نمایش محتوا نمایش محتوا

تلفنهای ضروری فرودگاه بین المللی

تمامی شماره های چهار رقمی با پیش شماره 6102 می باشد

61021

مرکزتلفن

199

اطلاعات پرواز

44665525

روابط عمومی

2665

پلیس ترمینال 1

2666

پلیس ترمینال 2

2667

پلیس ترمینال 4

2680

پلیس ترمینال 6

2812

سپاه ترمینال 1

2825

سپاه ترمینال2

2813

سپاه ترمینال4

3085

آتش نشانی

3703

رستوران ترمینال 2

44690030

رستوران سنتی ترمینال 4 (سینار کیش)

3280

پزشکی ترمینال 1و2

3256

پزشکی ترمینال 4و6

44631378

پارکینگ طبقاتی ترمینال 2

44665546

پارکینگ طبقاتی ترمینال 4

3211

ازمن بپرس ترمینال 1

3233

ازمن بپرس ترمینال 2

3842

بانک انصار

44690090

بانک سامان  ترمینال 2

44690110

بانک سامان  ترمینال1

3793

بانک رسالت

44690071

بانک پاسارگاد

3299

بانک ملی ایران

2708

بانک قوامین