ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
ترمینال
ترمینال
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

IRC3771

شیراز

نشست

6

F100

سه شنبه

06:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

نشست

2

737

سه شنبه

06:25

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7544

گرگان

نشست

2

MD82

سه شنبه

07:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5285

مشهد

نشست

2

MD83

سه شنبه

07:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5201

تبریز

نشست

2

MD83

سه شنبه

07:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM4530

اصفهان

نشست

6

BAE146

سه شنبه

07:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1050

کرمان

نشست

6

A300-600

سه شنبه

07:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2605

اهواز

نشست

2

F100

سه شنبه

07:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3773

شیراز

نشست

6

F100

سه شنبه

07:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7558

شیراز

نشست

2

MD83

سه شنبه

07:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5219

یزد

نشست

2

A320

سه شنبه

07:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM4570

رفسنجان

نشست

6

AB3

سه شنبه

07:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6230

اصفهان

نشست

6

md88

سه شنبه

07:50

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6257

مشهد

نشست

6

md88

سه شنبه

08:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5243

تبریز

نشست

2

MD83

سه شنبه

08:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

نشست

2

F100

سه شنبه

08:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC621

کرمانشاه

نشست

6

737

سه شنبه

08:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6332

زاهدان

نشست

6

md88

سه شنبه

08:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN021

اهواز

نشست

6

MD82

سه شنبه

08:25

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM4587

اهواز

نشست

6

A310

سه شنبه

08:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC865

دزفول

نشست

6

F100

سه شنبه

08:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6221

مشهد

نشست

6

md88

سه شنبه

08:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7084

یزد

نشست

2

MD82

سه شنبه

08:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2589

رشت

نشست

2

F100

سه شنبه

08:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

نشست

2

MD82

سه شنبه

09:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5280

ارومیه

نشست

2

MD83

سه شنبه

09:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5245

تبریز

نشست

2

MD83

سه شنبه

09:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC841

ایلام

نشست

6

F100

سه شنبه

09:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3915

بوشهر

نشست

6

F100

سه شنبه

09:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1241

قشم

نشست

2

F100

سه شنبه

09:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN039

شیراز

نشست

6

737

سه شنبه

09:40

۲۸ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4024

بوشهر

نشست

2

A320

سه شنبه

09:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA217

بیرجند

نشست

2

F100

سه شنبه

10:05

۲۸ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2521

آغاجاری

نشست

2

F100

سه شنبه

10:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

نشست

2

F100

سه شنبه

10:25

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM4581

شهرکرد

نشست

6

BAE146

سه شنبه

10:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7404

آبادان

نشست

2

MD82

سه شنبه

10:35

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1213

اهواز

نشست

2

RJ100

سه شنبه

10:40

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1017

عسلویه

نشست

6

AB3

سه شنبه

10:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5203

تبریز

نشست

2

MD83

سه شنبه

11:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC821

عسلویه

نشست

6

B.727

سه شنبه

11:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1094

بندرعباس

نشست

6

747

سه شنبه

11:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6246

اهواز

نشست

6

md88

سه شنبه

11:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3705

یاسوج

نشست

6

ATR-72

سه شنبه

11:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6302

بوشهر

نشست

6

757

سه شنبه

12:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

نشست

2

737

سه شنبه

12:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3781

شیراز

نشست

6

F100

سه شنبه

12:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1032

مشهد

نشست

6

A310

سه شنبه

12:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7068

مشهد

نشست

2

MD82

سه شنبه

12:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2579

بندرعباس

نشست

2

737

سه شنبه

12:40

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1028

طبس

نشست

6

BAE146

سه شنبه

12:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC631

گرگان

نشست

6

F100

سه شنبه

12:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2583

اصفهان

نشست

2

F100

سه شنبه

13:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM4574

جیرفت

نشست

6

737

سه شنبه

13:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC817

بجنورد

نشست

6

F100

سه شنبه

13:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC831

اهواز

نشست

6

F100

سه شنبه

13:05

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA430

اهواز

نشست

2

320

سه شنبه

13:05

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1245

كيش

نشست

2

f100

سه شنبه

13:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5296

قشم

نشست

2

MD83

سه شنبه

13:25

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN025

مشهد

نشست

6

MD82

سه شنبه

13:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1088

شیراز

نشست

6

AB3

سه شنبه

13:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB8073

مشهد

نشست

2

MD82

سه شنبه

13:35

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA494

اردبیل

نشست

2

F100

سه شنبه

13:50

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

نشست

2

F100

سه شنبه

13:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

نشست

2

A320

سه شنبه

14:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3711

اردبیل

نشست

6

f100

سه شنبه

14:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

معراج

MRJ2819

كيش

نشست

2

A320

سه شنبه

14:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA261

مشهد

نشست

2

MD82

سه شنبه

14:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5253

تبریز

نشست

2

MD83

سه شنبه

14:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

تاخیر

2

F100

سه شنبه

14:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6251

مشهد

نشست

6

md88

سه شنبه

14:40

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1272

تبریز

نشست

2

F100

سه شنبه

14:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4030

مشهد

نشست

2

A320

سه شنبه

14:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5222

كيش

نشست

2

B737

سه شنبه

15:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2505

خارک

نشست

2

F100

سه شنبه

15:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA383

زاهدان/چابهار

نشست

2

A320

سه شنبه

15:05

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC827

رامسر

نشست

6

F100

سه شنبه

15:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7024

كيش

نشست

2

MD82

سه شنبه

15:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5205

تبریز

نشست

2

MD83

سه شنبه

15:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

تاخیر

2

B737

سه شنبه

15:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4050

كيش

نشست

2

MD82

سه شنبه

15:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6223

مشهد

نشست

6

md88

سه شنبه

15:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5288

شیراز

تاخیر

2

B737

سه شنبه

15:50

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6248

اهواز

نشست

6

md88

سه شنبه

16:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC645

بندرعباس

تاخیر

6

727

سه شنبه

16:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2511

شیراز/سیری

نشست

2

100

سه شنبه

16:05

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM4536

سبزوار

در حال نشستن

6

BAE146

سه شنبه

16:05

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA327

لارستان

نشست

2

MD83

سه شنبه

16:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7054

كيش

در حال نشستن

2

MD82

سه شنبه

16:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6915

عسلویه

در حال نشستن

6

737-700

سه شنبه

16:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB941

شیراز

منتظر اعلام باشید

2

B737

سه شنبه

16:25

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6296

شیراز

در حال نشستن

6

md88

سه شنبه

16:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

16:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3843

ایلام

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

16:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7556

قشم

طبق برنامه

2

md88

سه شنبه

16:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3785

شیراز

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

16:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

17:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7496

اصفهان

در حال نشستن

2

MD82

سه شنبه

17:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2585

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

17:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

6

A340

سه شنبه

17:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

17:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

17:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5247

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

17:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

17:40

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

6

737-400

سه شنبه

17:50

۲۸ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2613

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

17:50

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

17:50

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

17:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1003

خرم‌آباد

طبق برنامه

6

BAE146

سه شنبه

17:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

6

f100

سه شنبه

17:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA3301

مشهد

طبق برنامه

2

A321

سه شنبه

18:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA423

شیراز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

18:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

18:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

6

A310

سه شنبه

18:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB8097

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

18:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

18:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

6

BAE146

سه شنبه

18:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7516

چابهار

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

18:50

۲۸ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

19:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA244

رشت

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

19:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

6

A310

سه شنبه

19:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

19:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN013

اصفهان

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

19:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3791

شیراز

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

19:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5207

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

19:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

19:35

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5234

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

19:40

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5224

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

19:40

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

19:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

20:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

20:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7424

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

20:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

20:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5264

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

20:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5239

یزد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

21:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

21:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

21:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5282

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

21:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

21:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

21:25

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN033

کرمانشاه

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

21:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2611

دزفول

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

21:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5278

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

21:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

اترک

ATR1920

مشهد

طبق برنامه

6

A320

سه شنبه

21:40

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7428

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

21:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

21:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

21:50

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3921

چابهار

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

21:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

21:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN041

مشهد

تاخیر

6

MD82

سه شنبه

22:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

22:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2609

یزد

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

22:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

22:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7452

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

22:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

22:40

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

22:40

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6931

تبریز

باطل شد

6

MD82

سه شنبه

22:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7030

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

22:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA318

بوشهر

تاخیر

2

F100

سه شنبه

22:50

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

22:50

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

22:50

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA239

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

22:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

22:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA288

کرمانشاه

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

23:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

6

B.727

سه شنبه

23:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB8071

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

2

RJ100

سه شنبه

23:25

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

23:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2637

اهواز

طبق برنامه

2

737-300

سه شنبه

23:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

23:35

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

23:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

23:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

irc633

گرگان

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

23:50

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

23:50

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

23:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

23:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5212

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

23:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB8057

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5214

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5249

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

2

f100

سه شنبه

23:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

23:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1026

ساری

طبق برنامه

6

A300-600

چهار شنبه

06:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7544

گرگان

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

07:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5285

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

07:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5201

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

07:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

07:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

07:05

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

6

A300-600

چهار شنبه

07:10

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

07:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

6

md88

چهار شنبه

07:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

07:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7558

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

07:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

07:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6230

اصفهان

طبق برنامه

6

md88

چهار شنبه

07:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA282

کرمانشاه

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

07:55

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5243

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

08:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

08:10

۲۹ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6332

زاهدان

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

08:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2617

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

08:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

08:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB8011

یزد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

08:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

08:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

6

md88

چهار شنبه

08:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2589

رشت

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

08:55

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5245

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

09:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1223

مشهد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

09:05

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

09:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

09:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC865

دزفول

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

09:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

09:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

09:35

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

09:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

09:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

09:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

10:05

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA465

مشهد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

10:05

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

10:10

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB935

بیرجند

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

10:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5288

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

10:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7404

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

10:35

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

10:35

۲۹ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7496

اصفهان

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

10:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

10:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

10:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5203

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

11:10

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

11:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3781

شیراز

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

11:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

11:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

6

md88

چهار شنبه

11:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3705

یاسوج

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

12:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2621

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

12:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1001

خرم‌آباد

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

12:25

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

12:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

12:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

12:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4094

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

12:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA235

شیراز/بندرلنگه

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

12:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2519

بهرگان/اصفهان

طبق برنامه

2

100

چهار شنبه

12:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC843

ایلام

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

12:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2517

شیراز/لاوان

طبق برنامه

2

100

چهار شنبه

12:55

۲۹ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

13:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

2

f100

چهار شنبه

13:10

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

13:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

13:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

13:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

13:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5296

قشم

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

13:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1278

خوی

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

13:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

13:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

13:55

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

13:55

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4048

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

14:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

14:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

14:05

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA297

یزد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

14:10

۲۹ دی ۱۳۹۵

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

14:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5253

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

14:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM4551

خارک

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

14:35

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA385

بندرعباس/چابهار

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

14:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

14:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

14:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5228

اردبیل

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

15:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5222

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

15:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

15:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5230

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

15:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5205

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

15:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

معراج

MRJ2828

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

15:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

15:35

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB8097

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

15:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

6

md88

چهار شنبه

15:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

15:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

15:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

15:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6248

اهواز

طبق برنامه

6

md88

چهار شنبه

16:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

16:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

16:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

16:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

16:35

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3843

ایلام

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

16:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7468

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

17:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

6

A340

چهار شنبه

17:10

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

17:10

۲۹ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

6

md88

چهار شنبه

17:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

17:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3785

شیراز

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

17:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

17:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA213

مشهد/بیرجند

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

17:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

17:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

17:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

17:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7450

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

17:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2613

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

17:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

17:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

17:55

۲۹ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6931

تبریز

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

17:55

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

17:55

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5241

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

18:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

18:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

18:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

18:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

18:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

18:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

18:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

18:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN033

کرمانشاه

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

18:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

19:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3701

سبزوار

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

19:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

6

BAE146

چهار شنبه

19:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5214

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

19:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2609

یزد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

19:25

۲۹ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

19:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5207

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

19:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7452

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

19:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

6

f100

چهار شنبه

19:35

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

19:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5224

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

19:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

چهار شنبه

19:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5238

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

20:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2507

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

20:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

6

md88

چهار شنبه

20:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7424

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

20:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

معراج

MRJ2830

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

20:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

20:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

20:25

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB987

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

20:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5282

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

20:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

20:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5239

یزد

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

21:10

۲۹ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2615

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

21:35

۲۹ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

21:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA263

مشهد

طبق برنامه

2

f100

چهار شنبه

21:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

21:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

21:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

21:55

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5278

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

22:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

22:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7084

یزد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

22:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

22:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB8013

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

22:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

22:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

22:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB8075

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

22:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

22:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

22:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4066

اصفهان

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

22:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

22:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

22:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

22:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA318

بوشهر

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

22:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5247

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

22:55

۲۹ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

22:55

۲۹ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

23:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

6

MD82

چهار شنبه

23:05

۲۹ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2611

دزفول

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

23:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2599

چابهار

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

23:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

23:25

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA315

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

23:25

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

23:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB8057

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

23:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

23:35

۲۹ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

23:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

23:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

23:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

6

AB3

چهار شنبه

23:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

23:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

23:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

6

F100

چهار شنبه

23:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5212

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

23:55

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5264

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

23:55

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

23:55

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

23:55

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA269

مشهد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

23:55

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ترمینال
ترمینال
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA431

اهواز

پرواز كرد

2

1395-10-28 05:12

320

سه شنبه

05:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM4586

اهواز

پرواز كرد

4

1395-10-28 05:20

A310

سه شنبه

05:05

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC620

کرمانشاه

پرواز كرد

4

1395-10-28 05:36

737

سه شنبه

05:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN020

اهواز

پرواز كرد

4

1395-10-28 05:43

MD82

سه شنبه

05:25

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

پرواز كرد

2

1395-10-28 05:53

F100

سه شنبه

05:35

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC864

دزفول

پرواز كرد

4

1395-10-28 05:50

F100

سه شنبه

05:40

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5279

ارومیه

پرواز كرد

2

1395-10-28 06:00

MD82

سه شنبه

05:40

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

پرواز كرد

2

1395-10-28 06:04

MD82

سه شنبه

05:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1273

تبریز

پرواز كرد

2

1395-10-28 06:20

F100

سه شنبه

05:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA260

مشهد

پرواز كرد

2

1395-10-28 06:32

MD82

سه شنبه

06:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7085

یزد

پرواز كرد

1

1395-10-28 07:14

F100

سه شنبه

06:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1095

بندرعباس

پرواز كرد

4

1395-10-28 07:32

747

سه شنبه

06:05

۲۸ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2504

خارک

پرواز كرد

2

1395-10-28 07:16

F100

سه شنبه

06:05

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3914

بوشهر

پرواز كرد

4

1395-10-28 06:30

F100

سه شنبه

06:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1016

عسلویه

پرواز كرد

4

1395-10-28 07:25

AB3

سه شنبه

06:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA216

بیرجند

پرواز كرد

2

1395-10-28 06:49

100

سه شنبه

06:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC644

بندرعباس

پرواز كرد

4

1395-10-28 07:06

727

سه شنبه

06:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4025

بوشهر

پرواز كرد

1

1395-10-28 07:18

A320

سه شنبه

06:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7055

كيش

پرواز كرد

1

1395-10-28 07:29

MD83

سه شنبه

06:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4051

كيش

پرواز كرد

1

1395-10-28 06:56

MD82

سه شنبه

06:25

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC840

ایلام

پرواز كرد

4

1395-10-28 06:58

F100

سه شنبه

06:25

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN038

شیراز

پرواز كرد

4

1395-10-28 07:01

737

سه شنبه

06:25

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5254

تبریز

پرواز كرد

2

1395-10-28 06:39

MD82

سه شنبه

06:35

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6914

عسلویه

پرواز كرد

4

1395-10-28 07:12

737-700

سه شنبه

06:40

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

پرواز كرد

2

1395-10-28 07:22

A320

سه شنبه

06:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC850

زاهدان

پرواز كرد

4

1395-10-28 08:00

A340

سه شنبه

06:50

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC820

عسلویه

پرواز كرد

4

1395-10-28 07:47

B.727

سه شنبه

07:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA326

لارستان

پرواز كرد

2

1395-10-28 08:08

MD83

سه شنبه

07:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7405

آبادان

پرواز كرد

1

1395-10-28 07:30

F100

سه شنبه

07:05

۲۸ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2520

آغاجاری

پرواز كرد

2

1395-10-28 07:50

F100

سه شنبه

07:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

معراج

MRJ2800

مشهد

پرواز كرد

2

1395-10-28 07:40

A320

سه شنبه

07:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

پرواز كرد

2

1395-10-28 08:24

B737

سه شنبه

07:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3772

شیراز

پرواز كرد

4

1395-10-28 08:19

f100

سه شنبه

07:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

پرواز كرد

2

1395-10-28 07:56

F100

سه شنبه

07:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM4580

شهرکرد

پرواز كرد

4

1395-10-28 07:53

BAE146

سه شنبه

07:25

۲۸ دی ۱۳۹۵

قدر ایر

SEP2702

بندرعباس

پرواز كرد

4

1395-10-28 08:28

AN74

سه شنبه

07:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1212

اهواز

پرواز كرد

2

1395-10-28 08:13

RJ100

سه شنبه

07:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5287

شیراز

پرواز كرد

2

1395-10-28 08:31

B737

سه شنبه

07:35

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN014

عسلویه

پرواز كرد

4

1395-10-28 08:11

MD82

سه شنبه

07:35

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3704

یاسوج

پرواز كرد

4

1395-10-28 08:15

ATR-72-500

سه شنبه

07:40

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5202

تبریز

پرواز كرد

2

1395-10-28 08:26

MD83

سه شنبه

07:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1033

مشهد

پرواز كرد

4

1395-10-28 08:37

A310

سه شنبه

08:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2510

سیری/شیراز

پرواز كرد

2

1395-10-28 08:45

100

سه شنبه

08:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1051

کرمان

پرواز كرد

4

1395-10-28 08:54

AB3

سه شنبه

08:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5286

مشهد

پرواز كرد

2

1395-10-28 08:33

MD83

سه شنبه

08:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6301

بوشهر

پرواز كرد

4

1395-10-28 09:19

757

سه شنبه

08:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3774

شیراز

پرواز كرد

4

1395-10-28 09:01

f100

سه شنبه

08:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA3300

مشهد

پرواز كرد

2

1395-10-28 08:56

A321

سه شنبه

08:25

۲۸ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2578

بندرعباس

پرواز كرد

2

1395-10-28 09:05

737

سه شنبه

08:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN012

اصفهان

پرواز كرد

4

1395-10-28 08:49

MD82

سه شنبه

08:35

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5220

یزد

پرواز كرد

2

1395-10-28 09:08

737

سه شنبه

08:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7069

مشهد

پرواز كرد

1

1395-10-28 09:14

MD82

سه شنبه

09:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6245

اهواز

پرواز كرد

4

1395-10-28 09:31

md88

سه شنبه

09:05

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1029

طبس

پرواز كرد

4

1395-10-28 09:22

BAE146

سه شنبه

09:05

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

پرواز كرد

2

1395-10-28 10:12

737

سه شنبه

09:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM4575

جیرفت

پرواز كرد

4

1395-10-28 09:25

737

سه شنبه

09:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5295

قشم

پرواز كرد

2

1395-10-28 09:37

MD82

سه شنبه

09:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7497

اصفهان

پرواز كرد

1

1395-10-28 09:33

MD82

سه شنبه

09:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1244

كيش

پرواز كرد

2

1395-10-28 09:51

F100

سه شنبه

09:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2582

اصفهان

پرواز كرد

2

1395-10-28 09:52

F100

سه شنبه

09:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN026

مشهد

پرواز كرد

4

1395-10-28 09:48

MD82

سه شنبه

09:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC830

اهواز

پرواز كرد

4

1395-10-28 10:03

737-600

سه شنبه

09:35

۲۸ دی ۱۳۹۵

معراج

MRJ2818

كيش

پرواز كرد

2

1395-10-28 10:07

A320

سه شنبه

09:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1089

شیراز

پرواز كرد

4

1395-10-28 09:57

AB3

سه شنبه

09:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB8072

مشهد

پرواز كرد

2

1395-10-28 10:32

MD82

سه شنبه

09:50

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC816

بجنورد

پرواز كرد

4

1395-10-28 10:26

f100

سه شنبه

10:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5233

مشهد

پرواز كرد

2

1395-10-28 10:17

MD82

سه شنبه

10:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC630

گرگان

پرواز كرد

4

1395-10-28 10:45

F100

سه شنبه

10:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6222

مشهد

پرواز كرد

4

1395-10-28 10:24

md88

سه شنبه

10:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN022

مشهد

پرواز كرد

4

1395-10-28 11:07

737-400

سه شنبه

10:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1240

قشم

پرواز كرد

2

1395-10-28 11:10

RJ100

سه شنبه

10:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5221

كيش

پرواز كرد

2

1395-10-28 10:53

B737

سه شنبه

10:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7425

كيش

پرواز كرد

1

1395-10-28 11:02

F100

سه شنبه

10:40

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA495

اردبیل

پرواز كرد

2

1395-10-28 12:51

MD82

سه شنبه

10:50

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

پرواز كرد

2

1395-10-28 11:43

F100

سه شنبه

11:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2644

اهواز

پرواز كرد

2

1395-10-28 11:40

F100

سه شنبه

11:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4031

مشهد

پرواز كرد

1

1395-10-28 11:45

A320

سه شنبه

11:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

پرواز كرد

2

1395-10-28 15:31

F100

سه شنبه

11:25

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3710

اردبیل

پرواز كرد

4

1395-10-28 11:48

f100

سه شنبه

11:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6247

اهواز

پرواز كرد

4

1395-10-28 12:13

md88

سه شنبه

12:05

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5204

تبریز

پرواز كرد

2

1395-10-28 12:26

MD82

سه شنبه

12:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC826

رامسر

پرواز كرد

4

1395-10-28 13:17

ATR-72-200/210

سه شنبه

12:40

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM4537

سبزوار

پرواز كرد

4

1395-10-28 13:28

BAE146

سه شنبه

12:40

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7053

كيش

پرواز كرد

1

1395-10-28 13:21

MD82

سه شنبه

12:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB940

شیراز

پرواز كرد

2

1395-10-28 14:35

B737

سه شنبه

12:50

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6227

قشم

پرواز كرد

4

1395-10-28 13:32

md88

سه شنبه

13:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3782

شیراز

پرواز كرد

4

1395-10-28 13:35

f100

سه شنبه

13:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6263

كيش

پرواز كرد

4

1395-10-28 14:18

md88

سه شنبه

13:05

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN040

مشهد

پرواز كرد

4

1395-10-28 14:58

MD83

سه شنبه

13:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC602

مشهد

پرواز كرد

4

1395-10-28 15:03

B.727

سه شنبه

13:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6295

شیراز

پرواز كرد

4

1395-10-28 13:25

md88

سه شنبه

13:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1018

عسلویه

پرواز كرد

4

1395-10-28 14:01

AB3

سه شنبه

13:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2636

اهواز

پرواز كرد

2

1395-10-28 15:24

737-300

سه شنبه

13:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1035

مشهد

پرواز كرد

4

1395-10-28 14:20

AB3

سه شنبه

13:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2584

اصفهان

پرواز كرد

2

1395-10-28 14:25

F100

سه شنبه

13:40

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1043

كيش

پرواز كرد

4

1395-10-28 14:33

A310

سه شنبه

13:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7517

چابهار

پرواز كرد

1

1395-10-28 14:53

MD82

سه شنبه

13:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3844

ایلام

پرواز كرد

4

1395-10-28 14:37

f100

سه شنبه

13:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1079

کرمان

پرواز كرد

4

1395-10-28 14:38

BAE146

سه شنبه

14:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5248

تبریز

پرواز كرد

2

1395-10-28 16:02

MD83

سه شنبه

14:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA422

شیراز

آماده پرواز

2

F100

سه شنبه

14:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1250

مشهد

پرواز كرد

2

1395-10-28 15:38

RJ100

سه شنبه

14:25

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB8096

كيش

پرواز كرد

2

1395-10-28 16:06

MD83

سه شنبه

14:35

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM4593

بندرعباس

پرواز كرد

4

1395-10-28 15:11

A310

سه شنبه

14:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC862

یزد

پرواز كرد

4

1395-10-28 15:34

727-100

سه شنبه

14:50

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1004

خرم‌آباد

پرواز كرد

4

1395-10-28 15:13

AB3

سه شنبه

15:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA214

قشم

پرواز كرد

2

1395-10-28 15:27

100

سه شنبه

15:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6930

تبریز

باطل شد

4

MD82

سه شنبه

15:05

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC844

رشت

پرواز كرد

4

1395-10-28 16:16

ATR-72-500

سه شنبه

15:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

معراج

MRJ2802

مشهد

آماده پرواز

2

A320

سه شنبه

15:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1202

مشهد

پرواز كرد

2

1395-10-28 15:46

F100

سه شنبه

15:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4013

اهواز

پرواز كرد

1

1395-10-28 16:01

MD82

سه شنبه

15:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

پرواز كرد

1

1395-10-28 16:23

MD82

سه شنبه

15:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

پرواز كرد

2

1395-10-28 16:19

A320

سه شنبه

15:40

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA350

كيش

آماده پرواز

2

F100

سه شنبه

15:50

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC632

گرگان

آماده پرواز

4

ATR-72-200/210

سه شنبه

15:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1216

آبادان

در حال سوار شدن

2

F100

سه شنبه

16:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2608

یزد

پایان پذیرش مسافر

2

F100

سه شنبه

16:05

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6324

مشهد

در حال سوار شدن

4

md88

سه شنبه

16:05

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5223

شیراز

در حال سوار شدن

2

MD83

سه شنبه

16:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

در حال سوار شدن

1

MD82

سه شنبه

16:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

پایان پذیرش مسافر

2

MD82

سه شنبه

16:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5281

بندرعباس

آماده پرواز

2

MD83

سه شنبه

16:25

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5206

تبریز

آماده پرواز

2

MD82

سه شنبه

16:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA245

رشت

پایان پذیرش مسافر

2

f100

سه شنبه

16:35

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3920

چابهار

پایان پذیرش مسافر

4

ATR-42-320

سه شنبه

16:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5263

مشهد

دريافت كارت پرواز

2

MD82

سه شنبه

17:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6275

اهواز

دريافت كارت پرواز

4

md88

سه شنبه

17:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC822

عسلویه

دريافت كارت پرواز

4

f100

سه شنبه

17:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7081

كيش

دريافت كارت پرواز

1

MD82

سه شنبه

17:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4035

قشم

دريافت كارت پرواز

1

MD82

سه شنبه

17:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4071

كيش

دريافت كارت پرواز

1

MD82

سه شنبه

17:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA268

مشهد

دريافت كارت پرواز

2

F100

سه شنبه

17:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2588

رشت

دريافت كارت پرواز

2

F100

سه شنبه

17:40

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC624

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

4

ATR-72-200/210

سه شنبه

17:40

۲۸ دی ۱۳۹۵

اترک

ATR1919

مشهد

دريافت كارت پرواز

4

A320

سه شنبه

17:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

معراج

MRJ2840

شیراز

دريافت كارت پرواز

2

A320

سه شنبه

17:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN046

تبریز

دريافت كارت پرواز

4

MD82

سه شنبه

17:50

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7557

قشم

دريافت كارت پرواز

1

md88

سه شنبه

17:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3786

شیراز

طبق برنامه

4

f100

سه شنبه

18:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6233

اصفهان

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

18:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7453

كيش

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

18:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

4

ab6

سه شنبه

18:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

18:25

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5277

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

18:25

۲۸ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2610

دزفول

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

18:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA319

بوشهر

تاخیر - 19:55

2

100

سه شنبه

18:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN032

کرمانشاه

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

18:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

19:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

19:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-200/210

سه شنبه

19:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

19:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB8070

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

19:40

۲۸ دی ۱۳۹۵

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

19:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

19:50

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

19:50

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

19:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

19:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

20:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7031

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

20:05

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

20:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA238

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

20:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA289

کرمانشاه

طبق برنامه

2

100

سه شنبه

20:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1098

اهواز

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

20:25

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

20:25

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5208

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

20:40

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5213

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

20:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB8056

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

21:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

21:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

21:05

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5211

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

21:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6331

زاهدان

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

21:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

4

A320

سه شنبه

21:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

21:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7559

شیراز

طبق برنامه

1

MD83

سه شنبه

21:25

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1027

ساری

طبق برنامه

4

BAE146

سه شنبه

21:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5250

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

21:40

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5240

یزد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

21:50

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7545

گرگان

طبق برنامه

1

md88

سه شنبه

21:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5246

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

22:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

22:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2614

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

22:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3788

شیراز

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

22:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7429

كيش

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

22:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5244

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

22:50

۲۸ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

23:25

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

23:40

۲۸ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

05:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

05:05

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA283

کرمانشاه

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

05:10

۲۹ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2616

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

05:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

05:25

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

05:35

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB8010

یزد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

05:35

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

05:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

05:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5279

ارومیه

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

05:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1222

مشهد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

05:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA234

شیراز/بندرلنگه

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

06:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

06:05

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

4

A300-600

چهار شنبه

06:05

۲۹ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2516

لاوان/شیراز

طبق برنامه

2

100

چهار شنبه

06:05

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

06:10

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

2

100

چهار شنبه

06:10

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC864

دزفول

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

06:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA464

مشهد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

06:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1031

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

06:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

1

F100

چهار شنبه

06:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

06:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

4

707-300

چهار شنبه

06:25

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

06:25

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

4

ATR-72-200/210

چهار شنبه

06:25

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

06:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5254

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

06:35

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA384

بندرعباس/چابهار

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

06:35

۲۹ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

06:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB934

بیرجند

طبق برنامه

2

BAE146

چهار شنبه

06:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

4

B.727

چهار شنبه

06:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

4

A320

چهار شنبه

07:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

معراج

MRJ2829

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

07:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7405

آبادان

طبق برنامه

1

F100

چهار شنبه

07:05

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5287

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

07:10

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM4550

خارک

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

07:10

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

2

100

چهار شنبه

07:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

4

737-200

چهار شنبه

07:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

07:25

۲۹ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2518

اصفهان/بهرگان

طبق برنامه

2

100

چهار شنبه

07:25

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

07:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

07:35

۲۹ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7497

اصفهان

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

07:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

4

f100

چهار شنبه

07:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5202

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

07:55

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3704

یاسوج

طبق برنامه

4

ATR-72-500

چهار شنبه

08:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5286

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

08:05

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

08:10

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

08:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

4

f100

چهار شنبه

08:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6914

عسلویه

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

08:35

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM4577

بم/ایرانشهر

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

08:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

1

F100

چهار شنبه

09:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

4

md88

چهار شنبه

09:05

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

09:10

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1002

خرم‌آباد

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

09:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

09:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5295

قشم

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

09:25

۲۹ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2588

رشت

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

09:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

09:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2620

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

09:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

معراج

MRJ2818

كيش

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

09:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

09:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4049

كيش

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

09:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC842

ایلام

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

10:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

10:05

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB8012

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

10:10

۲۹ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

4

md88

چهار شنبه

10:10

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-200/210

چهار شنبه

10:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA212

بیرجند/مشهد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

10:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

10:25

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

10:25

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5221

كيش

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

10:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1279

خوی

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

10:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7425

كيش

طبق برنامه

1

F100

چهار شنبه

10:35

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

4

f100

چهار شنبه

10:35

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

4

737-600

چهار شنبه

10:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

11:05

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

4

ATR-42-400

چهار شنبه

11:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA296

یزد

طبق برنامه

2

100

چهار شنبه

11:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB8096

كيش

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

11:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4031

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

11:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7451

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

11:35

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

11:35

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

4

BAE146

چهار شنبه

11:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5229

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

11:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6247

اهواز

طبق برنامه

4

md88

چهار شنبه

12:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3782

شیراز

طبق برنامه

4

f100

چهار شنبه

12:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5204

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

12:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

12:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

4

md88

چهار شنبه

13:05

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

4

ATR-72-200/210

چهار شنبه

13:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

13:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

4

747

چهار شنبه

13:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

13:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

4

f100

چهار شنبه

13:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

13:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7469

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

13:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

13:55

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

14:10

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

14:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

14:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2506

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

14:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4095

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

14:25

۲۹ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

14:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

4

727-100

چهار شنبه

14:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

14:55

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

15:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6930

تبریز

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

15:05

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5242

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

15:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

15:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

15:25

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-200/210

چهار شنبه

15:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5223

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

15:35

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA497

اردبیل

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

15:35

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA268

مشهد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

15:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3700

سبزوار

طبق برنامه

4

f100

چهار شنبه

15:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5213

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

15:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

2

f100

چهار شنبه

15:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

16:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

4

MD83

چهار شنبه

16:05

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA314

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

16:10

۲۹ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN032

کرمانشاه

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

16:10

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

16:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5281

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

16:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

16:25

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5237

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

16:25

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

16:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2608

یزد

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

16:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5206

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

16:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

4

ATR-72-500

چهار شنبه

16:55

۲۹ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

4

md88

چهار شنبه

17:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

2

f100

چهار شنبه

17:10

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4035

قشم

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

17:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

17:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

معراج

MRJ2831

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

17:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB986

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

17:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

4

f100

چهار شنبه

17:35

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

17:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

17:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

4

ATR-72-200/210

چهار شنبه

17:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6233

اصفهان

طبق برنامه

4

md88

چهار شنبه

18:10

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

2

f100

چهار شنبه

18:10

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3786

شیراز

طبق برنامه

4

f100

چهار شنبه

18:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

4

ab6

چهار شنبه

18:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2612

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

18:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7453

كيش

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

18:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

18:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

18:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5277

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

18:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA319

بوشهر

طبق برنامه

2

100

چهار شنبه

18:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

4

md88

چهار شنبه

19:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

19:05

۲۹ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2598

چابهار

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

19:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

4

A320

چهار شنبه

19:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7085

یزد

طبق برنامه

1

F100

چهار شنبه

19:25

۲۹ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

19:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

2

A320

چهار شنبه

19:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

19:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

19:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

19:55

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5248

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

20:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

20:05

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4067

اصفهان

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

20:10

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

20:10

۲۹ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

1

F100

چهار شنبه

20:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

20:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

4

B.727

چهار شنبه

20:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1098

اهواز

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

20:25

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

20:25

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

20:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

20:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2610

دزفول

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

20:35

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-200/210

چهار شنبه

20:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5263

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

20:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

20:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5208

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

20:55

۲۹ دی ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

21:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB8056

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

21:05

۲۹ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

4

md88

چهار شنبه

21:10

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5211

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

21:10

۲۹ دی ۱۳۹۵

تابان

TBN6331

زاهدان

طبق برنامه

4

MD82

چهار شنبه

21:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

4

f100

چهار شنبه

21:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7559

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

21:25

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

21:35

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5246

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

21:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

TBZ5240

یزد

طبق برنامه

2

MD83

چهار شنبه

21:55

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

4

BAE146

چهار شنبه

22:10

۲۹ دی ۱۳۹۵

نفت

IRG2614

اهواز

طبق برنامه

2

F100

چهار شنبه

22:20

۲۹ دی ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7545

گرگان

طبق برنامه

1

md88

چهار شنبه

22:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

IRC3788

شیراز

طبق برنامه

4

F100

چهار شنبه

22:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

چهار شنبه

23:25

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB8074

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

چهار شنبه

23:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

چهار شنبه

23:40

۲۹ دی ۱۳۹۵