اشیا گمشده اشیا گمشده

  • در صورت پيدا شدن اشياء متعلق به مسافرين  در سالن عمومی به پلیس تحویل داده می شود.
  • در صورت پيدا شدن اشياء متعلق به مسافرين  در سالن ترانزیت به سپاه و سپس به دفتر امانات تحویل داده می شود.
  • در صورت پيدا شدن اشياء متعلق به مسافرين  در هواپیما به امور جامه دان شرکت مربوطه تحویل داده می شود.