رستوران و کافی شاپ رستوران و کافی شاپ

ترمينال1 
فعالیت محل استقرار نام شرکت و منوی قیمت
فروشگاه یکپارچه و کافی شاپ سالن عمومی  مهرنام توسعه
فروشگاه یکپارچه، فست فود و کافی شاپ سالن ترانزیت مهرنام توسعه
ترمينال2 
فعالیت محل استقرار نام شرکت و منوی قیمت
فودکورت، بوفه و کافی شاپ ضلع غربی سالن عمومی

بی بی کیو ایرانیان

بیف لاین

کارزین

پارت

فروشگاه یکپارچه و سایر غرف تجاری  سالن عمومی کیان جوان مهر گستر اردبیل
 کافی شاپ سالن میان طبقه رستاک
فروشگاه یکپارچه و سایر غرف تجاری  سالن ترانزیت کیان جوان مهر گستر اردبیل
بوفه و کافی شاپ ضلع شرقی سالن ترانزیت سینار کیش
بوفه و کافی شاپ ضلع غربی سالن ترانزیت بی بی کیو ایرانیان نوین
ترمینال4
فعالیت محل استقرار نام شرکت و منوی قیمت
رستوران سنتی و کافی شاپ  ضلع غربی سالن عمومی کیان جوان مهرگستر اردبیل
فست فود و بوفه کافی شاپ ضلع شرقی سالن عمومی هنگامه نوین کیش
فروشگاه یکپارچه  سالن عمومی هنگامه نوین گیش
فست فود و کافی شاپ ضلع غربی سالن ترانزیت میانج گستر صبا
بوفه و کافی شاپ ضلع شرقی سالن ترانزیت سینارکیش
فروشگاه یکپارچه سالن ترانزیت هنگامه نوین کیش
ترمینال 6 
فعالیت محل استقرار نام شرکت و منوی قیمت
فروشگاه یکپارچه، فست فود ، بوفه و کافی شاپ سالن عمومی پیشرو نصر محق
بوفه و کافی شاپ سکوی مقابل ترمینال 6 پیشرونصر محق