خبر خبر

آگهي فراخوان مناقصه عمومي
رودگاه بين المللي مهرآباد مناقصه(يک مرحله اي همراه با ارزيابي کيفي فشرده)در خصوص راهبري، سرويس، تعمير و نگهداري تجهيزات انتقال مسافر (آسانسورها، پله برقي ها، راهبندها) فرودگاه بين المللي مهرآباد از طريق اشخاص حقوقي واجد شرايط برگزارمي نمايد .
فرودگاه بين المللي مهرآباد مناقصه(يک مرحله اي همراه با ارزيابي کيفي فشرده)در خصوص راهبري، سرويس، تعمير و نگهداري تجهيزات انتقال مسافر (آسانسورها، پله برقي ها، راهبندها) فرودگاه بين المللي مهرآباد از طريق اشخاص حقوقي واجد شرايط برگزارمي نمايد .

اداره کل فرودگاه بين المللي مهرآباد در نظر دارد نسبت به راهبری، سرویس، تعمیر و نگهداری تجهیزات انتقال مسافر (آسانسورها، پله برقی ها، راهبندها) فرودگاه بین المللی مهرآباد از طريق اشخاص حقوقي واجد شرايط

 از طريق اشخاص حقوقي واجد شرايط از طريق مناقصه عمومي یک مرحله اي اقدام کند.علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مطالعه فرمایند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد