خبر خبر

بهره برداري يکپارچه ازغرف تجاري ترمينال يک فرودگاه مهرآباد
آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان بهره برداري يکپارچه ازغرف تجاري ترمينال يک فرودگاه مهرآباد
(نوبت دوم )

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای بهره برداری از برخی اماکن تجاری ترمینال 1 و 2  در فرودگاه بین المللی مهرآباد در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند

-------------------------------------
نظرات