ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
ترمینال
ترمینال
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ماهان

IRM1026

ساری

نشست

6

BAE146

جمعه

06:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

6

737-700

جمعه

07:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

08:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5245

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

09:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

6

F100

جمعه

09:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

جمعه

09:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

2

F100

جمعه

09:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

09:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

10:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

2

A321

جمعه

10:05

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2521

آغاجاری

طبق برنامه

2

F100

جمعه

10:05

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

6

737

جمعه

10:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC607

رامسر

طبق برنامه

6

F100

جمعه

10:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

10:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

2

F100

جمعه

10:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

6

md88

جمعه

11:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7404

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

11:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

6

F100

جمعه

11:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

6

A310

جمعه

11:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5230

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

11:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

6

md88

جمعه

11:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

جمعه

12:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

ساها

IRZ151

اهواز

طبق برنامه

6

737-700

جمعه

12:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

6

BAE146

جمعه

12:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC865

دزفول

طبق برنامه

6

F100

جمعه

12:05

۴ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

6

737-700

جمعه

12:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

6

md88

جمعه

12:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3933

رامسر

طبق برنامه

6

F100

جمعه

12:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA429

شیراز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

12:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

12:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

2

F100

جمعه

12:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA235

شیراز/بندرلنگه

طبق برنامه

2

F100

جمعه

12:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

6

F100

جمعه

13:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

13:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5296

قشم

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

13:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

6

AB3

جمعه

13:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4048

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

13:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

2

f100

جمعه

13:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

13:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7468

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

13:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA379

زاهدان

طبق برنامه

2

F100

جمعه

13:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5253

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

13:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA284

کرمانشاه

طبق برنامه

2

F100

جمعه

13:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

پويا

PYA2351

بندرعباس

طبق برنامه

6

IL76

جمعه

14:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4088

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

14:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2619

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

14:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

2

A320

جمعه

14:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3781

شیراز

طبق برنامه

6

F100

جمعه

14:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6981

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

14:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

جمعه

14:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5222

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

15:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1299

شیراز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

15:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

2

F100

جمعه

15:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

15:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4082

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

15:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5288

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

15:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

6

F100

جمعه

15:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

15:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5285

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

15:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6336

قشم

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

16:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6308

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

16:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5234

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

16:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

6

B.727

جمعه

16:05

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

16:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

2

F100

جمعه

16:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

6

md88

جمعه

16:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3843

ایلام

طبق برنامه

6

F100

جمعه

16:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

6

737-700

جمعه

16:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

ساها

IRZ153

اهواز

طبق برنامه

6

737-700

جمعه

16:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2589

رشت

طبق برنامه

2

F100

جمعه

16:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC609

مشهد

طبق برنامه

6

F100

جمعه

16:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB987

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

16:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

16:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

2

A320

جمعه

16:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

17:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7496

اصفهان

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

17:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

جمعه

17:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

6

727

جمعه

17:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

6

md88

جمعه

17:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7452

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

17:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

جمعه

17:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

جمعه

17:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

17:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

اترک

ATR1906

كيش

طبق برنامه

6

A320

جمعه

17:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5207

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

17:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2611

دزفول

طبق برنامه

2

F100

جمعه

17:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1003

خرم‌آباد

طبق برنامه

6

BAE146

جمعه

17:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

6

F100

جمعه

17:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

18:05

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2613

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

18:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

18:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5239

یزد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

18:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

جمعه

18:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6989

كيش

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

18:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

18:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5224

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

18:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

2

A320

جمعه

18:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

6

F100

جمعه

18:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

19:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6983

كيش

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

19:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3965

رامسر

طبق برنامه

6

F100

جمعه

19:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

6

f100

جمعه

19:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4018

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

19:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3921

چابهار

طبق برنامه

6

F100

جمعه

19:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

6

F100

جمعه

19:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5236

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

20:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

6

md88

جمعه

20:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

جمعه

20:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

20:05

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

6

F100

جمعه

20:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5282

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

20:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

20:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6327

مشهد

طبق برنامه

6

md88

جمعه

20:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

20:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5214

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

20:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

6

737-700

جمعه

20:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

جمعه

20:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2609

یزد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

21:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7428

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

21:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6253

مشهد

طبق برنامه

6

md88

جمعه

21:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5274

قشم

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

21:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

21:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

21:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

2

A320

جمعه

21:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

21:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2615

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

22:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

22:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

22:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

6

737-700

جمعه

22:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3791

شیراز

طبق برنامه

6

F100

جمعه

22:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA461

مشهد

تاخیر

2

F100

جمعه

22:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7424

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

22:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

6

F100

جمعه

22:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

جمعه

22:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5212

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

22:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

22:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3361

مشهد

طبق برنامه

2

A330

جمعه

22:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

6

F100

جمعه

22:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7450

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

22:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA377

زاهدان/اصفهان/کرمان

طبق برنامه

2

F100

جمعه

22:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

22:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4084

قشم

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

22:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

22:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1289

كيش

طبق برنامه

2

F100

جمعه

22:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

6

F100

جمعه

22:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

22:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA297

یزد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

22:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5220

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

6

F100

جمعه

23:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

اترک

ATR1942

قشم

طبق برنامه

6

A320

جمعه

23:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4006

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5264

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

6

F100

جمعه

23:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1315

كيش

طبق برنامه

2

F100

جمعه

23:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

جمعه

23:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

2

A320

جمعه

23:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4014

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

23:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

23:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

2

F100

جمعه

23:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

اترک

ATr1932

كيش

طبق برنامه

6

A320

جمعه

23:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6987

قشم

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

23:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4086

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

6

F100

جمعه

23:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5249

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5278

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

23:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

23:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

6

F100

شنبه

07:20

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

6

md88

شنبه

08:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4581

شهرکرد

طبق برنامه

6

AB3

شنبه

10:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3843

ایلام

طبق برنامه

6

F100

شنبه

16:55

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

شنبه

17:50

۵ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

6

F100

شنبه

21:25

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

6

AB3

شنبه

22:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4526

شاهرود

طبق برنامه

6

AB3

شنبه

23:50

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ترمینال
ترمینال
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ماهان

IRM1031

مشهد

آماده پرواز

4

AB3

جمعه

05:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA234

شیراز/بندرلنگه

آماده پرواز

2

F100

جمعه

06:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1095

بندرعباس

آماده پرواز

4

A310

جمعه

06:05

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6984

كيش

آماده پرواز

4

737

جمعه

06:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA407

بوشهر

آماده پرواز

2

A321

جمعه

06:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

تاخیر

2

MD82

جمعه

06:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC644

بندرعباس

آماده پرواز

4

B.727

جمعه

06:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7055

كيش

آماده پرواز

1

F100

جمعه

06:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC840

ایلام

آماده پرواز

4

F100

جمعه

06:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4051

كيش

آماده پرواز

1

MD82

جمعه

06:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

پایان پذیرش مسافر

2

F100

جمعه

06:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC850

زاهدان

در حال سوار شدن

4

B.727

جمعه

06:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA376

زاهدان/اصفهان/کرمان

در حال سوار شدن

2

F100

جمعه

06:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC622

کرمانشاه

در حال سوار شدن

4

F100

جمعه

06:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5287

شیراز

در حال سوار شدن

2

MD83

جمعه

06:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB986

تبریز

دريافت كارت پرواز

2

MD83

جمعه

06:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

دريافت كارت پرواز

2

MD82

جمعه

06:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2520

آغاجاری

دريافت كارت پرواز

2

F100

جمعه

07:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC820

عسلویه

دريافت كارت پرواز

4

A320

جمعه

07:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA216

بیرجند

دريافت كارت پرواز

2

F100

جمعه

07:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA326

لارستان

دريافت كارت پرواز

2

F100

جمعه

07:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2800

مشهد

دريافت كارت پرواز

2

A320

جمعه

07:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

اترک

ATR1905

كيش

دريافت كارت پرواز

4

A320

جمعه

07:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1212

اهواز

دريافت كارت پرواز

2

F100

جمعه

07:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7405

آبادان

طبق برنامه

1

F100

جمعه

08:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

پويا

PYA2350

بندرعباس

طبق برنامه

4

IL76

جمعه

08:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC606

رامسر

طبق برنامه

4

F100

جمعه

08:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5229

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

08:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

4

MD83

جمعه

08:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

2

100

جمعه

08:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

08:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

ساها

IRZ150

اهواز

طبق برنامه

4

737-700

جمعه

08:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3920

چابهار

طبق برنامه

4

ATR-42-320

جمعه

08:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1298

شیراز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

08:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

08:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

4

737-700

جمعه

08:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

1

F100

جمعه

09:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5295

قشم

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

09:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC864

دزفول

طبق برنامه

4

F100

جمعه

09:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

2

F100

جمعه

09:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

09:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4049

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

09:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

09:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

4

737-600

جمعه

09:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

09:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2818

كيش

طبق برنامه

2

A320

جمعه

09:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

09:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3932

رامسر

طبق برنامه

4

F100

جمعه

09:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

09:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

09:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

2

F100

جمعه

10:05

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

10:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3782

شیراز

طبق برنامه

4

f100

جمعه

10:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

2

F100

جمعه

10:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5221

كيش

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

10:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7469

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

10:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

4

F100

جمعه

10:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4089

كيش

طبق برنامه

1

MD83

جمعه

10:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

10:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6980

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

10:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2618

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

11:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA285

کرمانشاه

طبق برنامه

2

100

جمعه

11:05

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

11:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3964

رامسر

طبق برنامه

4

F100

جمعه

11:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4083

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

11:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

جمعه

11:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

11:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6335

قشم

طبق برنامه

4

md88

جمعه

12:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4035

قشم

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

12:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5233

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

12:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6227

قشم

طبق برنامه

4

md88

جمعه

12:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

4

AB6

جمعه

12:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC608

مشهد

طبق برنامه

4

F100

جمعه

12:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

12:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

12:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

4

md88

جمعه

13:05

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

4

ATR-72-200/210

جمعه

13:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

ساها

IRZ152

اهواز

طبق برنامه

4

737-700

جمعه

13:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6307

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

13:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

4

f100

جمعه

13:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

13:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

13:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

4

737-700

جمعه

13:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA460

مشهد

تاخیر - 15:25

2

F100

جمعه

13:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7497

اصفهان

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

14:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

جمعه

14:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

14:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

14:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4007

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

14:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7451

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

14:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6988

كيش

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

14:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1004

خرم‌آباد

طبق برنامه

4

BAE146

جمعه

14:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

4

A320

جمعه

14:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6982

كيش

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

15:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5223

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

15:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

2

F100

جمعه

15:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

2

A320

جمعه

15:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

4

727-100

جمعه

15:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-200/210

جمعه

15:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA378

زاهدان

طبق برنامه

2

F100

جمعه

15:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

2

RJ100

جمعه

15:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA296

یزد

طبق برنامه

2

100

جمعه

15:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2610

دزفول

طبق برنامه

2

F100

جمعه

15:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5281

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

15:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

16:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5235

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

16:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4019

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

16:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1314

كيش

طبق برنامه

2

F100

جمعه

16:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA428

شیراز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

16:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

4

ATR-72-500

جمعه

16:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

4

F100

جمعه

16:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5213

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

16:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

4

md88

جمعه

17:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

4

md88

جمعه

17:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

2

f100

جمعه

17:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

17:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5273

قشم

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

17:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6326

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

17:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

4

737-700

جمعه

17:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

4

ATR-72-200/210

جمعه

17:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

17:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2588

رشت

طبق برنامه

2

F100

جمعه

17:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

2

A320

جمعه

17:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

4

737-700

جمعه

17:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4085

قشم

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

18:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7425

كيش

طبق برنامه

1

F100

جمعه

18:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

4

ab6

جمعه

18:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2608

یزد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

18:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4545

كيش

طبق برنامه

4

AB6

جمعه

18:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5219

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

18:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

4

F100

جمعه

18:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3360

مشهد

طبق برنامه

2

A330

جمعه

18:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

4

md88

جمعه

19:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1288

كيش

طبق برنامه

2

F100

جمعه

19:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7453

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

19:05

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2612

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

19:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5211

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

19:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1027

ساری

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

19:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

اترک

ATR1941

قشم

طبق برنامه

4

A320

جمعه

19:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

19:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5240

یزد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

19:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4015

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

19:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

4

B.727

جمعه

19:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

19:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

19:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

2

A320

جمعه

19:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

19:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

19:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5263

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

19:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

اترک

ATR1931

كيش

طبق برنامه

4

A320

جمعه

20:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

20:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-200/210

جمعه

20:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

20:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6986

قشم

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

20:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

4

f100

جمعه

20:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1098

اهواز

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

20:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4087

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

20:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

4

md88

جمعه

21:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

4

F100

جمعه

21:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5277

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

21:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3788

شیراز

طبق برنامه

4

F100

جمعه

21:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5250

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

21:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

21:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5246

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

21:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

22:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7429

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

22:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5286

مشهد

باطل شد

2

MD82

جمعه

22:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

4

md88

جمعه

22:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

22:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2614

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

22:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6252

مشهد

طبق برنامه

4

md88

جمعه

22:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7569

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

23:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه

4

F100

جمعه

23:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

23:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5244

تبریز

باطل شد

2

MD83

جمعه

23:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

4

737-700

جمعه

23:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5208

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA283

کرمانشاه

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

05:10

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA273

ارومیه

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

05:20

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

06:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

4

B727

شنبه

10:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA262

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

10:05

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

4

AB3

شنبه

13:20

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

شنبه

13:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

4

ATR-72-500

شنبه

13:50

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA268

مشهد

طبق برنامه

2

100

شنبه

14:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA314

اصفهان

طبق برنامه

2

100

شنبه

15:35

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA405

شیراز

طبق برنامه

2

F100

شنبه

15:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

2

100

شنبه

15:50

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA296

یزد

طبق برنامه

2

100

شنبه

17:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

2

f100

شنبه

17:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

4

AB3

شنبه

17:50

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA289

کرمانشاه

طبق برنامه

2

100

شنبه

21:10

۵ فروردين ۱۳۹۶