نمایش محتوا نمایش محتوا

خدمات فرودگاه بین المللی مهرآباد

شماره مدیر کل فرودگاه مهرآباد: 66025327-021

شناسنامه خدمات عنوان خدمت  بستر ارائه خدمت 
13051753000 ارائه خدمات ترافیک هوائی  
13051754000 ارائه و راهبری زیرساخت های مرتبط سامانه پذیرش مسافر  
13051755000 ارائه محل استقرار و زیر ساختهای فرودگاهی  
13051756000 صدور مجوز تردد دسترسی  
13051757000 اعلان پرواز    

وضعيت پرواز

 

فرآیندها

 

انتقادات و پیشنهادات

 

اطلاعات مورد نیاز مسافران