ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
ترمینال
ترمینال
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

2

B737

جمعه

06:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

6

B737

جمعه

07:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6332

زاهدان

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

07:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

جمعه

08:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5243

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

08:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

6

B727

جمعه

08:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

6

A310

جمعه

08:35

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC841

ایلام

نشست

6

F100

جمعه

08:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5245

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

09:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3705

یاسوج

طبق برنامه

6

ATR-42-500

جمعه

09:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

09:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

2

B737

جمعه

09:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

09:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

2

A320

جمعه

10:05

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2649

یزد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

10:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

10:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA463

مشهد

طبق برنامه

2

MD80

جمعه

10:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

6

MD83

جمعه

11:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC629

گرگان

طبق برنامه

6

F100

جمعه

11:05

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

6

AB6

جمعه

11:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7404

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

11:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

6

md88

جمعه

11:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

6

A320

جمعه

11:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1001

خرم‌آباد

طبق برنامه

6

BAE146

جمعه

11:25

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

6

747

جمعه

11:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5230

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

11:35

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

6

md88

جمعه

11:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

11:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

2

A320

جمعه

11:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

6

BAE146

جمعه

12:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

6

B737

جمعه

12:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC865

دزفول

طبق برنامه

6

F100

جمعه

12:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

6

md88

جمعه

12:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

6

A310

جمعه

12:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

12:35

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5298

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

12:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA235

بندرلنگه/شیراز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

12:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

2

F100

جمعه

12:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6334

شیراز

طبق برنامه

6

md88

جمعه

12:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5296

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

12:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

13:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA461

مشهد

طبق برنامه

2

A320

جمعه

13:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ساها

IRZ161

كيش

طبق برنامه

6

737-700

جمعه

13:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4078

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

13:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

2

F100

جمعه

13:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

6

A310

جمعه

13:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3781

شیراز

طبق برنامه

6

F100

جمعه

13:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7468

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

13:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

13:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5253

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

13:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2521

آغاجاری

طبق برنامه

2

F100

جمعه

14:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4088

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

14:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA496

اردبیل

طبق برنامه

2

F100

جمعه

14:05

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA479

زاهدان

طبق برنامه

2

F100

جمعه

14:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA223

اصفهان

طبق برنامه

2

MD80

جمعه

14:25

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC607

رامسر

طبق برنامه

6

F100

جمعه

14:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

جمعه

14:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

6

A310

جمعه

14:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

14:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

14:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

جمعه

14:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1299

شیراز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

15:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5222

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

15:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

15:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

2

A320

جمعه

15:05

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB8097

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

15:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

15:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5288

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

15:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3843

ایلام

طبق برنامه

6

F100

جمعه

15:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

2

A320

جمعه

15:35

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

6

B727

جمعه

15:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

15:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5285

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

15:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

6

B737-400

جمعه

15:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

6

F100

جمعه

16:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5234

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

16:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

6

BAE146

جمعه

16:05

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5205

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

16:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

16:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

6

B737

جمعه

16:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

6

F100

جمعه

16:25

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6296

شیراز

طبق برنامه

6

md88

جمعه

16:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

6

BAE146

جمعه

16:35

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3789

شیراز

طبق برنامه

6

F100

جمعه

16:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5239

یزد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

17:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

جمعه

17:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

2

A320

جمعه

17:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1259

مشهد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

17:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7496

اصفهان

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

17:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

6

md88

جمعه

17:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

جمعه

17:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ساها

IRZ153

اهواز

طبق برنامه

6

B737

جمعه

17:25

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2589

رشت

طبق برنامه

2

F100

جمعه

17:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5247

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

17:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

17:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2613

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

17:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

جمعه

17:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

17:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1003

خرم‌آباد

طبق برنامه

6

BAE146

جمعه

17:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

2

A320

جمعه

18:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

6

ATR-72-500

جمعه

18:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1099

اهواز

طبق برنامه

6

A310

جمعه

18:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

6

B737

جمعه

18:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1918

مشهد

طبق برنامه

6

A320

جمعه

18:25

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6302

بوشهر

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

18:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

18:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

18:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

6

md88

جمعه

18:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

6

747

جمعه

18:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5224

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

18:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

18:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2619

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

18:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA286

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A321

جمعه

18:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3791

شیراز

طبق برنامه

6

F100

جمعه

18:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72-500

جمعه

18:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

6

ATR-42-500

جمعه

18:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7452

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

19:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN033

کرمانشاه

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

19:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

6

md88

جمعه

19:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

2

F100

جمعه

19:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

2

B737

جمعه

19:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4018

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

19:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

19:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4048

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

19:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3921

چابهار

طبق برنامه

6

B737-400

جمعه

19:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6929

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

20:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5236

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

20:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

6

md88

جمعه

20:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5207

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

20:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

20:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

6

F100

جمعه

20:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5214

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

20:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5282

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

20:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

6

BAE146

جمعه

20:35

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

6

F100

جمعه

20:35

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

جمعه

20:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

6

md88

جمعه

21:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1906

كيش

طبق برنامه

6

A320

جمعه

21:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5268

اصفهان

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

21:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

6

737-700

جمعه

21:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

2

A320

جمعه

21:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5274

قشم

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

21:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4066

اصفهان

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

21:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

6

F100

جمعه

21:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

6

F100

جمعه

21:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7428

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

21:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

21:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

21:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

21:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

6

B737

جمعه

21:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5255

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

21:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2615

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

21:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

6

B727

جمعه

21:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

21:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

22:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

2

MD80

جمعه

22:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

2

B737

جمعه

22:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

6

B737

جمعه

22:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5212

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

22:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

22:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

2

A320

جمعه

22:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

2

MD80

جمعه

22:35

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

22:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7424

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

22:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2609

یزد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

22:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7450

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

22:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

22:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

جمعه

22:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

22:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA444

تبریز

طبق برنامه

2

A321

جمعه

22:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

6

F100

جمعه

22:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

6

F100

جمعه

23:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

23:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5264

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

23:05

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

2

B737

جمعه

23:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

2

F100

جمعه

23:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

6

F100

جمعه

23:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7526

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA297

یزد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

23:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

جمعه

23:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

2

A320

جمعه

23:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

6

F100

جمعه

23:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA377

زاهدان/اصفهان/کرمان

طبق برنامه

2

F100

جمعه

23:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5278

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

23:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

23:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1908

كيش

طبق برنامه

6

A320

جمعه

23:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

23:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA278

ارومیه

طبق برنامه

2

A321

جمعه

23:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

6

B727

جمعه

23:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

23:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

6

B727

جمعه

23:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1026

ساری

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

06:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

6

F100

شنبه

06:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

2

B737

شنبه

06:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1038

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

شنبه

06:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

2

F100

شنبه

06:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5201

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

07:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

07:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5285

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

07:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

6

AB6

شنبه

07:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

6

B737

شنبه

07:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

6

F100

شنبه

07:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2621

اهواز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

07:25

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

6

md88

شنبه

07:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN043

آبادان

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

07:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5219

یزد

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

07:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6230

اصفهان

طبق برنامه

6

md88

شنبه

07:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

07:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA282

کرمانشاه

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

07:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5255

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

07:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5243

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

08:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

شنبه

08:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6332

زاهدان

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

08:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7084

یزد

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

08:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

6

F100

شنبه

08:25

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2589

رشت

طبق برنامه

2

F100

شنبه

08:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

08:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

6

A310

شنبه

08:35

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

08:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

6

B727

شنبه

08:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

6

md88

شنبه

08:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

6

md88

شنبه

08:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

6

md88

شنبه

08:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

شنبه

08:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5245

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

09:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

09:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA272

ارومیه

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

09:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

09:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

2

B737

شنبه

09:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

2

RJ85

شنبه

09:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5280

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

09:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

09:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4060

ماهشهر

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

09:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

09:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7030

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

09:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4042

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

09:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

2

A320

شنبه

10:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1022

شیراز

طبق برنامه

6

AB3

شنبه

10:25

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

10:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

10:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4581

شهرکرد

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

10:35

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

10:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

6

md88

شنبه

10:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

شنبه

10:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7404

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

11:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5203

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

11:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

6

747

شنبه

11:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ساها

IRZ151

اهواز

طبق برنامه

6

B737

شنبه

11:35

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5236

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

11:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

11:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

11:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

2

A320

شنبه

11:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3781

شیراز

طبق برنامه

6

F100

شنبه

12:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2505

خارگ

طبق برنامه

2

F100

شنبه

12:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

6

B737

شنبه

12:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC843

ایلام

طبق برنامه

6

F100

شنبه

12:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

6

A310

شنبه

12:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

12:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4529

بوشهر

طبق برنامه

6

AB3

شنبه

12:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA465

مشهد

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

12:35

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

2

F100

شنبه

12:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

12:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1097

اهواز

طبق برنامه

6

AB3

شنبه

12:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4094

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

12:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC817

بجنورد

طبق برنامه

6

F100

شنبه

12:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4092

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

12:55

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2593

اردبیل

طبق برنامه

2

F100

شنبه

13:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2609

یزد

طبق برنامه

2

F100

شنبه

13:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

6

MD83

شنبه

13:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

6

md88

شنبه

13:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5274

قشم

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

13:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4570

رفسنجان

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

13:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5296

قشم

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

13:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

6

A310

شنبه

13:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

13:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

13:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA213

مشهد/بیرجند

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

13:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5230

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

13:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

2

B737

شنبه

13:55

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

2

A320

شنبه

14:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

14:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

14:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

2

A320

شنبه

14:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5253

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

14:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

14:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

6

F100

شنبه

14:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1084

ایرانشهر/زابل

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

14:35

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

14:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

شنبه

14:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

2

A320

شنبه

15:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

15:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5205

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

15:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5222

كيش

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

15:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6248

اهواز

طبق برنامه

6

md88

شنبه

15:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

2

RJ85

شنبه

15:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

شنبه

15:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

6

F100

شنبه

15:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

6

B737-400

شنبه

15:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

15:35

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

6

B727

شنبه

15:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

6

md88

شنبه

15:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4074

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

15:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

15:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3789

شیراز

طبق برنامه

6

F100

شنبه

15:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1299

شیراز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

16:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2619

اهواز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

16:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

16:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

16:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

6

B737

شنبه

16:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

6

ATR-72-500

شنبه

16:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ساها

IRZ153

اهواز

طبق برنامه

6

B737

شنبه

16:25

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

16:25

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6296

شیراز

طبق برنامه

6

md88

شنبه

16:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

6

F100

شنبه

16:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

16:35

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3843

ایلام

طبق برنامه

6

F100

شنبه

16:35

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2601

اهواز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

17:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7468

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

17:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

17:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5249

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

17:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

6

md88

شنبه

17:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

6

A320

شنبه

17:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5241

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

17:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

شنبه

17:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3791

شیراز

طبق برنامه

6

F100

شنبه

17:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2591

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

شنبه

17:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

17:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

17:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

2

F100

شنبه

17:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

17:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

شنبه

17:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2613

اهواز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

17:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

شنبه

17:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1003

خرم‌آباد

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

17:55

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

18:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

18:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

2

A320

شنبه

18:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA247

گرگان

طبق برنامه

2

F100

شنبه

18:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1099

اهواز

طبق برنامه

6

A310

شنبه

18:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA297

یزد

طبق برنامه

2

F100

شنبه

18:25

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

18:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

6

A310

شنبه

18:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

6

747

شنبه

18:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4046

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

18:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5264

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

18:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7424

كيش

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

19:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5207

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

19:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

6

F100

شنبه

19:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN013

اصفهان

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

19:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1092

بندرعباس

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

19:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6302

بوشهر

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

19:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4018

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

19:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

6

B727

شنبه

19:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5224

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

19:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

2

RJ85

شنبه

19:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7428

كيش

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

19:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2611

دزفول

طبق برنامه

2

F100

شنبه

19:55

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

6

md88

شنبه

20:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72-500

شنبه

20:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

شنبه

20:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

2

F100

شنبه

20:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5239

یزد

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

20:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5282

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

20:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

20:35

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3785

شیراز

طبق برنامه

6

F100

شنبه

20:35

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

20:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

6

B737

شنبه

20:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

2

B737

شنبه

21:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7092

عسلویه

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

21:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6903

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

21:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

2

B737

شنبه

21:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

21:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5278

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

21:25

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

6

B737-400

شنبه

21:25

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6253

مشهد

طبق برنامه

6

md88

شنبه

21:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

6

B727

شنبه

21:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

21:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2615

اهواز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

21:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

21:55

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

6

F100

شنبه

22:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

22:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4066

اصفهان

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

22:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

2

A320

شنبه

22:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6262

كيش

طبق برنامه

6

md88

شنبه

22:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

6

B737

شنبه

22:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA288

کرمانشاه

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

22:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5247

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

22:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3931

زاهدان

طبق برنامه

6

F100

شنبه

22:25

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

22:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA404

بوشهر/شیراز

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

22:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2603

اهواز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

22:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

22:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

شنبه

22:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5234

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

22:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

شنبه

22:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7452

كيش

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

22:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

22:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

22:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

22:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

22:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

6

A320

شنبه

22:55

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA337

اصفهان

طبق برنامه

2

A320

شنبه

22:55

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

2

A320

شنبه

23:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

23:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

شنبه

23:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2649

یزد

طبق برنامه

2

F100

شنبه

23:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

23:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA318

بوشهر

طبق برنامه

2

A320

شنبه

23:25

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

2

F100

شنبه

23:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

23:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

23:35

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2617

اهواز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

23:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4099

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

23:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

23:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

شنبه

23:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

2

RJ85

شنبه

23:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

2

A320

شنبه

23:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

6

B727

شنبه

23:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

6

AB3

شنبه

23:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4526

شاهرود

طبق برنامه

6

BAE146

شنبه

23:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA317

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

شنبه

23:55

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5212

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

23:55

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

2

F100

شنبه

23:55

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

23:55

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

6

AB3

شنبه

23:55

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

شنبه

23:55

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

6

A310

شنبه

23:55

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

6

F100

شنبه

23:55

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC629

گرگان

طبق برنامه

6

ATR-72-500

شنبه

23:55

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ترمینال
ترمینال
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آسمان

IRC3704

یاسوج

طبق برنامه

4

ATR-72-500

جمعه

05:05

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6928

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

05:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

2

B737

جمعه

05:35

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

جمعه

05:35

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

2

MD80

جمعه

05:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

4

B737-400

جمعه

05:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

4

B727

جمعه

05:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

4

A310

جمعه

05:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA234

شیراز/بندرلنگه

طبق برنامه

2

F100

جمعه

06:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

4

747

جمعه

06:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

4

B727

جمعه

06:05

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

2

A320

جمعه

06:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

4

F100

جمعه

06:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

06:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

جمعه

06:25

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

1

A320

جمعه

06:25

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

06:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

2

A320

جمعه

06:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

06:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

2

A320

جمعه

06:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5287

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

06:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قدر ایر

SEP2702

گرگان

طبق برنامه

4

IL76

جمعه

07:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA462

مشهد

طبق برنامه

2

MD80

جمعه

07:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

4

A320

جمعه

07:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA376

اصفهان/زاهدان/کرمان

طبق برنامه

2

AB3

جمعه

07:05

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2648

یزد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

07:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

2

A320

جمعه

07:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

07:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

2

B737

جمعه

07:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

2

A320

جمعه

07:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC628

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-42-500

جمعه

07:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7405

آبادان

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

08:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

4

A310

جمعه

08:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

4

MD83

جمعه

08:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5202

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

08:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1002

خرم‌آباد

طبق برنامه

4

BAE146

جمعه

08:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

08:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3920

چابهار

طبق برنامه

4

B737-400

جمعه

08:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1298

شیراز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

08:35

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5229

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

08:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

4

BAE146

جمعه

08:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ساها

IRZ160

كيش

طبق برنامه

4

737-700

جمعه

08:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

4

B737

جمعه

08:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

09:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5297

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

09:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5295

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

09:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

09:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC864

دزفول

طبق برنامه

4

F100

جمعه

09:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1917

مشهد

طبق برنامه

4

A320

جمعه

09:25

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

2

F100

جمعه

09:25

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4079

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

09:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

4

A310

جمعه

09:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

4

A310

جمعه

09:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4089

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

10:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

10:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3782

شیراز

طبق برنامه

4

F100

جمعه

10:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

2

F100

جمعه

10:05

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

10:05

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

10:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7469

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

10:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

4

ATR-72-500

جمعه

10:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

10:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5221

كيش

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

10:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6333

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

10:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7425

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

10:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB8096

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

10:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1905

كيش

طبق برنامه

4

A320

جمعه

10:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA497

اردبیل

طبق برنامه

2

F100

جمعه

11:05

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2520

آغاجاری

طبق برنامه

2

F100

جمعه

11:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4031

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

11:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

جمعه

11:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

11:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA222

اصفهان

طبق برنامه

2

MD80

جمعه

11:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC606

رامسر

طبق برنامه

4

ATR-42-500

جمعه

12:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5233

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

12:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

4

F100

جمعه

12:25

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

2

B737

جمعه

12:25

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

12:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

4

BAE146

جمعه

12:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

12:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

4

F100

جمعه

12:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

4

A320

جمعه

13:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

4

md88

جمعه

13:05

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6295

شیراز

طبق برنامه

4

md88

جمعه

13:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2818

كيش

طبق برنامه

2

A320

جمعه

13:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

4

BAE146

جمعه

13:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

13:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

4

F100

جمعه

13:25

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

13:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

4

747

جمعه

13:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

4

MD83

جمعه

13:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1258

مشهد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

13:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

4

B737

جمعه

13:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

14:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

14:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

4

B737-400

جمعه

14:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5256

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

14:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

جمعه

14:25

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ساها

IRZ152

اهواز

طبق برنامه

4

B737

جمعه

14:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6227

قشم

طبق برنامه

4

md88

جمعه

14:35

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7497

اصفهان

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

14:35

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

14:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1098

اهواز

طبق برنامه

4

A310

جمعه

14:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5248

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

14:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1004

خرم‌آباد

طبق برنامه

4

BAE146

جمعه

14:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA460

مشهد

طبق برنامه

2

A320

جمعه

14:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

4

B727

جمعه

14:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7451

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

14:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

1

A320

جمعه

15:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5223

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

15:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

پويا

PYA2350

مشهد

طبق برنامه

4

AN74

جمعه

15:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

2

F100

جمعه

15:25

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

15:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6301

بوشهر

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

15:35

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2618

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

15:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

4

md88

جمعه

15:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA287

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A321

جمعه

15:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-42-500

جمعه

15:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

15:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA296

یزد

طبق برنامه

2

A320

جمعه

15:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

4

A310

جمعه

16:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5235

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

16:05

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN032

کرمانشاه

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

16:05

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5281

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

16:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4019

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

16:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4049

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

16:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

16:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

2

RJ85

جمعه

16:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA378

زاهدان

طبق برنامه

2

F100

جمعه

16:25

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

4

ATR-72-500

جمعه

16:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

4

BAE146

جمعه

16:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

4

B727

جمعه

16:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5273

قشم

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

16:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5213

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

16:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

4

md88

جمعه

17:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

17:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5206

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

17:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4035

قشم

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

17:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

4

F100

جمعه

17:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

2

A320

جمعه

17:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

4

F100

جمعه

17:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

4

B737

جمعه

17:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

17:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3790

شیراز

طبق برنامه

4

F100

جمعه

17:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5267

اصفهان

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

18:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

18:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

18:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

4

B737

جمعه

18:25

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

18:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

2

A320

جمعه

18:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

4

md88

جمعه

18:35

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2612

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

18:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5211

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

18:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4067

اصفهان

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

18:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2588

رشت

طبق برنامه

2

F100

جمعه

18:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

4

md88

جمعه

19:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

2

F100

جمعه

19:05

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

19:05

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

2

A320

جمعه

19:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1027

ساری

طبق برنامه

4

BAE146

جمعه

19:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

4

A310

جمعه

19:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5263

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

19:25

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

19:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

19:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

4

F100

جمعه

19:35

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

4

BAE146

جمعه

19:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه

4

F100

جمعه

19:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

4

F100

جمعه

19:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

4

F100

جمعه

19:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA445

تبریز

طبق برنامه

2

MD80

جمعه

19:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

19:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1907

كيش

طبق برنامه

4

A320

جمعه

19:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2608

یزد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

20:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

20:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7527

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

20:05

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

20:05

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

20:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

20:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA279

ارومیه

طبق برنامه

2

A321

جمعه

20:25

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

20:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

20:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

جمعه

21:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

21:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

4

md88

جمعه

21:05

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

4

B727

جمعه

21:05

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

4

F100

جمعه

21:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5208

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

21:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

2

B737

جمعه

21:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5277

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

21:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6331

زاهدان

طبق برنامه

4

md88

جمعه

21:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5246

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

21:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

4

737-700

جمعه

21:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5286

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

22:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

4

BAE146

جمعه

22:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7429

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

22:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

4

md88

جمعه

22:35

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2614

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

22:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

4

F100

جمعه

22:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

22:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

2

F100

جمعه

22:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5240

یزد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

22:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

2

B737

جمعه

23:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5244

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

23:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7559

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

23:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

4

B737

جمعه

23:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

23:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

23:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3788

شیراز

طبق برنامه

4

F100

جمعه

23:55

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

4

B727

شنبه

05:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA283

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A320

شنبه

05:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

4

A310

شنبه

05:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

05:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

05:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7085

یزد

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

05:25

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

4

MD83

شنبه

05:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

4

B737-400

شنبه

05:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

05:35

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

شنبه

05:35

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

شنبه

05:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

4

F100

شنبه

05:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1085

زابل/ایرانشهر

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

05:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4043

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

05:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

05:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

شنبه

05:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA273

ارومیه

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

05:55

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1031

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

شنبه

05:55

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

2

A320

شنبه

06:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

4

747

شنبه

06:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2504

خارگ

طبق برنامه

2

F100

شنبه

06:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

4

B727

شنبه

06:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4061

ماهشهر

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

06:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

2

A320

شنبه

06:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

4

AB3

شنبه

06:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

4

F100

شنبه

06:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA212

بیرجند/مشهد

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

06:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

06:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

2

RJ85

شنبه

06:25

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

1

A320

شنبه

06:25

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

4

MD82

شنبه

06:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

4

F100

شنبه

06:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5254

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

06:35

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

2

B737

شنبه

06:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5279

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

06:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1023

شیراز

طبق برنامه

4

AB3

شنبه

06:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN012

اصفهان

طبق برنامه

4

B737

شنبه

06:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7031

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

06:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

06:55

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

07:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

4

A320

شنبه

07:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

شنبه

07:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

4

MD83

شنبه

07:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

07:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

07:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

4

F100

شنبه

07:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

07:25

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4580

شهرکرد

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

07:25

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

07:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

07:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7405

آبادان

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

07:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

2

B737

شنبه

07:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

2

A320

شنبه

07:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

4

A310

شنبه

08:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4528

بوشهر

طبق برنامه

4

AB3

شنبه

08:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5202

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

08:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5286

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

08:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

شنبه

08:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

4

F100

شنبه

08:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2620

اهواز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

08:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

4

F100

شنبه

08:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5235

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

08:25

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1298

شیراز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

08:35

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5220

یزد

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

08:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA464

مشهد

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

08:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5273

قشم

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

08:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ساها

IRZ150

اهواز

طبق برنامه

4

B737

شنبه

08:55

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

4

B737

شنبه

08:55

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5295

قشم

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

09:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4571

رفسنجان

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

09:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

4

md88

شنبه

09:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

1

A320

شنبه

09:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1096

اهواز

طبق برنامه

4

AB3

شنبه

09:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

09:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6227

قشم

طبق برنامه

4

RJ85

شنبه

09:25

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

4

MD83

شنبه

09:25

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4093

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

09:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC842

ایلام

طبق برنامه

4

F100

شنبه

09:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2592

اردبیل

طبق برنامه

2

F100

شنبه

09:35

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

4

A310

شنبه

09:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC816

بجنورد

طبق برنامه

4

F100

شنبه

09:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

10:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

4

B727

شنبه

10:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

2

F100

شنبه

10:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2608

یزد

طبق برنامه

2

F100

شنبه

10:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5229

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

10:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7425

كيش

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

10:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

4

md88

شنبه

10:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

2

RJ85

شنبه

10:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

4

MD83

شنبه

10:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5221

كيش

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

10:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

4

MD83

شنبه

10:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

2

B737

شنبه

11:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7093

عسلویه

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

11:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

2

A320

شنبه

11:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4031

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

11:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

شنبه

11:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

11:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5204

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

12:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6247

اهواز

طبق برنامه

4

md88

شنبه

12:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4075

مشهد

طبق برنامه

1

MD83

شنبه

12:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7021

كيش

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

12:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5233

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

12:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

12:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

13:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3782

شیراز

طبق برنامه

4

F100

شنبه

13:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2618

اهواز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

13:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

4

md88

شنبه

13:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2818

كيش

طبق برنامه

2

A320

شنبه

13:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

13:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

4

AB3

شنبه

13:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ساها

IRZ152

اهواز

طبق برنامه

4

B737

شنبه

13:25

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6295

شیراز

طبق برنامه

4

md88

شنبه

13:25

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

4

747

شنبه

13:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2600

اهواز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

13:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7469

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

13:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

4

A310

شنبه

13:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

4

F100

شنبه

13:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

4

ATR-72-500

شنبه

13:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

4

B737

شنبه

13:55

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA268

مشهد

طبق برنامه

2

A320

شنبه

13:55

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2590

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

شنبه

14:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

4

F100

شنبه

14:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6902

شیراز

طبق برنامه

4

MD83

شنبه

14:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5256

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

14:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4095

مشهد

طبق برنامه

1

A320

شنبه

14:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1093

بندرعباس

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

14:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5242

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

14:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

4

MD83

شنبه

14:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

2

F100

شنبه

14:35

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1098

اهواز

طبق برنامه

4

A310

شنبه

14:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

14:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

2

B737

شنبه

14:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1004

خرم‌آباد

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

14:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4047

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

15:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5263

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

15:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA296

یزد

طبق برنامه

2

A320

شنبه

15:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

15:25

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA246

گرگان

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

15:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

15:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

2

F100

شنبه

15:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA405

شیراز/بوشهر

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

15:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

4

F100

شنبه

16:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5223

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

16:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5281

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

16:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4019

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

16:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5206

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

16:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6301

بوشهر

طبق برنامه

4

MD82

شنبه

16:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

2

RJ85

شنبه

16:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7429

كيش

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

16:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

2

F100

شنبه

16:35

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

2

A320

شنبه

16:35

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

16:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

16:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA460

مشهد

طبق برنامه

2

A320

شنبه

16:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3790

شیراز

طبق برنامه

4

F100

شنبه

16:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2610

دزفول

طبق برنامه

2

F100

شنبه

17:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

4

md88

شنبه

17:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

4

B737-400

شنبه

17:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

17:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

1

A320

شنبه

17:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

4

ATR-72-500

شنبه

17:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

4

B737

شنبه

17:25

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

4

md88

شنبه

17:25

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

4

B737

شنبه

17:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

4

F100

شنبه

17:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

17:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

17:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

2

A320

شنبه

18:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3930

زاهدان

طبق برنامه

4

F100

شنبه

18:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2648

یزد

طبق برنامه

2

F100

شنبه

18:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

4

md88

شنبه

18:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5250

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

18:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6233

اصفهان

طبق برنامه

4

md88

شنبه

18:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

4

B727

شنبه

18:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

18:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

شنبه

18:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه

4

F100

شنبه

18:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5277

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

18:25

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6252

مشهد

طبق برنامه

4

md88

شنبه

18:25

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7453

كيش

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

18:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

شنبه

18:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2612

اهواز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

18:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4067

اصفهان

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

18:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6261

كيش

طبق برنامه

4

md88

شنبه

18:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2588

رشت

طبق برنامه

2

F100

شنبه

18:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

4

AB6

شنبه

19:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

4

md88

شنبه

19:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

2

F100

شنبه

19:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

19:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

2

A320

شنبه

19:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

2

A320

شنبه

19:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5248

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

19:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

4

A310

شنبه

19:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA319

بوشهر

طبق برنامه

2

A320

شنبه

19:25

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

4

A320

شنبه

19:25

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA289

کرمانشاه

طبق برنامه

2

MD80

شنبه

19:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

19:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

شنبه

19:35

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

4

MD82

شنبه

19:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

19:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

شنبه

19:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

4

F100

شنبه

20:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5208

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

20:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

20:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

4

AB3

شنبه

20:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4001

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

20:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

4

MD82

شنبه

20:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

20:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

شنبه

20:35

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5211

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

20:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4527

شاهرود

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

20:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

4

B727

شنبه

20:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2616

اهواز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

20:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

2

RJ85

شنبه

20:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

4

md88

شنبه

21:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC628

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-500

شنبه

21:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

شنبه

21:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

4

F100

شنبه

21:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6331

زاهدان

طبق برنامه

4

md88

شنبه

21:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5246

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

21:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5240

یزد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

21:35

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3786

شیراز

طبق برنامه

4

F100

شنبه

21:35

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

2

B737

شنبه

22:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

22:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

4

BAE146

شنبه

22:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5244

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

شنبه

22:25

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN042

آبادان

طبق برنامه

4

MD82

شنبه

22:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1039

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

شنبه

22:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

IRG2614

اهواز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

22:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

4

md88

شنبه

22:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

22:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

2

F100

شنبه

22:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3788

شیراز

طبق برنامه

4

F100

شنبه

23:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7559

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

23:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

4

B737

شنبه

23:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

شنبه

23:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

شنبه

23:55

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶