

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

08:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

6

A320

یکشنبه

08:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3785

شیراز

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

08:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

08:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7084

یزد

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

08:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

08:25

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

6

MD83

یکشنبه

08:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5660

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

08:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2621

اهواز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

08:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

08:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

6

A310

یکشنبه

08:35

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

08:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

6

md88

یکشنبه

08:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

6

md88

یکشنبه

08:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

6

md88

یکشنبه

08:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA410

اهواز

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

09:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

09:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

09:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

09:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

2

RJ85

یکشنبه

09:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2589

رشت

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

09:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC865

دزفول

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

09:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

6

md88

یکشنبه

09:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

09:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA221

اصفهان

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

09:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

09:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4042

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

09:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

10:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

10:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

10:05

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

2

B737

یکشنبه

10:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

6

BAE146

یکشنبه

10:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

6

BAE146

یکشنبه

10:35

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

10:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

6

md88

یکشنبه

10:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4529

بوشهر

طبق برنامه

6

AB3

یکشنبه

11:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7404

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

11:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6901

دزفول

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

11:25

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

6

BAE146

یکشنبه

11:25

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

6

747

یکشنبه

11:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

11:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

12:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3781

شیراز

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

12:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

6

A310

یکشنبه

12:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

12:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC843

ایلام

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

12:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

12:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA465

مشهد

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

12:35

۱ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2525

شیراز/بهرگان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

12:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1097

اهواز

طبق برنامه

6

AB3

یکشنبه

12:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1028

طبس

طبق برنامه

6

BAE146

یکشنبه

12:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4094

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

12:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4092

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

12:55

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5674

قشم

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

13:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA295

یزد

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

13:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

13:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA247

گرگان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

13:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

6

A310

یکشنبه

13:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

6

ATR-72-500

یکشنبه

13:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

13:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA242

رشت

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

13:55

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

13:55

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

13:55

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

6

B727

یکشنبه

14:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

14:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

14:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN013

اصفهان

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

14:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

14:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

14:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

14:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6903

ارومیه

طبق برنامه

6

MD83

یکشنبه

14:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

14:55

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5646

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

15:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6248

اهواز

طبق برنامه

6

md88

یکشنبه

15:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA353

كيش

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

15:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7092

عسلویه

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

15:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3757

لارستان

طبق برنامه

6

B.727

یکشنبه

15:35

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

15:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

6

B727

یکشنبه

15:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

6

md88

یکشنبه

15:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4074

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

15:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

15:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

6

737

یکشنبه

15:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3789

شیراز

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

15:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

6

B727

یکشنبه

15:55

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

6

B737-400

یکشنبه

15:55

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

16:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1299

شیراز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

16:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

16:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

16:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

6

A320

یکشنبه

16:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6296

شیراز

طبق برنامه

6

md88

یکشنبه

16:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

6

BAE146

یکشنبه

16:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

یکشنبه

16:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC817

بجنورد

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

16:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

16:35

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

2

RJ85

یکشنبه

16:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2828

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

16:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5639

یزد

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

17:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2619

اهواز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

17:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

17:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4588

شیراز

طبق برنامه

6

A300-600

یکشنبه

17:05

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

17:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

6

md88

یکشنبه

17:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

6

ATR-72-500

یکشنبه

17:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

17:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6259

مشهد

طبق برنامه

6

md88

یکشنبه

17:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

یکشنبه

17:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4574

جیرفت

طبق برنامه

6

BAE146

یکشنبه

17:25

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5612

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

17:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7468

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

17:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

17:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2571

لاوان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

17:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2607

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

17:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

17:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5696

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

17:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2613

اهواز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

17:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1003

خرم‌آباد

طبق برنامه

6

BAE146

یکشنبه

17:55

۱ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2523

سیری/اصفهان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

18:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

18:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1099

اهواز

طبق برنامه

6

A310

یکشنبه

18:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

18:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN033

کرمانشاه

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

18:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA237

اصفهان

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

18:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

18:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

18:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

18:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

6

A310

یکشنبه

18:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

6

747

یکشنبه

18:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA457

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

18:35

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4046

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

18:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

6

BAE146

یکشنبه

18:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5610

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

18:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

18:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

19:05

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA496

اردبیل

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

19:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

2

RJ85

یکشنبه

19:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6302

بوشهر

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

19:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

19:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

19:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1092

بندرعباس

طبق برنامه

6

BAE146

یکشنبه

19:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

19:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4018

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

19:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA442

تبریز

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

19:35

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

یکشنبه

19:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

6

B727

یکشنبه

19:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

19:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA286

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A321

یکشنبه

19:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5648

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

20:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

6

md88

یکشنبه

20:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

20:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

20:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7428

كيش

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

20:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5634

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

20:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6981

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

یکشنبه

20:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

6

B727

یکشنبه

20:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72-500

یکشنبه

20:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

6

AB3

یکشنبه

20:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

21:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

21:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

6

BAE146

یکشنبه

21:05

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

6

B727

یکشنبه

21:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

21:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

21:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5668

اصفهان

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

21:25

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7424

كيش

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

21:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6253

مشهد

طبق برنامه

6

md88

یکشنبه

21:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

21:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

21:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5614

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

21:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2615

اهواز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

21:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

21:55

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

22:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

22:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

22:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4066

اصفهان

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

22:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

2

B737

یکشنبه

22:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

6

B737

یکشنبه

22:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6262

كيش

طبق برنامه

6

md88

یکشنبه

22:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

22:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

یکشنبه

22:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3921

چابهار

طبق برنامه

6

B737-400

یکشنبه

22:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

یکشنبه

22:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2649

یزد

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

22:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7030

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

22:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

22:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5649

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

22:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

22:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

22:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA446

تبریز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

22:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7452

كيش

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

22:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

22:55

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

23:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

یکشنبه

23:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

23:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA239

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

23:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

23:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA318

بوشهر

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

23:25

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

یکشنبه

23:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2617

اهواز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

23:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA425

شیراز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

23:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

23:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

23:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

23:35

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB8057

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

23:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4099

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

23:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA299

یزد

طبق برنامه

2

A321

یکشنبه

23:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

23:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

23:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

23:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

23:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

یکشنبه

23:55

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

6

F100

یکشنبه

23:55

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

6

A320

یکشنبه

23:55

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

2

RJ85

یکشنبه

23:55

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

23:55

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

6

AB3

یکشنبه

23:55

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

6

A310

یکشنبه

23:55

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ترمینال
ترمینال
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آسمان

IRC864

دزفول

آماده پرواز

4

ATR

شنبه

05:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA283

کرمانشاه

آماده پرواز

2

A321

شنبه

05:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4586

اهواز

آماده پرواز

4

A310

شنبه

05:05

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5654

تبریز

آماده پرواز

2

737

شنبه

05:10

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4017

اهواز

آماده پرواز

1

MD82

شنبه

05:10

۳۱ تير ۱۳۹۶

اترک

ATR1917

مشهد

آماده پرواز

4

A320

شنبه

05:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4077

شیراز

آماده پرواز

1

MD82

شنبه

05:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3914

بوشهر

در حال سوار شدن

4

B727

شنبه

05:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC620

کرمانشاه

در حال سوار شدن

4

737

شنبه

05:25

۳۱ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7085

یزد

در حال سوار شدن

1

MD82

شنبه

05:25

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN020

اهواز

در حال سوار شدن

4

MD83

شنبه

05:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4025

بوشهر

در حال سوار شدن

1

MD82

شنبه

05:35

۳۱ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

در حال سوار شدن

2

RJ100

شنبه

05:35

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN038

شیراز

دريافت كارت پرواز

4

MD82

شنبه

05:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC840

ایلام

دريافت كارت پرواز

4

F100

شنبه

05:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1085

زابل/ایرانشهر

دريافت كارت پرواز

4

BAE146

شنبه

05:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA431

اهواز

دريافت كارت پرواز

2

MD80

شنبه

05:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

دريافت كارت پرواز

2

F100

شنبه

05:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA273

ارومیه

دريافت كارت پرواز

2

MD80

شنبه

05:55

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

دريافت كارت پرواز

2

A320

شنبه

06:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1095

بندرعباس

دريافت كارت پرواز

4

747

شنبه

06:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2504

خارگ

دريافت كارت پرواز

2

F100

شنبه

06:05

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC850

زاهدان

دريافت كارت پرواز

4

B727

شنبه

06:05

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4061

ماهشهر

دريافت كارت پرواز

1

MD82

شنبه

06:10

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA407

بوشهر

دريافت كارت پرواز

2

A320

شنبه

06:10

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1016

عسلویه

دريافت كارت پرواز

4

AB3

شنبه

06:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA212

بیرجند/مشهد

دريافت كارت پرواز

2

MD80

شنبه

06:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7055

كيش

دريافت كارت پرواز

1

MD82

شنبه

06:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1252

مشهد

دريافت كارت پرواز

2

RJ85

شنبه

06:25

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC600

مشهد

دريافت كارت پرواز

4

F100

شنبه

06:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN030

تبریز

دريافت كارت پرواز

4

MD82

شنبه

06:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1240

قشم

دريافت كارت پرواز

2

RJ85

شنبه

06:35

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5609

مشهد

دريافت كارت پرواز

2

MD83

شنبه

06:35

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA220

اصفهان

دريافت كارت پرواز

2

ATR-72

شنبه

06:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

دريافت كارت پرواز

2

B737

شنبه

06:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7031

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

06:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

4

A320

شنبه

07:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

4

737

شنبه

07:10

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

4

MD83

شنبه

07:10

۳۱ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

07:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

4

F100

شنبه

07:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4580

شهرکرد

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

07:25

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

07:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

07:35

۳۱ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7405

آبادان

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

07:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

2

B737

شنبه

07:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

2

A320

شنبه

07:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5686

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

08:10

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

شنبه

08:10

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5611

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

08:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2620

اهواز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

08:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

4

F100

شنبه

08:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1298

شیراز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

08:35

۳۱ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

4

737-700

شنبه

08:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5667

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

08:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA464

مشهد

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

08:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4571

رفسنجان

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

09:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

4

md88

شنبه

09:05

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

1

A320

شنبه

09:10

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6217

خرم‌آباد

طبق برنامه

4

MD82

شنبه

09:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

09:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

4

MD83

شنبه

09:25

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4093

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

09:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

4

F100

شنبه

09:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7527

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

09:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

4

A310

شنبه

09:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC816

بجنورد

طبق برنامه

4

F100

شنبه

09:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

09:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

4

B727

شنبه

10:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

10:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA245

رشت

طبق برنامه

2

F100

شنبه

10:05

۳۱ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

2

F100

شنبه

10:05

۳۱ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7425

كيش

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

10:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

4

md88

شنبه

10:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

شنبه

10:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

4

md88

شنبه

10:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

4

MD83

شنبه

10:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

2

B737

شنبه

11:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7093

عسلویه

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

11:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

2

A320

شنبه

11:05

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4031

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

11:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

1

A320

شنبه

11:25

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

2

ATR-72

شنبه

11:35

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

11:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7021

كيش

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

12:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

12:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3782

شیراز

طبق برنامه

4

F100

شنبه

13:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2584

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

شنبه

13:05

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

4

md88

شنبه

13:05

۳۱ تير ۱۳۹۶

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

2

A320

شنبه

13:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

13:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

4

737-700

شنبه

13:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA214

قشم

تاخیر - 15:45

2

F100

شنبه

13:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

4

747

شنبه

13:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7469

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

13:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

4

A310

شنبه

13:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

4

F100

شنبه

13:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

4

ATR-72-500

شنبه

13:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA268

مشهد

طبق برنامه

2

A320

شنبه

13:55

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

4

F100

شنبه

14:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6267

کرمانشاه

طبق برنامه

4

md88

شنبه

14:10

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4053

عسلویه

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

14:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

14:25

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

4

MD83

شنبه

14:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA246

گرگان

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

14:35

۳۱ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

2

F100

شنبه

14:35

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1098

اهواز

طبق برنامه

4

A310

شنبه

14:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

15:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

4

MD82

شنبه

15:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

15:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA296

یزد

طبق برنامه

2

A320

شنبه

15:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

15:25

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

15:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

4

F100

شنبه

15:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

2

F100

شنبه

15:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6301

بوشهر

طبق برنامه

4

MD82

شنبه

15:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA405

شیراز/بوشهر

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

15:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

2

ATR-72

شنبه

15:55

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4075

مشهد

طبق برنامه

1

MD83

شنبه

16:10

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

16:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

2

RJ85

شنبه

16:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

2

A320

شنبه

16:35

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

4

md88

شنبه

16:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

16:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

16:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA460

مشهد

طبق برنامه

2

A320

شنبه

16:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3790

شیراز

طبق برنامه

4

F100

شنبه

16:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2608

یزد

طبق برنامه

2

F100

شنبه

17:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

4

md88

شنبه

17:05

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

4

B737-400

شنبه

17:10

۳۱ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

17:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

4

ATR-72-500

شنبه

17:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

4

737-700

شنبه

17:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

4

F100

شنبه

17:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4095

مشهد

طبق برنامه

1

A320

شنبه

17:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

17:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

4

737-700

شنبه

17:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3930

زاهدان

طبق برنامه

4

F100

شنبه

18:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

4

md88

شنبه

18:05

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

4

B727

شنبه

18:10

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

18:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

18:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه

4

F100

شنبه

18:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

شنبه

18:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6297

اهواز

طبق برنامه

4

md88

شنبه

18:25

۳۱ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7505

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

18:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

18:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

شنبه

18:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

4

B737

شنبه

18:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2612

اهواز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

18:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4067

اصفهان

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

18:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

18:55

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

4

AB6

شنبه

19:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4007

تبریز

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

19:05

۳۱ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

2

F100

شنبه

19:05

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA468

مشهد

تاخیر - 21:15

2

A320

شنبه

19:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

2

A320

شنبه

19:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6940

اصفهان

طبق برنامه

4

MD80

شنبه

19:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

4

A310

شنبه

19:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

4

A320

شنبه

19:25

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA289

کرمانشاه

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

19:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

19:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

شنبه

19:35

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

19:35

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

4

MD82

شنبه

19:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

19:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

شنبه

19:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5650

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

19:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

4

F100

شنبه

20:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

اترک

ATR1919

مشهد

طبق برنامه

4

A320

شنبه

20:05

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

20:05

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

4

AB3

شنبه

20:10

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

20:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6295

شیراز

طبق برنامه

4

md88

شنبه

20:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5639

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

20:25

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

20:30

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

20:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4523

شاهرود

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

20:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

4

B727

شنبه

20:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

نفت

IRG2616

اهواز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

20:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

2

RJ85

شنبه

20:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC628

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-500

شنبه

21:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

4

md88

شنبه

21:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

4

MD82

شنبه

21:05

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

4

md88

شنبه

21:10

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

4

F100

شنبه

21:15

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

شنبه

21:20

۳۱ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7453

كيش

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

21:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

2

B737

شنبه

22:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

22:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

22:05

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

22:10

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

22:45

۳۱ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

4

B737

شنبه

22:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

2

F100

شنبه

22:50

۳۱ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

4

md88

شنبه

22:55

۳۱ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3788

شیراز

طبق برنامه

4

F100

شنبه

23:00

۳۱ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7559

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

23:10

۳۱ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

4

737-700

شنبه

23:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

شنبه

23:40

۳۱ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

23:55

۳۱ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA283

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

05:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3856

ارومیه

طبق برنامه

4

A320

یکشنبه

05:05

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

4

A310

یکشنبه

05:05

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

05:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

05:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2620

اهواز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

05:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5659

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

05:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

05:25

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7085

یزد

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

05:25

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

4

MD83

یکشنبه

05:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

4

B737-400

یکشنبه

05:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

05:35

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

05:35

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

05:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4043

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

05:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

2

RJ85

یکشنبه

05:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA411

اهواز

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

05:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

یکشنبه

05:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA447

تبریز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

05:55

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1031

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

یکشنبه

05:55

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

06:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

4

747

یکشنبه

06:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

4

B727

یکشنبه

06:05

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC864

دزفول

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

06:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

06:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

06:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

06:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

06:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

4

AB3

یکشنبه

06:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

06:25

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

1

A320

یکشنبه

06:25

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

06:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6914

عسلویه

طبق برنامه

4

MD82

یکشنبه

06:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5609

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

06:35

۱ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2524

بهرگان/شیراز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

06:35

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

2

B737

یکشنبه

06:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

4

BAE146

یکشنبه

06:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4528

بوشهر

طبق برنامه

4

AB3

یکشنبه

06:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

4

MD82

یکشنبه

06:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2522

اصفهان/سیری

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

06:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

06:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

07:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

4

A320

یکشنبه

07:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

07:05

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA220

اصفهان

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

07:05

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN012

اصفهان

طبق برنامه

4

MD82

یکشنبه

07:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3758

لارستان

طبق برنامه

4

B.727

یکشنبه

07:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2829

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

07:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

4

737

یکشنبه

07:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7093

عسلویه

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

07:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

07:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

4

BAE146

یکشنبه

07:25

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

07:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

4

BAE146

یکشنبه

07:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

07:35

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4589

شیراز

طبق برنامه

4

BAE146

یکشنبه

07:35

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7405

آبادان

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

07:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

2

B737

یکشنبه

07:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

07:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

4

A310

یکشنبه

08:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5686

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

08:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

یکشنبه

08:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

4

BAE146

یکشنبه

08:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

08:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5611

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

08:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6900

دزفول

طبق برنامه

4

MD82

یکشنبه

08:25

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

4

B727

یکشنبه

08:25

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

2

B737

یکشنبه

08:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1298

شیراز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

08:35

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

4

B737

یکشنبه

08:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5673

قشم

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

08:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA464

مشهد

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

08:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1029

طبس

طبق برنامه

4

BAE146

یکشنبه

09:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

09:05

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

4

md88

یکشنبه

09:05

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

1

A320

یکشنبه

09:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1096

اهواز

طبق برنامه

4

AB3

یکشنبه

09:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

09:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

09:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

09:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4093

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

09:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3786

شیراز

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

09:35

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

09:35

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

یکشنبه

09:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC842

ایلام

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

09:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

4

A310

یکشنبه

09:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

10:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

4

MD82

یکشنبه

10:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA294

یزد

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

10:05

۱ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2588

رشت

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

10:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

4

md88

یکشنبه

10:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7425

كيش

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

10:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

2

RJ85

یکشنبه

10:25

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-500

یکشنبه

10:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

10:35

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA246

گرگان

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

10:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA352

كيش

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

10:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

یکشنبه

10:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

4

B727

یکشنبه

10:55

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

11:05

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4031

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

11:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

11:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6247

اهواز

طبق برنامه

4

md88

یکشنبه

12:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5645

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

12:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

12:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4075

مشهد

طبق برنامه

1

MD83

یکشنبه

12:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6902

ارومیه

طبق برنامه

4

MD83

یکشنبه

12:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4575

جیرفت

طبق برنامه

4

BAE146

یکشنبه

12:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

12:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3782

شیراز

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

13:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

13:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

4

md88

یکشنبه

13:05

۱ مرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

13:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6295

شیراز

طبق برنامه

4

md88

یکشنبه

13:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

4

747

یکشنبه

13:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC816

بجنورد

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

13:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6260

مشهد

طبق برنامه

4

md88

یکشنبه

13:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

4

A310

یکشنبه

13:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7469

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

13:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2570

لاوان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

13:55

۱ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2618

اهواز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

14:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA456

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

14:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

14:05

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5695

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

14:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4095

مشهد

طبق برنامه

1

A320

یکشنبه

14:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1093

بندرعباس

طبق برنامه

4

BAE146

یکشنبه

14:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

4

BAE146

یکشنبه

14:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7021

كيش

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

14:25

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

4

MD83

یکشنبه

14:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

14:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1098

اهواز

طبق برنامه

4

A310

یکشنبه

14:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

4

ATR-72-500

یکشنبه

14:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA245

رشت

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

14:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

14:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1004

خرم‌آباد

طبق برنامه

4

BAE146

یکشنبه

14:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

15:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4047

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

15:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

15:05

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

15:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

یکشنبه

15:25

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA236

اصفهان

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

15:25

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

15:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN032

کرمانشاه

طبق برنامه

4

MD82

یکشنبه

15:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

15:35

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

15:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6301

بوشهر

طبق برنامه

4

MD82

یکشنبه

15:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

15:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA497

اردبیل

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

15:55

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

4

AB6

یکشنبه

16:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

2

RJ85

یکشنبه

16:05

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4019

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

16:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ56272

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

16:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA443

تبریز

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

16:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

16:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

4

B727

یکشنبه

16:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

4

md88

یکشنبه

16:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

16:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3790

شیراز

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

16:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

4

B727

یکشنبه

17:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA287

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A321

یکشنبه

17:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

4

md88

یکشنبه

17:05

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

17:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

1

A320

یکشنبه

17:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5647

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

17:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

17:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3920

چابهار

طبق برنامه

4

B737-400

یکشنبه

17:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

4

BAE146

یکشنبه

17:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

17:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

4

B727

یکشنبه

17:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

یکشنبه

18:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

4

ATR-72-500

یکشنبه

18:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

18:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6233

اصفهان

طبق برنامه

4

md88

یکشنبه

18:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5613

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

18:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6261

كيش

طبق برنامه

4

md88

یکشنبه

18:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

یکشنبه

18:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6252

مشهد

طبق برنامه

4

md88

یکشنبه

18:25

۱ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2648

یزد

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

18:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

4

B737

یکشنبه

18:35

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5667

اصفهان

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

18:35

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

18:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2612

اهواز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

18:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4067

اصفهان

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

18:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

4

md88

یکشنبه

18:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

18:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7453

كيش

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

18:55

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

یکشنبه

19:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

19:05

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

19:05

۱ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2606

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

19:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

19:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

4

A310

یکشنبه

19:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

4

md88

یکشنبه

19:25

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA319

بوشهر

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

19:25

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

19:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

یکشنبه

19:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

2

MD80

یکشنبه

19:35

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

19:35

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5650

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

19:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

یکشنبه

19:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA424

شیراز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

19:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

19:55

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

4

MD82

یکشنبه

20:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

20:05

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

2

A320

یکشنبه

20:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

4

AB3

یکشنبه

20:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2616

اهواز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

20:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4001

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

20:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7031

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

20:25

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5639

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

20:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

20:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA238

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

20:35

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB8056

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

20:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4523

شاهرود

طبق برنامه

4

BAE146

یکشنبه

20:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA298

یزد

طبق برنامه

2

A321

یکشنبه

20:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

2

RJ85

یکشنبه

20:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

21:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

4

md88

یکشنبه

21:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

21:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

4

md88

یکشنبه

21:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6980

مشهد

طبق برنامه

4

MD83

یکشنبه

21:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

4

A320

یکشنبه

21:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5633

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

21:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6331

زاهدان

طبق برنامه

4

md88

یکشنبه

21:20

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7429

كيش

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

21:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5619

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

21:35

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

22:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

4

BAE146

یکشنبه

22:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5640

یزد

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

22:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

4

BAE146

یکشنبه

22:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

4

md88

یکشنبه

22:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1039

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

یکشنبه

22:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

2

MD82

یکشنبه

22:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2614

اهواز

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

22:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

22:45

۱ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

2

F100

یکشنبه

22:50

۱ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

2

B737

یکشنبه

23:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3788

شیراز

طبق برنامه

4

F100

یکشنبه

23:00

۱ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7559

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

23:10

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6960

یزد

طبق برنامه

4

B737

یکشنبه

23:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN

یزد

طبق برنامه

4

B737

یکشنبه

23:15

۱ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

یکشنبه

23:30

۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

یکشنبه

23:40

۱ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

یکشنبه

23:55

۱ مرداد ۱۳۹۶