ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
ترمینال
ترمینال
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

05:20

۲ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

06:50

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

06:50

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

6

BAE146

دو شنبه

07:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5285

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

07:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5201

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

07:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

6

A300-600

دو شنبه

07:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

07:20

۲ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

6

md88

دو شنبه

07:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

07:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6332

زاهدان

طبق برنامه

6

MD82

دو شنبه

07:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7558

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

07:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5219

یزد

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

07:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

07:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6230

اصفهان

طبق برنامه

6

md88

دو شنبه

07:50

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5255

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

07:50

۲ اسفند ۱۳۹۵

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

6

737-700

دو شنبه

07:50

۲ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

6

md88

دو شنبه

08:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

6

AB3

دو شنبه

08:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ9090

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

طبق برنامه

2

A300-600

دو شنبه

08:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC865

دزفول

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

08:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

08:35

۲ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

6

md88

دو شنبه

08:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2589

رشت

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

08:55

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5245

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

09:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

دو شنبه

09:05

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

09:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA410

اهواز

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

09:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

09:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4060

ماهشهر

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

09:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

09:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

09:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

09:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

دو شنبه

09:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

09:50

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

10:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7404

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

10:20

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

10:25

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

10:35

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

6

BAE146

دو شنبه

10:35

۲ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

10:40

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

دو شنبه

10:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1084

زابل

طبق برنامه

6

BAE146

دو شنبه

11:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5203

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

11:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

11:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6218

خرم‌آباد

طبق برنامه

6

md88

دو شنبه

11:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

6

AB3

دو شنبه

11:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

6

md88

دو شنبه

11:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

6

AB3

دو شنبه

12:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3705

یاسوج

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

12:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

دو شنبه

12:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6929

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

دو شنبه

12:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA235

شیراز/بندرلنگه

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

12:40

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

12:40

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA385

چابهار

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

12:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

12:50

۲ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2593

گرگان

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

13:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5274

قشم

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

13:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7468

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

13:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

13:40

۲ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

13:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

6

MD83

دو شنبه

13:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

13:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

دو شنبه

14:05

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA255

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

14:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

14:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA465

مشهد

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

14:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

14:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

14:25

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB931

ارومیه

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

14:25

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

14:25

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4048

كيش

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

14:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA253

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

14:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

14:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5253

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

14:50

۲ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2505

خارک

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

15:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5222

كيش

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

15:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN013

اصفهان

طبق برنامه

6

MD82

دو شنبه

15:20

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

6

MD82

دو شنبه

15:20

۲ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

2

RJ100

دو شنبه

15:25

۲ اسفند ۱۳۹۵

اترک

ATR1906

كيش

طبق برنامه

6

A320

دو شنبه

15:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

6

md88

دو شنبه

15:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

15:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

6

A340

دو شنبه

15:55

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

15:55

۲ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6298

اهواز

طبق برنامه

6

md88

دو شنبه

16:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5288

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

16:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2613

اهواز

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

16:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

16:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

16:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

16:20

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

دو شنبه

16:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3843

ایلام

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

16:35

۲ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

16:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

16:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

دو شنبه

16:55

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

6

BAE146

دو شنبه

17:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7450

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

17:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

6

md88

دو شنبه

17:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

17:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

17:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2585

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

17:20

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

دو شنبه

17:50

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

6

AB3

دو شنبه

17:55

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5230

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

18:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

18:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

6

MD82

دو شنبه

18:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5236

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

18:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

18:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

18:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

6

MD82

دو شنبه

18:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

دو شنبه

18:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6981

اهواز

طبق برنامه

6

MD83

دو شنبه

18:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

18:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

6

AB3

دو شنبه

18:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

6

MD82

دو شنبه

18:35

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

6

BAE146

دو شنبه

18:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

18:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

6

BAE146

دو شنبه

18:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

18:50

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

19:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

دو شنبه

19:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA286

کرمانشاه

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

19:05

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4014

كيش

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

19:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

19:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2611

دزفول

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

19:25

۲ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6302

بوشهر

طبق برنامه

6

MD82

دو شنبه

19:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5207

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

19:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4018

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

19:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

6

AB3

دو شنبه

19:35

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5224

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

19:40

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3701

سبزوار

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

19:50

۲ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7452

كيش

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

20:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

6

md88

دو شنبه

20:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5247

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

20:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA299

یزد

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

20:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

20:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

6

f100

دو شنبه

20:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

20:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7424

كيش

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

20:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

20:50

۲ اسفند ۱۳۹۵

اترک

ATR1910

بندرعباس

طبق برنامه

6

A320

دو شنبه

21:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5239

یزد

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

21:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7030

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

21:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2615

اهواز

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

21:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

21:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5282

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

21:20

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

21:25

۲ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6296

شیراز

طبق برنامه

6

md88

دو شنبه

21:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

6

MD82

دو شنبه

21:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

21:50

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

22:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

22:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5278

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

22:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

22:40

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

دو شنبه

22:40

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3791

شیراز

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

22:40

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

22:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4032

قشم

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

22:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7402

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

22:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

22:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

22:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

22:50

۲ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2609

یزد

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

22:50

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

6

MD82

دو شنبه

22:50

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4036

اصفهان

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

22:55

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

دو شنبه

22:55

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

دو شنبه

22:55

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA429

شیراز

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

22:55

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

2

f100

دو شنبه

22:55

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

دو شنبه

22:55

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA442

تبریز

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

23:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

دو شنبه

23:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA414

بوشهر

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

23:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

23:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

23:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

23:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

23:35

۲ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

23:35

۲ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

23:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

23:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

6

AB3

دو شنبه

23:50

۲ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

23:50

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5212

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

23:55

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

23:55

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

23:55

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

23:55

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

23:55

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

06:20

۳ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

06:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1038

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

06:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2619

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

06:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7544

گرگان

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

07:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5285

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

07:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5201

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

07:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

07:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

6

A300-600

سه شنبه

07:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

07:20

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

07:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5219

یزد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

07:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

07:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6230

اصفهان

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

07:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5243

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

08:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6253

مشهد

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

08:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

08:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

08:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7084

یزد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

08:20

۳ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

08:25

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

08:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

08:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

08:40

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC865

دزفول

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

08:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

08:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4042

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

08:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

08:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

08:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

08:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2621

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

09:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5280

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

09:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5245

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

09:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

09:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

09:20

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

09:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

09:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

09:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

10:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7404

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

10:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4058

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

10:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB8061

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

10:05

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

10:05

۳ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

10:25

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2589

رشت

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

10:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4581

شهرکرد

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

10:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

10:40

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

10:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

10:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5203

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

11:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

11:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

11:25

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

11:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3705

یاسوج

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

11:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3781

شیراز

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

12:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

12:05

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

12:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4020

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

12:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2574

لاوان/اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

12:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5212

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

12:35

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2635

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

12:40

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

12:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4094

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

12:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1028

طبس

طبق برنامه

6

BAE146

سه شنبه

12:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

12:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4092

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

12:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4574

جیرفت

طبق برنامه

6

BAE146

سه شنبه

13:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC817

بجنورد

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

13:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

13:05

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

13:05

۳ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

13:05

۳ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

2

f100

سه شنبه

13:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4570

رفسنجان

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

13:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

13:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

13:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

13:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

13:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

13:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

14:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2585

رامسر

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

14:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2645

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

14:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

14:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

14:20

۳ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

14:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5253

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

14:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

14:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

14:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2505

خارک

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

15:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7424

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

15:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5222

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

15:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

15:05

۳ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

15:05

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

15:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

15:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB8097

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

15:20

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

15:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5205

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

15:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

15:40

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

15:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

15:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

15:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5288

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

15:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

16:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2583

گرگان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

16:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4074

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

16:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

16:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2511

شیراز/سیری

طبق برنامه

2

100

سه شنبه

16:05

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

6

BAE146

سه شنبه

16:05

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2521

آغاجاری

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

16:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

16:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7496

اصفهان

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

16:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

16:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

16:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

16:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3843

ایلام

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

16:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3785

شیراز

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

16:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

6

A340

سه شنبه

17:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

17:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6259

مشهد

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

17:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

17:20

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

17:20

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5247

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

17:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

17:40

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7517

چابهار

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

17:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

17:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6296

شیراز

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

17:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

17:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1003

خرم‌آباد

طبق برنامه

6

BAE146

سه شنبه

17:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

6

f100

سه شنبه

17:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA423

شیراز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

18:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

18:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

18:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

18:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

18:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4032

قشم

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

18:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

18:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

6

BAE146

سه شنبه

18:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

18:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

18:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

19:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA244

رشت

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

19:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

19:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN013

اصفهان

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

19:20

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3791

شیراز

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

19:20

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5207

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

19:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4018

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

19:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

19:35

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5234

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

19:40

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2601

یزد

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

19:40

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5224

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

19:40

۳ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

سه شنبه

19:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2591

رشت

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

20:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

20:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

20:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

20:25

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB941

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

20:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7428

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

20:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5264

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

20:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

20:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

20:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

20:35

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5239

یزد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

20:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

21:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

21:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

21:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5282

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

21:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

21:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN033

کرمانشاه

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

21:20

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

21:20

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

21:25

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5278

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

21:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2615

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

21:35

۳ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

21:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

21:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

21:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3921

چابهار

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

21:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

21:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4590

رفسنجان

طبق برنامه

6

BAE146

سه شنبه

22:05

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

22:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

22:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7452

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

22:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA288

کرمانشاه

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

22:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

22:40

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

22:40

۳ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6931

تبریز

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

22:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7030

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

22:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4022

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

22:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

22:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2613

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

22:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2617

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

22:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2609

یزد

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

22:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA318

بوشهر

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

22:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

22:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA239

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

22:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

22:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB8057

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

23:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

23:25

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2637

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

23:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

23:35

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

23:40

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

23:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4099

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

23:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

23:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

23:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

23:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3931

زاهدان

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

23:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1099

اهواز

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

23:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

23:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5214

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5296

قشم

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

23:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

23:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

23:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5249

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

2

f100

سه شنبه

23:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

23:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ترمینال
ترمینال
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

کاسپین

CPN020

اهواز

در حال سوار شدن

4

MD82

دو شنبه

05:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4586

اهواز

آماده پرواز

4

AB3

دو شنبه

05:05

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5254

تبریز

دريافت كارت پرواز

2

MD82

دو شنبه

05:40

۲ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

دريافت كارت پرواز

2

RJ100

دو شنبه

05:55

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA234

شیراز/بندرلنگه

دريافت كارت پرواز

2

F100

دو شنبه

06:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

دريافت كارت پرواز

2

F100

دو شنبه

06:05

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1095

بندرعباس

دريافت كارت پرواز

4

A300-600

دو شنبه

06:05

۲ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2504

خارک

دريافت كارت پرواز

2

F100

دو شنبه

06:05

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA411

اهواز

دريافت كارت پرواز

2

F100

دو شنبه

06:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1016

عسلویه

دريافت كارت پرواز

4

AB3

دو شنبه

06:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3724

یزد

دريافت كارت پرواز

4

707-300

دو شنبه

06:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1085

زابل

دريافت كارت پرواز

4

RJ100

دو شنبه

06:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3776

شیراز

دريافت كارت پرواز

4

B.727

دو شنبه

06:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1031

مشهد

دريافت كارت پرواز

4

AB3

دو شنبه

06:20

۲ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7055

كيش

دريافت كارت پرواز

1

F100

دو شنبه

06:20

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA384

بندرعباس/چابهار

دريافت كارت پرواز

2

F100

دو شنبه

06:20

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN038

شیراز

دريافت كارت پرواز

4

MD82

دو شنبه

06:25

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4051

كيش

دريافت كارت پرواز

1

MD82

دو شنبه

06:25

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC840

ایلام

دريافت كارت پرواز

4

ATR-72-200/210

دو شنبه

06:25

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

06:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

06:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

دريافت كارت پرواز

2

MD82

دو شنبه

06:35

۲ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

06:35

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4061

ماهشهر

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

06:35

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC864

دزفول

طبق برنامه

4

F100

دو شنبه

06:40

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

2

100

دو شنبه

06:40

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

4

B.727

دو شنبه

06:50

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

4

A320

دو شنبه

07:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7405

آبادان

طبق برنامه

1

F100

دو شنبه

07:05

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA252

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

07:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

07:20

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

4

AB3

دو شنبه

07:25

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5287

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

07:25

۲ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

07:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

4

MD82

دو شنبه

07:35

۲ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

07:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

4

f100

دو شنبه

07:50

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5202

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

07:55

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3704

یاسوج

طبق برنامه

4

ATR-72-500

دو شنبه

08:05

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5286

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

08:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

دو شنبه

08:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

08:25

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

4

BAE146

دو شنبه

08:25

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN012

اصفهان

طبق برنامه

4

MD82

دو شنبه

08:35

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

4

MD82

دو شنبه

08:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5220

یزد

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

08:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5235

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

08:50

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4577

بم/ایرانشهر

طبق برنامه

4

AB3

دو شنبه

09:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

1

F100

دو شنبه

09:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5273

قشم

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

09:05

۲ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

4

md88

دو شنبه

09:05

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

09:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6217

خرم‌آباد

طبق برنامه

4

md88

دو شنبه

09:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6928

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

دو شنبه

09:25

۲ اسفند ۱۳۹۵

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

4

737-700

دو شنبه

09:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2592

گرگان

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

09:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

09:35

۲ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2818

كيش

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

09:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

4

AB3

دو شنبه

09:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4049

كيش

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

09:55

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

دو شنبه

09:55

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-200/210

دو شنبه

10:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7469

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

10:05

۲ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

4

md88

دو شنبه

10:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

4

f100

دو شنبه

10:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

10:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7425

كيش

طبق برنامه

1

F100

دو شنبه

10:20

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

4

737-600

دو شنبه

10:25

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA464

مشهد

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

10:25

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB930

ارومیه

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

10:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

دو شنبه

10:35

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5221

كيش

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

10:40

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

4

F100

دو شنبه

10:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

11:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

4

F100

دو شنبه

11:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

اترک

ATR1905

كيش

طبق برنامه

4

A320

دو شنبه

11:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4031

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

11:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

11:20

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

11:25

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

11:35

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4550

خارک

طبق برنامه

4

RJ85

دو شنبه

11:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

12:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

4

md88

دو شنبه

13:05

۲ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6297

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

دو شنبه

13:20

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

4

AB3

دو شنبه

13:20

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

13:25

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

دو شنبه

13:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2584

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

13:40

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

4

ATR-72-200/210

دو شنبه

13:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

4

AB3

دو شنبه

13:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

4

f100

دو شنبه

13:50

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5229

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

13:55

۲ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7451

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

14:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

4

MD82

دو شنبه

14:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

دو شنبه

14:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5256

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

14:35

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

14:40

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

4

AB3

دو شنبه

14:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7021

كيش

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

14:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

4

727-100

دو شنبه

14:50

۲ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

14:50

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

4

AB3

دو شنبه

15:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

15:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

15:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

4

F100

دو شنبه

15:20

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4015

كيش

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

15:25

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6980

اهواز

طبق برنامه

4

MD83

دو شنبه

15:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

15:35

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA254

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

15:40

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

4

MD82

دو شنبه

15:50

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA428

شیراز

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

15:50

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA415

بوشهر

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

15:55

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

16:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6301

بوشهر

طبق برنامه

4

MD82

دو شنبه

16:05

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4019

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

16:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA287

کرمانشاه

طبق برنامه

2

100

دو شنبه

16:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5223

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

16:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2610

دزفول

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

16:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5206

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

16:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

دو شنبه

16:35

۲ اسفند ۱۳۹۵

اترک

ATR1909

بندرعباس

طبق برنامه

4

A320

دو شنبه

16:55

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3700

سبزوار

طبق برنامه

4

f100

دو شنبه

16:55

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5281

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

17:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

4

md88

دو شنبه

17:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA298

یزد

طبق برنامه

2

100

دو شنبه

17:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

4

f100

دو شنبه

17:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5244

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

17:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

17:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4035

قشم

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

17:25

۲ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

4

md88

دو شنبه

17:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

4

ATR-72-500

دو شنبه

17:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

17:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2588

رشت

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

17:40

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-200/210

دو شنبه

17:40

۲ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2844

قشم

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

17:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7453

كيش

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

17:55

۲ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7031

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

18:05

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4033

قشم

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

18:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

18:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

4

ab6

دو شنبه

18:20

۲ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6295

شیراز

طبق برنامه

4

md88

دو شنبه

18:25

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

4

MD82

دو شنبه

18:40

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5277

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

18:50

۲ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

4

md88

دو شنبه

19:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

4

AB3

دو شنبه

19:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

19:05

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه

4

F100

دو شنبه

19:05

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

19:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

19:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

دو شنبه

19:35

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

دو شنبه

19:40

۲ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

19:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

4

AB3

دو شنبه

19:50

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

دو شنبه

19:50

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

دو شنبه

19:55

۲ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

4

MD82

دو شنبه

20:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA443

تبریز

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

20:05

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

4

AB3

دو شنبه

20:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2608

یزد

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

20:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

4

A320

دو شنبه

20:15

۲ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7401

تبریز

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

20:20

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

20:20

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

دو شنبه

20:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4037

اصفهان

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

20:35

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

20:40

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

4

F100

دو شنبه

20:40

۲ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

20:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5208

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

20:50

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5211

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

20:55

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

20:55

۲ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

21:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

4

md88

دو شنبه

21:05

۲ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

21:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5248

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

21:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6331

زاهدان

طبق برنامه

4

MD82

دو شنبه

21:20

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

4

f100

دو شنبه

21:35

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5240

یزد

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

21:50

۲ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2614

اهواز

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

22:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

22:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

4

AB3

دو شنبه

22:10

۲ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

دو شنبه

22:30

۲ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

22:35

۲ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5246

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

دو شنبه

22:35

۲ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6233

اصفهان

طبق برنامه

4

md88

دو شنبه

22:40

۲ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3788

شیراز

طبق برنامه

4

F100

دو شنبه

22:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4571

رفسنجان

طبق برنامه

4

AB3

دو شنبه

22:45

۲ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7559

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

23:00

۲ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

23:25

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

23:35

۲ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

دو شنبه

23:40

۲ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

2

100

سه شنبه

05:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

05:05

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

05:05

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2620

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

05:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

4

ATR-42-400

سه شنبه

05:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4043

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

05:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2575

اهواز/لاوان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

05:20

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

05:20

۳ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

05:25

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

05:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

05:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

05:35

۳ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

05:35

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

4

A320

سه شنبه

05:35

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC864

دزفول

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

05:40

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5279

ارومیه

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

05:40

۳ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

05:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1031

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

05:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7085

یزد

طبق برنامه

1

F100

سه شنبه

05:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

05:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA260

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

06:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

4

A300-600

سه شنبه

06:05

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2504

خارک

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

06:05

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

06:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

2

100

سه شنبه

06:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

06:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

1

F100

سه شنبه

06:20

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

06:25

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

4

ATR-72-200/210

سه شنبه

06:25

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5254

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

06:35

۳ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6914

عسلویه

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

06:40

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

06:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4059

تبریز

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

06:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

06:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

4

A320

سه شنبه

07:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

07:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7405

آبادان

طبق برنامه

1

F100

سه شنبه

07:05

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2588

رشت

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

07:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

07:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

4

f100

سه شنبه

07:20

۳ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

07:20

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4580

شهرکرد

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

07:25

۳ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

07:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5287

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

07:35

۳ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

07:35

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3704

یاسوج

طبق برنامه

4

ATR-72-500

سه شنبه

07:40

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5202

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

07:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

08:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2510

سیری/شیراز

طبق برنامه

2

100

سه شنبه

08:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

08:05

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

08:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4575

جیرفت

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

08:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5286

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

08:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

4

f100

سه شنبه

08:20

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

08:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN012

اصفهان

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

08:35

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4021

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

08:40

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5220

یزد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

08:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4571

رفسنجان

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

09:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

1

F100

سه شنبه

09:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1029

طبس

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

09:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

09:05

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

09:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5211

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

09:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7497

اصفهان

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

09:20

۳ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

09:20

۳ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

09:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

4

737-600

سه شنبه

09:35

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2634

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

09:40

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4093

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

09:40

۳ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2818

كيش

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

09:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

09:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC816

بجنورد

طبق برنامه

4

f100

سه شنبه

10:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

10:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5233

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

10:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-200/210

سه شنبه

10:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

10:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

10:20

۳ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

10:20

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5221

كيش

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

10:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7425

كيش

طبق برنامه

1

F100

سه شنبه

10:40

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB8096

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

10:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

10:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2584

رامسر

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

11:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB8060

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

11:05

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2644

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

11:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4031

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

11:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

11:25

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

11:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

4

B.727

سه شنبه

11:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

11:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

12:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2618

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

12:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4075

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

12:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

12:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5204

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

12:20

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

4

AB6

سه شنبه

12:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

4

ATR-72-200/210

سه شنبه

12:40

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

12:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3782

شیراز

طبق برنامه

4

f100

سه شنبه

13:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

13:05

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2520

آغاجاری

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

13:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4033

قشم

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

13:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

13:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

13:20

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2636

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

13:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

13:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6260

مشهد

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

13:40

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

13:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7516

چابهار

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

13:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

4

f100

سه شنبه

13:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2582

گرگان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

14:05

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4095

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

14:05

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

14:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

1

F100

سه شنبه

14:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5248

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

14:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA422

شیراز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

14:20

۳ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

14:25

۳ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6295

شیراز

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

14:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

14:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

14:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

14:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

4

727-100

سه شنبه

14:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1004

خرم‌آباد

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

15:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

2

100

سه شنبه

15:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6930

تبریز

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

15:05

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

4

ATR-72-500

سه شنبه

15:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

15:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

15:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3930

زاهدان

طبق برنامه

4

ATR-72-200/210

سه شنبه

15:20

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

15:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

15:35

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

15:40

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

15:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-200/210

سه شنبه

15:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

16:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

4

MD83

سه شنبه

16:05

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2608

یزد

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

16:05

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

16:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5223

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

16:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4019

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

16:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

16:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5281

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

16:25

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

16:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5206

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

16:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA245

رشت

طبق برنامه

2

f100

سه شنبه

16:35

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3920

چابهار

طبق برنامه

4

ATR-42-320

سه شنبه

16:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB940

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

16:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2632

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

16:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5263

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

17:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

17:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2616

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

17:05

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

4

f100

سه شنبه

17:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

17:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

17:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

17:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA268

مشهد

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

17:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

4

ATR-72-200/210

سه شنبه

17:40

۳ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

17:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4591

رفسنجان

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

17:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

17:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4023

بندرعباس

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

18:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3786

شیراز

طبق برنامه

4

f100

سه شنبه

18:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2590

رشت

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

18:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6233

اصفهان

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

18:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7453

كيش

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

18:20

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

4

ab6

سه شنبه

18:20

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5277

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

18:25

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2612

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

18:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

18:40

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA319

بوشهر

طبق برنامه

2

100

سه شنبه

18:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN032

کرمانشاه

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

18:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6252

مشهد

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

19:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

19:05

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-200/210

سه شنبه

19:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

19:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

19:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7021

كيش

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

19:40

۳ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

19:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA289

کرمانشاه

طبق برنامه

2

100

سه شنبه

19:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

19:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

19:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

19:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

19:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB8056

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

20:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

20:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7031

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

20:05

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

20:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4001

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

20:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA238

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

20:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1098

اهواز

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

20:25

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

20:25

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

20:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5208

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

20:40

۳ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

20:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5213

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

20:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

21:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

21:05

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5295

قشم

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

21:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

4

A320

سه شنبه

21:15

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

21:20

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1027

ساری

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

21:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

21:40

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5250

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

21:40

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7429

كيش

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

21:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5240

یزد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

21:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7545

گرگان

طبق برنامه

1

md88

سه شنبه

21:55

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5246

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

22:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

22:10

۳ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2614

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

22:20

۳ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3788

شیراز

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

22:20

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

22:30

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1039

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

22:40

۳ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

22:45

۳ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5244

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

22:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

22:50

۳ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

23:00

۳ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

23:25

۳ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

23:40

۳ اسفند ۱۳۹۵