ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
ترمینال
ترمینال
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ماهان

IRM1026

ساری

نشست

6

BAE146

چهار شنبه

06:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3771

شیراز

نشست

6

F100

چهار شنبه

06:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

نشست

2

B737

چهار شنبه

06:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4302

شیراز

نشست

6

B737

چهار شنبه

07:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3773

شیراز

در حال نشستن

6

F100

چهار شنبه

07:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6251

مشهد

در حال نشستن

6

md88

چهار شنبه

07:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4090

مشهد

منتظر اعلام باشید

2

MD82

چهار شنبه

07:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA282

کرمانشاه

در حال نشستن

2

MD80

چهار شنبه

07:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

6

md88

چهار شنبه

08:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3945

رشت

نشست

6

F100

چهار شنبه

08:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

6

A320

چهار شنبه

09:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

09:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC865

دزفول

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

09:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5245

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

09:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

6

B727

چهار شنبه

09:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

2

RJ85

چهار شنبه

09:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

تاخیر - 11:00

2

MD82

چهار شنبه

09:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

09:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

6

md88

چهار شنبه

09:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

10:05

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5284

بیرجند

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

10:10

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

6

737

چهار شنبه

10:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC607

رامسر

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

10:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

10:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

6

B.727

چهار شنبه

11:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2519

اصفهان/بهرگان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

11:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

ساها

IRZ151

اهواز

طبق برنامه

6

737

چهار شنبه

11:35

۹ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

11:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

12:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3781

شیراز

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

12:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

12:05

۹ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

6

B737

چهار شنبه

12:10

۹ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

6

md88

چهار شنبه

12:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

6

A310

چهار شنبه

12:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA465

مشهد

طبق برنامه

2

MD80

چهار شنبه

12:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

2

MD80

چهار شنبه

12:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

12:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

12:35

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA235

بندرلنگه/شیراز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

12:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6929

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

12:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

12:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

13:10

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5274

قشم

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

13:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3721

آبادان

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

13:25

۹ فروردين ۱۳۹۶

اترک

ATR1908

كيش

طبق برنامه

6

A320

چهار شنبه

13:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5296

قشم

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

13:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

6

A310

چهار شنبه

13:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

6

ATR-72-500

چهار شنبه

13:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

13:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

14:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

14:05

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3933

رامسر

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

14:10

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

14:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

14:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA385

بندرعباس/چابهار

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

14:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7424

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

14:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

14:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5228

اردبیل

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

14:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5230

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

14:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

14:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1299

شیراز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

15:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6336

قشم

طبق برنامه

6

md88

چهار شنبه

15:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5222

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

15:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4082

كيش

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

15:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5253

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

15:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6985

كيش

تاخیر

6

MD82

چهار شنبه

15:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

6

B727

چهار شنبه

15:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

15:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4050

كيش

تاخیر

2

MD82

چهار شنبه

15:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

6

B727

چهار شنبه

15:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

15:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

6

md88

چهار شنبه

15:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6239

مشهد

طبق برنامه

6

md88

چهار شنبه

16:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4084

قشم

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

16:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5285

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

16:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

16:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

6

B737

چهار شنبه

16:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3789

شیراز

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

16:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

ساها

IRZ153

اهواز

طبق برنامه

6

737

چهار شنبه

16:25

۹ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2828

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

16:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6318

قشم

طبق برنامه

6

md88

چهار شنبه

16:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

16:35

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB987

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

16:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA247

گرگان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

16:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

6

ATR-72-500

چهار شنبه

17:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7468

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

17:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

6

md88

چهار شنبه

17:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

17:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

17:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

اترک

ATR1938

كيش

طبق برنامه

6

A320

چهار شنبه

17:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

17:35

۹ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2571

لاوان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

17:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5203

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

17:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6993

كيش

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

17:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7450

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

17:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

17:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3701

سبزوار

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

17:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

17:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3843

ایلام

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

17:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2613

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

17:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

18:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3965

رامسر

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

18:10

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA414

بوشهر

طبق برنامه

2

MD80

چهار شنبه

18:10

۹ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

18:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

6

B737

چهار شنبه

18:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

6

B727

چهار شنبه

18:25

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4088

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

18:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

18:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

6

A310

چهار شنبه

18:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

18:35

۹ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2589

رشت

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

18:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

18:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

19:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

اترک

ATR1906

كيش

طبق برنامه

6

A320

چهار شنبه

19:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6989

كيش

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

19:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5298

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

19:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

6

B727

چهار شنبه

19:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2507

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

19:25

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

19:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7452

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

19:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5214

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

19:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4018

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

19:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5238

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

19:35

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5224

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

19:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

19:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6987

قشم

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

19:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

6

md88

چهار شنبه

20:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA297

یزد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

20:05

۹ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6302

بوشهر

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

20:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5282

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

20:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72-500

چهار شنبه

20:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

ساها

IRZ157

اهواز

طبق برنامه

6

737-700

چهار شنبه

20:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

21:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

21:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC835

اهواز

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

21:25

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5278

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

21:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

21:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2615

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

21:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

21:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

2

B737

چهار شنبه

22:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

6

A320

چهار شنبه

22:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

6

B737

چهار شنبه

22:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

22:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA461

مشهد

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

22:25

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4052

عسلویه

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

22:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

22:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

اترک

ATR1934

كيش

طبق برنامه

6

A320

چهار شنبه

22:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

22:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

2

B737

چهار شنبه

22:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC611

مشهد

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

22:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

22:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

22:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

22:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

23:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7050

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

23:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

23:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA315

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

23:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

23:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA425

شیراز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

23:35

۹ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2609

یزد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

23:35

۹ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

23:35

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

6

B727

چهار شنبه

23:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1315

كيش

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

23:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

23:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB8013

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

23:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

23:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

23:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA288

کرمانشاه

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

23:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

2

RJ85

چهار شنبه

23:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

اترک

ATR1932

كيش

طبق برنامه

6

A320

چهار شنبه

23:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2611

دزفول

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

23:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

چهار شنبه

23:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

23:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5255

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

23:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6983

قشم

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

23:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4014

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

23:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

6

B727

چهار شنبه

23:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA379

زاهدان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

23:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5212

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

23:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5264

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

23:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

23:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

06:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

2

B737

پنج شنبه

06:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1038

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

پنج شنبه

06:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

06:50

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5285

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

07:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5201

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

07:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

6

BAE146

پنج شنبه

07:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

6

AB6

پنج شنبه

07:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7558

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

07:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

07:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

6

md88

پنج شنبه

07:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN043

آبادان

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

07:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

6

BAE146

پنج شنبه

07:40

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6230

اصفهان

طبق برنامه

6

md88

پنج شنبه

07:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

07:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5243

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

08:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

08:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6332

زاهدان

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

08:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7084

یزد

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

08:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2589

رشت

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

08:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2621

اهواز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

08:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

08:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

6

MD83

پنج شنبه

08:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

08:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

6

A310

پنج شنبه

08:35

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

08:35

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

08:40

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

6

md88

پنج شنبه

08:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

6

md88

پنج شنبه

08:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA342

تبریز

طبق برنامه

2

MD80

پنج شنبه

09:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5245

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

09:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

2

RJ85

پنج شنبه

09:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3705

یاسوج

طبق برنامه

6

ATR-42-500

پنج شنبه

09:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA272

ارومیه

طبق برنامه

2

MD80

پنج شنبه

09:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

09:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

09:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4042

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

09:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

09:55

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

10:05

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

6

md88

پنج شنبه

10:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

1022

شیراز

طبق برنامه

6

AB3

پنج شنبه

10:25

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

10:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1084

زابل

طبق برنامه

6

BAE146

پنج شنبه

10:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

10:40

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

2

B737

پنج شنبه

10:40

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

6

md88

پنج شنبه

10:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7404

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

11:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5203

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

11:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

6

A320

پنج شنبه

11:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1001

خرم‌آباد

طبق برنامه

6

BAE146

پنج شنبه

11:25

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

6

747

پنج شنبه

11:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

6

BAE146

پنج شنبه

11:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

11:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

6

A310

پنج شنبه

12:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4529

بوشهر

طبق برنامه

6

AB3

پنج شنبه

12:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA479

چابهار

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

12:40

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA242

رشت

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

12:40

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1097

اهواز

طبق برنامه

6

AB3

پنج شنبه

12:40

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4094

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

12:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2649

یزد

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

12:55

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4092

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

12:55

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2593

اردبیل

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

13:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

13:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

13:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7468

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

13:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5296

قشم

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

13:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

6

BAE146

پنج شنبه

13:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

6

A310

پنج شنبه

13:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

6

ATR-72-500

پنج شنبه

13:35

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

13:40

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

13:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

14:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2517

شیراز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

14:05

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

2

A321

پنج شنبه

14:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

پنج شنبه

14:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA247

گرگان

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

14:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

14:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

6

BAE146

پنج شنبه

14:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5253

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

14:50

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

14:50

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5205

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

15:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

2

RJ85

پنج شنبه

15:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6248

اهواز

طبق برنامه

6

md88

پنج شنبه

15:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

6

BAE146

پنج شنبه

15:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5222

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

15:05

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA255

اصفهان

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

15:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB8097

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

15:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC843

ایلام

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

15:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

15:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC865

دزفول

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

15:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

15:25

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

6

B727

پنج شنبه

15:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

6

md88

پنج شنبه

15:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4074

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

15:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

15:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

6

B727

پنج شنبه

15:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN033

کرمانشاه

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

15:50

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3789

شیراز

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

15:50

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1299

شیراز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

16:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

2

B737

پنج شنبه

16:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

16:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

16:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5288

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

16:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2577

سیری

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

16:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

16:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3843

ایلام

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

16:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA263

مشهد

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

16:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6218

خرم‌آباد

طبق برنامه

6

md88

پنج شنبه

16:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6296

شیراز

طبق برنامه

6

md88

پنج شنبه

16:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

16:35

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

6

BAE146

پنج شنبه

16:35

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2601

اهواز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

16:40

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

16:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7428

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

17:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4574

ایرانشهر/جیرفت

طبق برنامه

6

BAE146

پنج شنبه

17:05

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5299

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

17:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

6

md88

پنج شنبه

17:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

6

ATR-72-500

پنج شنبه

17:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

17:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6259

مشهد

طبق برنامه

6

md88

پنج شنبه

17:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

پنج شنبه

17:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

پنج شنبه

17:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2591

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

17:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

17:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

17:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2613

اهواز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

17:50

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1003

خرم‌آباد

طبق برنامه

6

BAE146

پنج شنبه

17:55

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5214

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

18:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

18:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

18:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5236

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

18:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1099

اهواز

طبق برنامه

6

A310

پنج شنبه

18:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2619

اهواز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

18:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

6

A310

پنج شنبه

18:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

6

747

پنج شنبه

18:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

18:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4046

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

18:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

19:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

19:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5239

یزد

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

19:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5207

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

19:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5224

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

19:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1092

بندرعباس

طبق برنامه

6

BAE146

پنج شنبه

19:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

6

B727

پنج شنبه

19:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

6

B727

پنج شنبه

19:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

2

RJ85

پنج شنبه

19:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

19:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

6

B727

پنج شنبه

19:25

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA423

شیراز

طبق برنامه

2

A321

پنج شنبه

19:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6302

بوشهر

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

19:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

19:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4018

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

19:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6929

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

19:40

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

20:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7424

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

20:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1259

مشهد

طبق برنامه

2

RJ85

پنج شنبه

20:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

6

md88

پنج شنبه

20:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

پنج شنبه

20:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

20:05

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5241

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

20:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

20:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5282

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

20:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

6

BAE146

پنج شنبه

20:35

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72-500

پنج شنبه

20:40

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

20:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

6

AB3

پنج شنبه

20:50

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

6

BAE146

پنج شنبه

21:05

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

6

B737-400

پنج شنبه

21:25

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6253

مشهد

طبق برنامه

6

md88

پنج شنبه

21:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

21:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

21:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

21:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2615

اهواز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

21:50

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

21:55

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7402

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

22:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5278

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

22:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4066

اصفهان

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

22:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

2

B737

پنج شنبه

22:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

22:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6262

كيش

طبق برنامه

6

md88

پنج شنبه

22:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

22:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

22:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2609

یزد

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

22:40

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

پنج شنبه

22:40

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3921

چابهار

طبق برنامه

6

B737-400

پنج شنبه

22:40

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2607

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

22:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

22:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5230

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

22:50

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

22:55

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

22:55

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7452

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

23:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

23:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

2

MD80

پنج شنبه

23:05

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA408

اصفهان

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

23:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA429

شیراز

طبق برنامه

2

MD80

پنج شنبه

23:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

23:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

پنج شنبه

23:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

23:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

23:25

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB8057

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

23:25

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

23:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

23:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

23:35

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

23:35

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA444

تبریز

طبق برنامه

2

A321

پنج شنبه

23:40

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

23:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

23:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

23:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

2

RJ85

پنج شنبه

23:50

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

2

B737

پنج شنبه

23:50

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5212

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

23:55

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

23:55

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

23:55

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

23:55

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

6

AB3

پنج شنبه

23:55

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

پنج شنبه

23:55

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

6

A310

پنج شنبه

23:55

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

6

A320

پنج شنبه

23:55

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

6

B727

پنج شنبه

23:55

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ترمینال
ترمینال
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA283

کرمانشاه

پرواز كرد

2

1396-01-09 05:12

A320

چهار شنبه

05:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC600

مشهد

پرواز كرد

4

1396-01-09 05:19

A320

چهار شنبه

05:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3944

رشت

پرواز كرد

4

1396-01-09 05:16

F100

چهار شنبه

05:05

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5279

ارومیه

پرواز كرد

2

1396-01-09 05:24

MD83

چهار شنبه

05:10

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

پرواز كرد

2

1396-01-09 06:39

B737

چهار شنبه

05:25

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC840

ایلام

پرواز كرد

4

1396-01-09 05:50

F100

چهار شنبه

05:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC864

دزفول

پرواز كرد

4

1396-01-09 06:14

F100

چهار شنبه

05:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA431

اهواز

پرواز كرد

2

1396-01-09 06:35

MD80

چهار شنبه

05:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3724

یزد

پرواز كرد

4

1396-01-09 06:43

B727

چهار شنبه

05:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4053

عسلویه

پرواز كرد

1

1396-01-09 06:19

A321

چهار شنبه

06:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA234

شیراز/بندرلنگه

پرواز كرد

2

1396-01-09 06:17

F100

چهار شنبه

06:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2518

اصفهان/بهرگان

پرواز كرد

2

1396-01-09 06:38

F100

چهار شنبه

06:05

۹ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1031

مشهد

پرواز كرد

4

1396-01-09 06:50

AB3

چهار شنبه

06:05

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC850

زاهدان

پرواز كرد

4

1396-01-09 06:52

B727

چهار شنبه

06:05

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA374

زاهدان

پرواز كرد

2

1396-01-09 06:47

MD80

چهار شنبه

06:10

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA407

بوشهر

پرواز كرد

2

1396-01-09 06:58

MD83

چهار شنبه

06:10

۹ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

پرواز كرد

2

1396-01-09 06:57

A320

چهار شنبه

06:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1016

عسلویه

پرواز كرد

4

1396-01-09 06:55

AB3

چهار شنبه

06:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7055

كيش

پایان پذیرش مسافر

1

MD82

چهار شنبه

06:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC838

سنندج

پرواز كرد

4

1396-01-09 06:46

F100

چهار شنبه

06:25

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4051

كيش

پایان پذیرش مسافر

1

A320

چهار شنبه

06:25

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5283

بیرجند

پرواز كرد

2

1396-01-09 06:32

MD82

چهار شنبه

06:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

دريافت كارت پرواز

2

MD82

چهار شنبه

06:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA384

بندرعباس/چابهار

پرواز كرد

2

1396-01-09 07:01

A320

چهار شنبه

06:35

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN038

شیراز

آماده پرواز

4

737-700

چهار شنبه

06:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA426

شیراز

پرواز كرد

2

1396-01-09 07:10

A320

چهار شنبه

07:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC820

عسلویه

در حال سوار شدن

4

B.727

چهار شنبه

07:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2570

لاوان

پرواز كرد

2

1396-01-09 07:15

F100

چهار شنبه

07:05

۹ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2829

کرمانشاه

پرواز كرد

2

1396-01-09 07:23

A320

چهار شنبه

07:05

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB8000

اهواز

در حال سوار شدن

2

MD82

چهار شنبه

07:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN014

عسلویه

آماده پرواز

4

MD83

چهار شنبه

07:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4550

خارگ

آماده پرواز

4

BAE146

چهار شنبه

07:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3772

شیراز

آماده پرواز

4

F100

چهار شنبه

07:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6984

كيش

پایان پذیرش مسافر

4

MD83

چهار شنبه

07:25

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6928

مشهد

آماده پرواز

4

MD82

چهار شنبه

07:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

در حال سوار شدن

2

B737

چهار شنبه

07:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2802

مشهد

پایان پذیرش مسافر

2

A320

چهار شنبه

07:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1033

مشهد

در حال سوار شدن

4

A310

چهار شنبه

08:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1051

کرمان

دريافت كارت پرواز

4

AB3

چهار شنبه

08:10

۹ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4520

گچساران

دريافت كارت پرواز

4

BAE146

چهار شنبه

08:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3774

شیراز

دريافت كارت پرواز

4

F100

چهار شنبه

08:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC606

رامسر

دريافت كارت پرواز

4

F100

چهار شنبه

08:25

۹ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1298

شیراز

دريافت كارت پرواز

2

F100

چهار شنبه

08:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA464

مشهد

دريافت كارت پرواز

2

MD80

چهار شنبه

08:35

۹ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6324

مشهد

دريافت كارت پرواز

4

md88

چهار شنبه

08:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5273

قشم

دريافت كارت پرواز

2

MD83

چهار شنبه

08:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

ساها

IRZ150

اهواز

دريافت كارت پرواز

4

737

چهار شنبه

08:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4310

مشهد

دريافت كارت پرواز

4

B737

چهار شنبه

08:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5295

قشم

دريافت كارت پرواز

2

MD83

چهار شنبه

09:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

1

A320

چهار شنبه

09:10

۹ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

09:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

09:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

اترک

ATR1907

كيش

طبق برنامه

4

A320

چهار شنبه

09:35

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

09:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

4

md88

چهار شنبه

09:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

4

A310

چهار شنبه

09:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

10:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

10:05

۹ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7425

كيش

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

10:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

4

B727

چهار شنبه

10:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

2

RJ85

چهار شنبه

10:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3720

آبادان

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

10:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5221

كيش

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

10:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-500

چهار شنبه

10:35

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

تاخیر - 11:30

2

B737

چهار شنبه

10:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6335

قشم

طبق برنامه

4

md88

چهار شنبه

11:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

11:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

11:05

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

11:10

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5229

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

11:10

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4083

كيش

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

11:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7451

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

11:35

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4085

قشم

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

11:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3932

رامسر

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

11:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

4

MD83

چهار شنبه

11:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

12:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

4

B727

چهار شنبه

12:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

12:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6317

قشم

طبق برنامه

4

md88

چهار شنبه

12:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3782

شیراز

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

13:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6240

مشهد

طبق برنامه

4

md88

چهار شنبه

13:10

۹ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

4

md88

چهار شنبه

13:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2818

كيش

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

13:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

13:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

ساها

IRZ152

اهواز

طبق برنامه

4

737

چهار شنبه

13:25

۹ فروردين ۱۳۹۶

اترک

ATR1937

كيش

طبق برنامه

4

A320

چهار شنبه

13:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

4

747

چهار شنبه

13:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6992

كيش

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

13:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2506

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

13:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

4

A310

چهار شنبه

13:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA460

مشهد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

13:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

4

B737

چهار شنبه

13:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7469

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

13:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA246

گرگان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

14:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

4

B737-400

چهار شنبه

14:10

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA415

بوشهر

طبق برنامه

2

MD80

چهار شنبه

14:10

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4089

كيش

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

14:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC834

اهواز

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

14:25

۹ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

14:25

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

4

ATR-72-500

چهار شنبه

14:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3700

سبزوار

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

14:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5297

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

14:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5256

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

14:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

15:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

15:05

۹ فروردين ۱۳۹۶

اترک

ATR1905

كيش

طبق برنامه

4

A320

چهار شنبه

15:10

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3964

رامسر

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

15:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6988

كيش

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

15:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

15:25

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

1

A320

چهار شنبه

15:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

15:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

2

MD80

چهار شنبه

15:35

۹ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1314

كيش

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

15:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5213

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

15:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6986

قشم

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

15:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5237

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

15:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA314

اصفهان

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

16:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5223

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

16:05

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4019

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

16:10

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5281

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

16:10

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

4

MD83

چهار شنبه

16:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

4

B727

چهار شنبه

16:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

16:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

4

B727

چهار شنبه

16:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

16:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA296

یزد

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

17:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

4

md88

چهار شنبه

17:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5286

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

17:05

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4035

قشم

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

17:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

17:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3790

شیراز

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

17:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

4

737

چهار شنبه

17:35

۹ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

4

md88

چهار شنبه

17:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

4

B737

چهار شنبه

17:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

17:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6301

بوشهر

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

17:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

17:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

4

ATR-72-500

چهار شنبه

18:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7051

كيش

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

18:05

۹ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

4

md88

چهار شنبه

18:10

۹ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

18:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5277

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

18:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

اترک

ATR1933

كيش

طبق برنامه

4

A320

چهار شنبه

18:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5204

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

18:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2612

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

18:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

18:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC610

مشهد

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

18:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7453

كيش

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

18:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

4

A320

چهار شنبه

19:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

19:05

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

19:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

19:15

۹ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2588

رشت

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

19:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

4

md88

چهار شنبه

19:25

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

19:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

4

BAE146

چهار شنبه

19:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

4

B727

چهار شنبه

19:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA424

شیراز

طبق برنامه

2

MD80

چهار شنبه

19:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

اترک

ATR1931

كيش

طبق برنامه

4

A320

چهار شنبه

20:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6982

قشم

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

20:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

20:10

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

20:10

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

20:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1098

اهواز

طبق برنامه

4

A310

چهار شنبه

20:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5248

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

20:35

۹ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

20:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5211

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

20:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4015

كيش

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

20:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5263

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

20:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

2

RJ85

چهار شنبه

20:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

20:50

۹ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2608

یزد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

20:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB8012

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

20:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA289

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

21:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

21:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2610

دزفول

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

21:05

۹ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

4

md88

چهار شنبه

21:10

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

21:10

۹ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5246

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

21:30

۹ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

4

BAE146

چهار شنبه

22:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3788

شیراز

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

22:20

۹ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2614

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

22:40

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

22:45

۹ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

2

B737

چهار شنبه

23:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

4

B737

چهار شنبه

23:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

23:55

۹ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN032

کرمانشاه

طبق برنامه

4

MD82

پنج شنبه

05:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

4

A310

پنج شنبه

05:05

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3704

یاسوج

طبق برنامه

4

ATR-72-500

پنج شنبه

05:05

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

05:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

05:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2620

اهواز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

05:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7085

یزد

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

05:25

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

2

RJ85

پنج شنبه

05:25

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

05:35

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

05:35

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

4

F100

پنج شنبه

05:40

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1085

زابل

طبق برنامه

4

BAE146

پنج شنبه

05:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

4

F100

پنج شنبه

05:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA273

ارومیه

طبق برنامه

2

MD80

پنج شنبه

05:50

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4043

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

05:50

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA343

تبریز

طبق برنامه

2

MD80

پنج شنبه

05:55

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1031

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

پنج شنبه

05:55

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

06:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

4

747

پنج شنبه

06:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA260

مشهد

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

06:05

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

4

B727

پنج شنبه

06:05

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

06:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

پنج شنبه

06:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

4

AB3

پنج شنبه

06:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

06:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

4

F100

پنج شنبه

06:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

1

A320

پنج شنبه

06:25

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2516

لاوان

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

06:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5254

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

06:35

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA246

گرگان

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

06:40

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

2

B737

پنج شنبه

06:40

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

2

A321

پنج شنبه

06:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1023

شیراز

طبق برنامه

4

AB3

پنج شنبه

06:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

06:55

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

07:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

4

A320

پنج شنبه

07:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA252

اصفهان

طبق برنامه

2

MD80

پنج شنبه

07:05

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

07:05

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

4

MD83

پنج شنبه

07:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

4

F100

پنج شنبه

07:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2576

سیری

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

07:25

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

07:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

4

BAE146

پنج شنبه

07:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5287

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

07:35

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7405

آبادان

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

07:40

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

2

B737

پنج شنبه

07:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

07:50

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

4

A310

پنج شنبه

08:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5202

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

08:05

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4528

بوشهر

طبق برنامه

4

AB3

پنج شنبه

08:05

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5286

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

08:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

پنج شنبه

08:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1002

خرم‌آباد

طبق برنامه

4

BAE146

پنج شنبه

08:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

4

BAE146

پنج شنبه

08:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

4

F100

پنج شنبه

08:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5235

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

08:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1298

شیراز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

08:35

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

4

BAE146

پنج شنبه

08:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4575

ایرانشهر/جیرفت

طبق برنامه

6

BAE146

پنج شنبه

08:50

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5295

قشم

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

09:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

4

md88

پنج شنبه

09:05

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

1

A320

پنج شنبه

09:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1096

اهواز

طبق برنامه

4

AB3

پنج شنبه

09:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

09:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

09:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4093

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

09:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC842

ایلام

طبق برنامه

4

F100

پنج شنبه

09:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2592

اردبیل

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

09:35

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

4

MD82

پنج شنبه

09:40

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

4

A310

پنج شنبه

09:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

2

RJ85

پنج شنبه

09:50

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

4

B727

پنج شنبه

09:50

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

10:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

10:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA243

رشت

طبق برنامه

2

MD80

پنج شنبه

10:05

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2648

یزد

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

10:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

پنج شنبه

10:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7425

كيش

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

10:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7469

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

10:25

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-500

پنج شنبه

10:25

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

پنج شنبه

10:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5221

كيش

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

10:35

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

4

md88

پنج شنبه

10:40

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB8096

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

10:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

11:05

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4031

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

11:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

4

BAE146

پنج شنبه

11:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

11:40

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

2

B737

پنج شنبه

11:55

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5204

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

12:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6247

اهواز

طبق برنامه

4

md88

پنج شنبه

12:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4075

مشهد

طبق برنامه

1

MD83

پنج شنبه

12:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

4

B727

پنج شنبه

12:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC864

دزفول

طبق برنامه

4

F100

پنج شنبه

12:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

12:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

13:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

4

md88

پنج شنبه

13:05

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2818

كيش

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

13:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

4

BAE146

پنج شنبه

13:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7429

كيش

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

13:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6295

شیراز

طبق برنامه

4

md88

پنج شنبه

13:25

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

4

747

پنج شنبه

13:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

4

F100

پنج شنبه

13:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2600

اهواز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

13:40

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6260

مشهد

طبق برنامه

4

md88

پنج شنبه

13:40

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

4

A310

پنج شنبه

13:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA262

مشهد

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

14:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2590

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

14:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

14:05

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6217

خرم‌آباد

طبق برنامه

4

md88

پنج شنبه

14:05

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

14:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7021

كيش

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

14:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4095

مشهد

طبق برنامه

1

A320

پنج شنبه

14:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1093

بندرعباس

طبق برنامه

4

BAE146

پنج شنبه

14:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5213

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

14:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1098

اهواز

طبق برنامه

4

A310

پنج شنبه

14:40

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

4

ATR-72-500

پنج شنبه

14:40

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

پنج شنبه

14:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1004

خرم‌آباد

طبق برنامه

4

BAE146

پنج شنبه

14:50

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4047

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

15:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

15:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

15:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

2

MD80

پنج شنبه

15:25

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2618

اهواز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

15:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA422

شیراز

طبق برنامه

2

A321

پنج شنبه

15:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5206

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

15:50

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

4

AB6

پنج شنبه

16:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

4

B727

پنج شنبه

16:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5223

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

16:05

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5281

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

16:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4019

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

16:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA296

یزد

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

16:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

2

RJ85

پنج شنبه

16:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

4

B727

پنج شنبه

16:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

16:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

4

F100

پنج شنبه

16:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6301

بوشهر

طبق برنامه

4

MD82

پنج شنبه

16:25

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA254

اصفهان

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

16:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1258

مشهد

طبق برنامه

2

RJ85

پنج شنبه

16:35

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA460

مشهد

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

16:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

4

BAE146

پنج شنبه

16:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3790

شیراز

طبق برنامه

4

F100

پنج شنبه

16:50

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

پنج شنبه

16:55

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

4

md88

پنج شنبه

17:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

17:05

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5244

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

17:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

4

B737-400

پنج شنبه

17:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

17:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

1

A320

پنج شنبه

17:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2616

اهواز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

17:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2844

قشم

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

17:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3920

چابهار

طبق برنامه

4

B737-400

پنج شنبه

17:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

17:35

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

4

md88

پنج شنبه

17:35

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

17:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

4

BAE146

پنج شنبه

17:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA415

بوشهر

طبق برنامه

2

MD80

پنج شنبه

17:50

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

4

ATR-72-500

پنج شنبه

18:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5200

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

18:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6233

اصفهان

طبق برنامه

4

md88

پنج شنبه

18:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6261

كيش

طبق برنامه

4

md88

پنج شنبه

18:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6252

مشهد

طبق برنامه

4

md88

پنج شنبه

18:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

پنج شنبه

18:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5277

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

18:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2612

اهواز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

18:40

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

4

md88

پنج شنبه

18:40

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7453

كيش

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

18:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4067

اصفهان

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

18:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2588

رشت

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

18:50

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

18:55

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2606

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

19:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

19:05

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

19:05

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7401

تبریز

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

19:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5229

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

19:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA297

یزد

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

19:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

4

md88

پنج شنبه

19:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

19:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1027

ساری

طبق برنامه

4

BAE146

پنج شنبه

19:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

4

A310

پنج شنبه

19:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2608

یزد

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

19:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

19:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

2

MD80

پنج شنبه

19:50

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

پنج شنبه

19:50

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA289

کرمانشاه

طبق برنامه

2

MD80

پنج شنبه

19:55

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5240

یزد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

19:55

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

20:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

4

MD82

پنج شنبه

20:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5208

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

20:05

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

20:05

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB8056

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

20:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

4

AB3

پنج شنبه

20:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4001

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

20:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

4

B727

پنج شنبه

20:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

4

F100

پنج شنبه

20:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

20:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA445

تبریز

طبق برنامه

2

MD80

پنج شنبه

20:35

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

4

F100

پنج شنبه

20:35

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5211

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

20:40

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

2

RJ85

پنج شنبه

20:50

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

پنج شنبه

20:50

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

21:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

4

A320

پنج شنبه

21:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

پنج شنبه

21:05

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

4

md88

پنج شنبه

21:05

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5242

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

21:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6331

زاهدان

طبق برنامه

4

md88

پنج شنبه

21:15

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

2

B737

پنج شنبه

21:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5246

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

پنج شنبه

22:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

4

BAE146

پنج شنبه

22:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

4

BAE146

پنج شنبه

22:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN042

آبادان

طبق برنامه

4

MD82

پنج شنبه

22:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1039

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

پنج شنبه

22:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

4

md88

پنج شنبه

22:35

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2614

اهواز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

22:40

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA288

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

22:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

22:45

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

2

B737

پنج شنبه

23:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3788

شیراز

طبق برنامه

4

F100

پنج شنبه

23:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7559

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

23:10

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

پنج شنبه

23:40

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

23:55

۱۰ فروردين ۱۳۹۶