ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
ترمینال
ترمینال
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آسمان

IRC3771

شیراز

نشست

6

F100

پنج شنبه

06:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4302

شیراز

نشست

6

737-700

پنج شنبه

07:20

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC859

ارومیه

نشست

6

F100

پنج شنبه

07:20

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3773

شیراز

نشست

6

F100

پنج شنبه

07:20

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

نشست

2

MD82

پنج شنبه

07:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC621

کرمانشاه

نشست

6

F100

پنج شنبه

08:10

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA418

اهواز

نشست

2

F100

پنج شنبه

08:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA342

تبریز

نشست

2

A321

پنج شنبه

08:25

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC841

ایلام

نشست

6

F100

پنج شنبه

09:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1241

قشم

نشست

2

F100

پنج شنبه

09:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

مشهد

نشست

6

md88

پنج شنبه

09:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

نشست

2

MD82

پنج شنبه

09:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA406

بوشهر

نشست

2

F100

پنج شنبه

10:05

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC607

رامسر

نشست

6

F100

پنج شنبه

10:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1084

زابل

نشست

6

BAE146

پنج شنبه

10:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC645

بندرعباس

نشست

6

B.727

پنج شنبه

10:35

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

نشست

2

B737

پنج شنبه

10:40

۳ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1213

اهواز

نشست

2

F100

پنج شنبه

10:40

۳ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2589

رشت

نشست

2

F100

پنج شنبه

11:05

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1094

بندرعباس

نشست

6

AB3

پنج شنبه

11:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA242

رشت

نشست

2

F100

پنج شنبه

11:40

۳ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6253

مشهد

نشست

6

MD83

پنج شنبه

11:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5285

مشهد

نشست

2

MD82

پنج شنبه

11:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

ساها

IRZ151

اهواز

نشست

6

737-700

پنج شنبه

12:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6325

مشهد

نشست

6

MD83

پنج شنبه

12:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3781

شیراز

نشست

6

F100

پنج شنبه

12:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

مشهد

نشست

6

737-700

پنج شنبه

12:10

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3933

رامسر

نشست

6

ATR-72

پنج شنبه

12:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6983

قشم

نشست

6

MD82

پنج شنبه

12:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6987

كيش

نشست

6

MD82

پنج شنبه

12:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6257

مشهد

نشست

6

md88

پنج شنبه

12:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4072

مشهد

نشست

2

MD82

پنج شنبه

12:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC839

سنندج

نشست

6

F100

پنج شنبه

12:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN045

كيش

نشست

6

MD82

پنج شنبه

13:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7468

مشهد

نشست

2

MD82

پنج شنبه

13:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1088

شیراز

نشست

6

AB3

پنج شنبه

13:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1245

كيش

نشست

2

f100

پنج شنبه

13:10

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA465

مشهد

نشست

2

A321

پنج شنبه

13:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5296

قشم

نشست

2

MD82

پنج شنبه

13:25

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4551

خارگ

نشست

6

146-100

پنج شنبه

13:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4048

كيش

نشست

2

A319

پنج شنبه

14:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA494

اردبیل

نشست

2

F100

پنج شنبه

14:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2517

شیراز/لاوان

نشست

2

100

پنج شنبه

14:05

۳ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2819

كيش

نشست

2

A320

پنج شنبه

14:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4082

كيش

نشست

2

A321

پنج شنبه

14:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA247

گرگان

نشست

2

MD83

پنج شنبه

14:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4548

کرمان

تاخیر

6

BAE146

پنج شنبه

14:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5253

تبریز

نشست

2

MD82

پنج شنبه

14:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

نشست

2

F100

پنج شنبه

14:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1299

شیراز

نشست

2

F100

پنج شنبه

15:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5222

كيش

نشست

2

MD82

پنج شنبه

15:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA255

اصفهان

نشست

2

F100

پنج شنبه

15:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC623

کرمانشاه

نشست

6

727

پنج شنبه

15:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

نشست

2

A319

پنج شنبه

15:25

۳ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5288

شیراز

نشست

2

MD82

پنج شنبه

15:35

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC631

گرگان

نشست

6

F100

پنج شنبه

15:40

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC831

اهواز

نشست

6

F100

پنج شنبه

15:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC851

زاهدان

نشست

6

F100

پنج شنبه

15:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA430

اهواز

نشست

2

F100

پنج شنبه

15:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4050

كيش

نشست

2

MD82

پنج شنبه

15:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6308

شیراز

نشست

6

md88

پنج شنبه

16:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4574

جیرفت

نشست

6

BAE146

پنج شنبه

16:10

۳ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6255

مشهد

نشست

6

md88

پنج شنبه

16:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2577

اصفهان/سیری

نشست

2

F100

پنج شنبه

16:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7054

كيش

نشست

2

MD82

پنج شنبه

16:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC827

رامسر

نشست

6

F100

پنج شنبه

16:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4308

شیراز

نشست

6

737-700

پنج شنبه

16:20

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA263

مشهد

نشست

2

f100

پنج شنبه

16:20

۳ فروردين ۱۳۹۶

ساها

IRZ153

اهواز

نشست

6

737-700

پنج شنبه

16:25

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB997

كيش

نشست

2

MD82

پنج شنبه

16:25

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3843

ایلام

نشست

6

F100

پنج شنبه

16:25

۳ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1292

سنندج

باطل شد

2

F100

پنج شنبه

16:35

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB987

تبریز

نشست

2

MD83

پنج شنبه

16:40

۳ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7068

مشهد

نشست

2

MD82

پنج شنبه

16:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2801

مشهد

نشست

2

A320

پنج شنبه

16:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7052

كيش

نشست

2

MD82

پنج شنبه

17:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6264

كيش

نشست

6

md88

پنج شنبه

17:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1054

کرمان

نشست

6

AB3

پنج شنبه

17:20

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1017

عسلویه

نشست

6

A300-600

پنج شنبه

17:20

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN037

قشم

نشست

6

MD80

پنج شنبه

17:25

۳ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6276

اهواز

نشست

6

737

پنج شنبه

17:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1030

مشهد

نشست

6

AB3

پنج شنبه

17:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

اترک

ATR1942

قشم

نشست

6

A320

پنج شنبه

17:55

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN015

عسلویه

نشست

6

737

پنج شنبه

17:55

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC861

آبادان

نشست

6

A320

پنج شنبه

18:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5214

مشهد

نشست

2

MD82

پنج شنبه

18:20

۳ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4088

كيش

نشست

2

MD82

پنج شنبه

18:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1042

كيش

نشست

6

A310

پنج شنبه

18:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1034

مشهد

نشست

6

747

پنج شنبه

18:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

تاخیر - 21:30

2

MD82

پنج شنبه

18:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5236

مشهد

نشست

2

MD83

پنج شنبه

18:35

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1048

بیرجند

نشست

6

BAE146

پنج شنبه

18:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2803

مشهد

نشست

2

A320

پنج شنبه

18:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7020

كيش

نشست

2

MD82

پنج شنبه

18:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

مشهد

تاخیر

6

F100

پنج شنبه

18:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4576

بم

نشست

6

A320

پنج شنبه

19:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

پويا

PYA2357

مشهد

نشست

6

AN74

پنج شنبه

19:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

تاخیر

2

MD82

پنج شنبه

19:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3965

رامسر

نشست

6

ATR-72

پنج شنبه

19:10

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA442

تبریز

نشست

2

MD82

پنج شنبه

19:10

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1032

مشهد

نشست

6

AB6

پنج شنبه

19:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2585

اصفهان

نشست

2

F50

پنج شنبه

19:20

۳ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1217

آبادان

نشست

2

RJ100

پنج شنبه

19:20

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC863

یزد

نشست

6

727

پنج شنبه

19:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4002

كيش

نشست

2

MD82

پنج شنبه

19:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

مشهد

تاخیر

6

MD82

پنج شنبه

19:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5224

شیراز

نشست

2

MD83

پنج شنبه

19:40

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC845

رشت

نشست

6

f100

پنج شنبه

19:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA286

کرمانشاه

در حال نشستن

2

A320

پنج شنبه

19:55

۳ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4014

كيش

نشست

2

MD82

پنج شنبه

20:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4084

قشم

تاخیر

2

MD82

پنج شنبه

20:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1259

مشهد

نشست

2

F100

پنج شنبه

20:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7024

كيش

نشست

2

A321

پنج شنبه

20:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5241

تبریز

در حال نشستن

2

MD82

پنج شنبه

20:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA414

بوشهر

نشست

2

MD82

پنج شنبه

20:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC865

دزفول

تاخیر

6

F100

پنج شنبه

20:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

ساها

IRZ157

شیراز

منتظر اعلام باشید

6

737

پنج شنبه

20:35

۳ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5282

بندرعباس

منتظر اعلام باشید

2

737

پنج شنبه

20:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3785

شیراز

در حال نشستن

6

F100

پنج شنبه

20:55

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC609

مشهد

طبق برنامه

6

737

پنج شنبه

21:10

۳ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7452

كيش

تاخیر

2

MD83

پنج شنبه

21:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6239

مشهد

طبق برنامه

6

md88

پنج شنبه

21:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2615

اهواز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

21:35

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

21:40

۳ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

21:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6327

مشهد

تاخیر

6

MD82

پنج شنبه

21:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

مشهد

تاخیر

6

MD82

پنج شنبه

21:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5278

ارومیه

تاخیر

2

MD83

پنج شنبه

21:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

21:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7424

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

22:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB993

كيش

طبق برنامه

2

737

پنج شنبه

22:05

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3921

چابهار

طبق برنامه

6

727

پنج شنبه

22:10

۳ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

6

737-700

پنج شنبه

22:20

۳ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1289

كيش

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

22:25

۳ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

22:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7558

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

22:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

22:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

6

A320

پنج شنبه

22:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

22:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA427

شیراز

تاخیر

2

F100

پنج شنبه

22:55

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA461

مشهد

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

22:55

۳ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7402

تبریز

باطل شد

2

MD83

پنج شنبه

23:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

6

B737-400

پنج شنبه

23:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

23:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

23:10

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB8057

اهواز

تاخیر

2

MD82

پنج شنبه

23:10

۳ فروردين ۱۳۹۶

اترک

ATR1932

كيش

طبق برنامه

6

A320

پنج شنبه

23:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

23:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

پنج شنبه

23:20

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

6

ATR

پنج شنبه

23:25

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

23:25

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

23:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA278

ارومیه

تاخیر

2

F100

پنج شنبه

23:35

۳ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5212

مشهد

طبق برنامه

2

737

پنج شنبه

23:40

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA299

یزد

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

23:40

۳ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

23:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

2

A320

پنج شنبه

23:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

2

RJ100

پنج شنبه

23:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

پنج شنبه

23:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1315

كيش

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

23:55

۳ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

23:55

۳ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4018

شیراز

تاخیر

2

MD82

پنج شنبه

23:55

۳ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5298

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

پنج شنبه

23:55

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA239

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

23:55

۳ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

6

md88

جمعه

06:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1026

ساری

طبق برنامه

6

BAE146

جمعه

06:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

6

737-700

جمعه

07:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

جمعه

08:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

08:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

2

F100

جمعه

08:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5245

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

09:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

6

F100

جمعه

09:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

جمعه

09:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

09:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB923

سنندج

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

09:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

2

F100

جمعه

09:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

09:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

09:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2521

آغاجاری

طبق برنامه

2

F100

جمعه

10:05

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

2

F100

جمعه

10:05

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

10:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC607

رامسر

طبق برنامه

6

F100

جمعه

10:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

10:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

2

F100

جمعه

10:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

6

md88

جمعه

11:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7404

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

11:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

6

F100

جمعه

11:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

6

AB3

جمعه

11:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5230

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

11:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

جمعه

12:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

ساها

IRZ151

اهواز

طبق برنامه

6

737-700

جمعه

12:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

6

BAE146

جمعه

12:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC865

دزفول

طبق برنامه

6

F100

جمعه

12:05

۴ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

6

737-700

جمعه

12:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

6

md88

جمعه

12:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3933

رامسر

طبق برنامه

6

F100

جمعه

12:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA429

شیراز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

12:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

12:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA235

شیراز/بندرلنگه

طبق برنامه

2

F100

جمعه

12:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

6

F100

جمعه

13:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

2

F100

جمعه

13:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

13:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5296

قشم

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

13:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

6

AB3

جمعه

13:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4048

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

13:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

2

f100

جمعه

13:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

13:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7468

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

13:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

2

F100

جمعه

13:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5253

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

13:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA379

اصفهان/زاهدان/کرمان

طبق برنامه

2

AB3

جمعه

13:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA284

کرمانشاه

طبق برنامه

2

F100

جمعه

13:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

پويا

PYA2351

بندرعباس

طبق برنامه

6

IL76

جمعه

14:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4088

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

14:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB993

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

14:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2619

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

14:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

2

A320

جمعه

14:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3781

شیراز

طبق برنامه

6

F100

جمعه

14:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6981

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

14:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7424

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

14:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

جمعه

14:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5222

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

15:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

2

F100

جمعه

15:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

15:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4082

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

15:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB8097

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

15:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5288

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

15:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

6

F100

جمعه

15:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

15:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5285

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

15:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6336

قشم

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

16:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6308

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

16:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5234

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

16:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

6

F100

جمعه

16:05

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

2

F100

جمعه

16:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

6

md88

جمعه

16:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

16:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3843

ایلام

طبق برنامه

6

F100

جمعه

16:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

6

737-700

جمعه

16:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

ساها

IRZ153

اهواز

طبق برنامه

6

737-700

جمعه

16:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2589

رشت

طبق برنامه

2

F100

جمعه

16:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC609

مشهد

طبق برنامه

6

F100

جمعه

16:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

16:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

2

A320

جمعه

16:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

17:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7496

اصفهان

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

17:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

جمعه

17:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

6

F100

جمعه

17:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

6

md88

جمعه

17:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7452

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

17:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

جمعه

17:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

جمعه

17:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

اترک

ATR1906

كيش

طبق برنامه

6

A320

جمعه

17:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5207

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

17:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2611

دزفول

طبق برنامه

2

F100

جمعه

17:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1003

خرم‌آباد

طبق برنامه

6

BAE146

جمعه

17:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

6

F100

جمعه

17:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

18:05

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2613

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

18:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

18:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1259

مشهد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

18:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5239

یزد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

18:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

جمعه

18:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6989

كيش

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

18:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

18:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5224

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

18:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

2

A320

جمعه

18:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

6

F100

جمعه

18:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

19:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6983

كيش

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

19:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3965

رامسر

طبق برنامه

6

F100

جمعه

19:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

19:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

6

f100

جمعه

19:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4018

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

19:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3921

چابهار

طبق برنامه

6

F100

جمعه

19:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

6

F100

جمعه

19:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5236

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

20:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

6

md88

جمعه

20:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

جمعه

20:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

20:05

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB941

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

20:05

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

20:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

6

F100

جمعه

20:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5282

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

20:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

20:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6327

مشهد

طبق برنامه

6

md88

جمعه

20:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

20:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5214

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

20:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

6

737-700

جمعه

20:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

جمعه

20:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2609

یزد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

21:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7428

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

21:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6253

مشهد

طبق برنامه

6

md88

جمعه

21:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5274

قشم

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

21:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

21:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

21:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

2

A320

جمعه

21:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

21:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2615

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

22:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

22:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

22:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

6

737-700

جمعه

22:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3791

شیراز

طبق برنامه

6

F100

جمعه

22:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA461

مشهد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

22:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

6

F100

جمعه

22:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

جمعه

22:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5212

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

22:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

22:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

6

F100

جمعه

22:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7450

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

22:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA377

زاهدان/اصفهان/کرمان

طبق برنامه

2

F100

جمعه

22:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

22:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4084

قشم

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

22:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

22:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

6

F100

جمعه

22:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

22:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA297

یزد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

22:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5220

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1265

مشهد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

23:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

6

F100

جمعه

23:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

23:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

اترک

ATR1942

قشم

طبق برنامه

6

A320

جمعه

23:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4006

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5264

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

6

F100

جمعه

23:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

جمعه

23:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

جمعه

23:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

23:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

2

A320

جمعه

23:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4014

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

23:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

2

F100

جمعه

23:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

اترک

ATr1932

كيش

طبق برنامه

6

A320

جمعه

23:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6987

قشم

طبق برنامه

6

MD82

جمعه

23:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4086

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

6

F100

جمعه

23:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5249

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5278

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

23:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

23:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ترمینال
ترمینال
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آسمان

IRC620

کرمانشاه

پرواز كرد

4

1396-01-03 05:21

F100

پنج شنبه

05:10

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA419

اهواز

پرواز كرد

2

1396-01-03 05:36

F100

پنج شنبه

05:10

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA343

تبریز

پرواز كرد

2

1396-01-03 06:05

A321

پنج شنبه

05:20

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC600

مشهد

پرواز كرد

4

1396-01-03 06:45

F100

پنج شنبه

05:40

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1085

زابل

پرواز كرد

4

1396-01-03 06:40

BAE146

پنج شنبه

05:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1031

مشهد

پرواز كرد

4

1396-01-03 06:43

AB3

پنج شنبه

05:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC850

زاهدان

پرواز كرد

4

1396-01-03 07:04

B.727

پنج شنبه

06:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7085

یزد

باطل شد

1

MD83

پنج شنبه

06:05

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1095

بندرعباس

پرواز كرد

4

1396-01-03 07:01

A300-600

پنج شنبه

06:05

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1016

عسلویه

پرواز كرد

4

1396-01-03 06:52

A300-600

پنج شنبه

06:10

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA407

بوشهر

پرواز كرد

2

1396-01-03 06:36

100

پنج شنبه

06:10

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC830

اهواز

پرواز كرد

4

1396-01-03 06:47

737-600

پنج شنبه

06:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7055

كيش

پرواز كرد

1

1396-01-03 06:33

MD83

پنج شنبه

06:20

۳ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4051

كيش

پرواز كرد

1

1396-01-03 07:36

MD82

پنج شنبه

06:25

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC840

ایلام

پرواز كرد

4

1396-01-03 06:58

F100

پنج شنبه

06:25

۳ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2516

لاوان/شیراز

پرواز كرد

2

1396-01-03 06:55

100

پنج شنبه

06:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

پرواز كرد

2

1396-01-03 07:22

B737

پنج شنبه

06:40

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA246

گرگان

پرواز كرد

2

1396-01-03 07:19

MD83

پنج شنبه

06:40

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4550

خارگ

پرواز كرد

4

1396-01-03 06:54

146-100

پنج شنبه

06:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB986

تبریز

پرواز كرد

2

1396-01-03 07:12

MD83

پنج شنبه

06:55

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

پرواز كرد

2

1396-01-03 08:26

MD82

پنج شنبه

06:55

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC644

بندرعباس

پرواز كرد

4

1396-01-03 07:25

B.727

پنج شنبه

07:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

پرواز كرد

2

1396-01-03 07:33

A319

پنج شنبه

07:05

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA252

اصفهان

پرواز كرد

2

1396-01-03 07:29

320

پنج شنبه

07:05

۳ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5287

شیراز

پرواز كرد

2

1396-01-03 07:27

MD83

پنج شنبه

07:10

۳ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2576

سیری/اصفهان

پرواز كرد

2

1396-01-03 08:12

F100

پنج شنبه

07:25

۳ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1212

اهواز

پرواز كرد

2

1396-01-03 07:38

F100

پنج شنبه

07:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN014

عسلویه

پرواز كرد

4

1396-01-03 07:51

MD82

پنج شنبه

07:35

۳ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2800

مشهد

پرواز كرد

2

1396-01-03 08:06

A320

پنج شنبه

07:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3772

شیراز

پرواز كرد

4

1396-01-03 08:08

f100

پنج شنبه

07:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1033

مشهد

پرواز كرد

4

1396-01-03 08:34

AB3

پنج شنبه

08:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4085

قشم

پرواز كرد

1

1396-01-03 08:18

MD82

پنج شنبه

08:05

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1051

کرمان

پرواز كرد

4

1396-01-03 08:50

AB3

پنج شنبه

08:10

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN024

مشهد

پرواز كرد

4

1396-01-03 08:46

MD82

پنج شنبه

08:10

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC606

رامسر

پرواز كرد

4

1396-01-03 08:42

F100

پنج شنبه

08:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6982

قشم

پرواز كرد

4

1396-01-03 08:36

MD82

پنج شنبه

08:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4575

جیرفت/ایرانشهر

پرواز كرد

4

1396-01-03 08:50

AB3

پنج شنبه

08:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3774

شیراز

پرواز كرد

4

1396-01-03 08:44

f100

پنج شنبه

08:20

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

مشهد

پرواز كرد

4

1396-01-03 09:04

MD82

پنج شنبه

08:20

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA431

اهواز

پرواز كرد

2

1396-01-03 08:41

F100

پنج شنبه

08:20

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

پرواز كرد

2

1396-01-03 12:47

MD82

پنج شنبه

08:25

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4547

کرمان

پرواز كرد

4

1396-01-03 07:48

BAE146

پنج شنبه

08:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

مشهد

پرواز كرد

4

1396-01-03 09:07

MD82

پنج شنبه

08:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1298

شیراز

پرواز كرد

2

1396-01-03 08:58

F100

پنج شنبه

08:35

۳ فروردين ۱۳۹۶

ساها

IRZ150

اهواز

پرواز كرد

4

1396-01-03 08:30

737-700

پنج شنبه

08:40

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6986

كيش

پرواز كرد

4

1396-01-03 09:09

MD82

پنج شنبه

08:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5235

مشهد

پرواز كرد

2

1396-01-03 09:12

MD82

پنج شنبه

08:55

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA243

رشت

پرواز كرد

2

1396-01-03 10:02

F100

پنج شنبه

09:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4310

مشهد

پرواز كرد

4

1396-01-03 09:14

737-700

پنج شنبه

09:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6324

مشهد

پرواز كرد

4

1396-01-03 09:26

MD83

پنج شنبه

09:05

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN044

كيش

پرواز كرد

4

1396-01-03 09:33

MD82

پنج شنبه

09:10

۳ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7069

مشهد

پرواز كرد

1

1396-01-03 09:23

F100

پنج شنبه

09:10

۳ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5295

قشم

پرواز كرد

2

1396-01-03 09:37

MD82

پنج شنبه

09:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1089

شیراز

پرواز كرد

4

1396-01-03 09:28

AB3

پنج شنبه

09:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1244

كيش

پرواز كرد

2

1396-01-03 09:49

F100

پنج شنبه

09:20

۳ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4015

كيش

پرواز كرد

1

1396-01-03 09:44

MD82

پنج شنبه

09:25

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA464

مشهد

پرواز كرد

2

1396-01-03 10:10

A321

پنج شنبه

09:35

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3932

رامسر

پرواز كرد

4

1396-01-03 10:06

ATR-72-500

پنج شنبه

09:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6258

مشهد

پرواز كرد

4

1396-01-03 09:47

md88

پنج شنبه

09:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2818

كيش

پرواز كرد

2

1396-01-03 10:03

A320

پنج شنبه

09:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4003

كيش

پرواز كرد

1

1396-01-03 09:58

MD82

پنج شنبه

09:55

۳ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7425

كيش

پرواز كرد

1

1396-01-03 10:19

F100

پنج شنبه

10:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4049

كيش

پرواز كرد

1

1396-01-03 10:45

A319

پنج شنبه

10:10

۳ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4083

كيش

پرواز كرد

1

1396-01-03 11:00

MD82

پنج شنبه

10:10

۳ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7469

مشهد

پرواز كرد

1

1396-01-03 10:33

MD82

پنج شنبه

10:10

۳ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1240

قشم

پرواز كرد

2

1396-01-03 10:30

F100

پنج شنبه

10:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC838

سنندج

پرواز كرد

4

1396-01-03 10:51

F100

پنج شنبه

10:20

۳ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5221

كيش

پرواز كرد

2

1396-01-03 11:02

MD83

پنج شنبه

10:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA495

اردبیل

پرواز كرد

2

1396-01-03 12:30

MD82

پنج شنبه

11:05

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3964

رامسر

پرواز كرد

4

1396-01-03 12:01

F100

پنج شنبه

11:25

۳ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

پرواز كرد

2

1396-01-03 11:42

F100

پنج شنبه

11:40

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB996

كيش

پرواز كرد

2

1396-01-03 12:38

B737-400

پنج شنبه

11:55

۳ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7559

شیراز

پرواز كرد

1

1396-01-03 12:17

MD82

پنج شنبه

12:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC622

کرمانشاه

پرواز كرد

4

1396-01-03 13:38

B727

پنج شنبه

12:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5286

مشهد

پرواز كرد

2

1396-01-03 13:47

md83

پنج شنبه

12:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6252

مشهد

پرواز كرد

4

1396-01-03 12:58

RJ100

پنج شنبه

12:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3782

شیراز

پرواز كرد

4

1396-01-03 13:00

f100

پنج شنبه

13:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6263

كيش

پرواز كرد

4

1396-01-03 15:16

md88

پنج شنبه

13:05

۳ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6307

شیراز

پرواز كرد

4

1396-01-03 14:23

md88

پنج شنبه

13:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC630

گرگان

پرواز كرد

4

1396-01-03 13:42

F100

پنج شنبه

13:20

۳ فروردين ۱۳۹۶

ساها

IRZ152

اهواز

پرواز كرد

4

1396-01-03 13:48

737-700

پنج شنبه

13:25

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN036

قشم

پرواز كرد

4

1396-01-03 14:16

MD82

پنج شنبه

13:25

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

پرواز كرد

2

1396-01-03 13:56

F100

پنج شنبه

13:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

مشهد

پرواز كرد

4

1396-01-03 14:14

747

پنج شنبه

13:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3844

ایلام

پرواز كرد

4

1396-01-03 15:08

f100

پنج شنبه

13:40

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC826

رامسر

پرواز كرد

4

1396-01-03 14:03

ATR-72-200/210

پنج شنبه

13:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

اترک

ATR1941

قشم

پرواز كرد

4

1396-01-03 14:21

A320

پنج شنبه

13:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4303

شیراز

پرواز كرد

4

1396-01-03 14:06

737-700

پنج شنبه

13:55

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1043

كيش

پرواز كرد

4

1396-01-03 14:42

AB3

پنج شنبه

14:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1293

سنندج

باطل شد

2

F100

پنج شنبه

14:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4071

كيش

پرواز كرد

1

1396-01-03 14:39

A319

پنج شنبه

14:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4089

كيش

پرواز كرد

1

1396-01-03 14:27

MD82

پنج شنبه

14:10

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4577

بم

پرواز كرد

4

1396-01-03 14:29

146-200

پنج شنبه

14:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7053

كيش

پرواز كرد

1

1396-01-03 16:17

MD82

پنج شنبه

14:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

پويا

PYA2356

مشهد

پرواز كرد

4

1396-01-03 14:09

AN74

پنج شنبه

14:20

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA460

مشهد

پرواز كرد

2

1396-01-03 16:00

F100

پنج شنبه

14:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

مشهد

پرواز كرد

4

1396-01-03 15:03

MD82

پنج شنبه

14:40

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC860

آبادان

پرواز كرد

4

1396-01-03 15:23

F100

پنج شنبه

14:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1049

بیرجند

پرواز كرد

4

1396-01-03 15:21

AB3

پنج شنبه

14:55

۳ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5213

مشهد

پرواز كرد

2

1396-01-03 15:18

MD82

پنج شنبه

14:55

۳ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4019

شیراز

پرواز كرد

1

1396-01-03 16:39

MD82

پنج شنبه

15:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2802

مشهد

پرواز كرد

2

1396-01-03 15:31

A320

پنج شنبه

15:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1202

مشهد

پرواز كرد

2

1396-01-03 16:04

F100

پنج شنبه

15:20

۳ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2618

اهواز

پرواز كرد

2

1396-01-03 19:28

F100

پنج شنبه

15:20

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA426

شیراز

پرواز كرد

2

1396-01-03 16:47

100

پنج شنبه

15:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2584

اصفهان

پرواز كرد

2

1396-01-03 15:59

F50

پنج شنبه

15:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5223

شیراز

پرواز كرد

2

1396-01-03 16:29

737-500

پنج شنبه

15:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

پرواز كرد

2

1396-01-03 20:14

MD82

پنج شنبه

16:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1216

آبادان

پرواز كرد

2

1396-01-03 16:33

RJ100

پنج شنبه

16:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC862

یزد

پرواز كرد

4

1396-01-03 16:58

727-100

پنج شنبه

16:05

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA443

تبریز

پرواز كرد

2

1396-01-03 17:45

F100

پنج شنبه

16:10

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA415

بوشهر

پرواز كرد

2

1396-01-03 16:32

MD83

پنج شنبه

16:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5281

بندرعباس

پرواز كرد

2

1396-01-03 17:02

MD83

پنج شنبه

16:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1258

مشهد

پرواز كرد

2

1396-01-03 16:51

F100

پنج شنبه

16:35

۳ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1314

كيش

پرواز كرد

2

1396-01-03 17:22

F100

پنج شنبه

16:40

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA254

اصفهان

پرواز كرد

2

1396-01-03 17:24

F100

پنج شنبه

16:40

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3920

چابهار

پرواز كرد

4

1396-01-03 17:19

ATR-42-320

پنج شنبه

16:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA287

کرمانشاه

پرواز كرد

2

1396-01-03 18:15

100

پنج شنبه

16:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC632

گرگان

پرواز كرد

4

1396-01-03 17:25

ATR-72-200/210

پنج شنبه

16:55

۳ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5244

تبریز

پرواز كرد

2

1396-01-03 17:47

MD83

پنج شنبه

17:05

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC844

رشت

پرواز كرد

4

1396-01-03 17:26

ATR-72-500

پنج شنبه

17:05

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC608

مشهد

پرواز كرد

4

1396-01-03 17:52

F100

پنج شنبه

17:10

۳ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7081

كيش

پرواز كرد

1

1396-01-03 17:30

MD82

پنج شنبه

17:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

ساها

IRZ156

شیراز

پرواز كرد

4

1396-01-03 17:39

737-700

پنج شنبه

17:20

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC864

دزفول

پرواز كرد

4

1396-01-03 18:38

F100

پنج شنبه

17:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB992

كيش

پرواز كرد

2

1396-01-03 18:55

737-500

پنج شنبه

17:40

۳ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6256

مشهد

پرواز كرد

4

1396-01-03 18:08

md88

پنج شنبه

17:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2844

قشم

پرواز كرد

2

1396-01-03 18:13

A320

پنج شنبه

17:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4312

كيش

پرواز كرد

4

1396-01-03 18:05

737-700

پنج شنبه

17:55

۳ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6240

مشهد

پرواز كرد

4

1396-01-03 19:34

md88

پنج شنبه

18:10

۳ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6326

مشهد

پرواز كرد

4

1396-01-03 20:34

MD82

پنج شنبه

18:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

مشهد

پرواز كرد

4

1396-01-03 19:28

MD82

پنج شنبه

18:20

۳ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6275

اهواز

پرواز كرد

4

1396-01-03 20:00

737-400

پنج شنبه

18:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7453

كيش

پرواز كرد

1

1396-01-03 19:45

MD83

پنج شنبه

18:40

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4545

كيش

پرواز كرد

4

1396-01-03 19:30

AB6

پنج شنبه

18:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5277

ارومیه

پرواز كرد

2

1396-01-03 20:22

MD83

پنج شنبه

18:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1288

كيش

پرواز كرد

2

1396-01-03 19:20

F100

پنج شنبه

19:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6984

كيش

پرواز كرد

4

1396-01-03 19:30

B737-400

پنج شنبه

19:10

۳ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7021

كيش

پرواز كرد

1

1396-01-03 19:17

MD83

پنج شنبه

19:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1027

ساری

پرواز كرد

4

1396-01-03 19:38

BAE146

پنج شنبه

19:20

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC832

اهواز

پرواز كرد

4

1396-01-03 20:36

A320

پنج شنبه

19:20

۳ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN048

شیراز

پرواز كرد

4

1396-01-03 20:02

MD82

پنج شنبه

19:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

تاخیر - 22:30

2

MD82

پنج شنبه

19:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5297

بندرعباس

پرواز كرد

2

1396-01-03 20:08

MD82

پنج شنبه

19:35

۳ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4073

مشهد

پرواز كرد

1

1396-01-03 19:55

MD82

پنج شنبه

19:40

۳ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2820

كيش

پرواز كرد

2

1396-01-03 20:29

A320

پنج شنبه

19:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1037

مشهد

پرواز كرد

4

1396-01-03 20:21

AB3

پنج شنبه

19:50

۳ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4035

قشم

آماده پرواز

1

MD82

پنج شنبه

19:55

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1087

شیراز

پرواز كرد

4

1396-01-03 20:24

A310

پنج شنبه

20:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB8056

اهواز

تاخیر - 23:00

2

MD82

پنج شنبه

20:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2588

رشت

پرواز كرد

2

1396-01-03 20:08

F50

پنج شنبه

20:05

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3914

بوشهر

در حال سوار شدن

4

F100

پنج شنبه

20:05

۳ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5211

مشهد

در حال سوار شدن

2

737

پنج شنبه

20:10

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA279

ارومیه

دريافت كارت پرواز

2

F100

پنج شنبه

20:10

۳ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7401

تبریز

باطل شد

1

MD83

پنج شنبه

20:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

اترک

ATR1931

كيش

آماده پرواز

4

A320

پنج شنبه

20:15

۳ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1098

اهواز

آماده پرواز

4

AB3

پنج شنبه

20:25

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC634

گرگان

در حال سوار شدن

4

ATR-72-200/210

پنج شنبه

20:25

۳ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1236

شیراز

در حال سوار شدن

2

RJ100

پنج شنبه

20:40

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA298

یزد

پایان پذیرش مسافر

2

100

پنج شنبه

20:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA238

اصفهان

پایان پذیرش مسافر

2

F100

پنج شنبه

20:55

۳ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7025

كيش

پایان پذیرش مسافر

1

MD82

پنج شنبه

21:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5242

تبریز

دريافت كارت پرواز

2

MD82

پنج شنبه

21:10

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC626

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

4

f100

پنج شنبه

21:25

۳ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5246

تبریز

دريافت كارت پرواز

2

MD83

پنج شنبه

21:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3786

شیراز

دريافت كارت پرواز

4

f100

پنج شنبه

22:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2614

اهواز

طبق برنامه

2

F100

پنج شنبه

22:20

۳ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

22:30

۳ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

4

md88

پنج شنبه

22:45

۳ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3788

شیراز

طبق برنامه

4

F100

پنج شنبه

23:00

۳ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

پنج شنبه

23:25

۳ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

4

737-700

پنج شنبه

23:40

۳ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

05:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

جمعه

05:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1031

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

05:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

2

F100

جمعه

05:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA234

شیراز/بندرلنگه

طبق برنامه

2

F100

جمعه

06:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

4

A300-600

جمعه

06:05

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6984

كيش

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

06:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

2

100

جمعه

06:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

4

A320

جمعه

06:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

1

F100

جمعه

06:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

4

F100

جمعه

06:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

06:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

جمعه

06:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

06:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

4

B.727

جمعه

06:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA376

زاهدان/اصفهان/کرمان

طبق برنامه

2

AB3

جمعه

06:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

4

F100

جمعه

06:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5287

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

06:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

06:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB922

سنندج

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

06:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2520

آغاجاری

طبق برنامه

2

F100

جمعه

07:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

4

A320

جمعه

07:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

2

F100

جمعه

07:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

2

F100

جمعه

07:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

2

A320

جمعه

07:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

اترک

ATR1905

كيش

طبق برنامه

4

A320

جمعه

07:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

07:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7405

آبادان

طبق برنامه

1

F100

جمعه

08:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

پويا

PYA2350

بندرعباس

طبق برنامه

4

IL76

جمعه

08:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC606

رامسر

طبق برنامه

4

F100

جمعه

08:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5229

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

08:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

4

MD83

جمعه

08:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

2

100

جمعه

08:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

08:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

ساها

IRZ150

اهواز

طبق برنامه

4

737-700

جمعه

08:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3920

چابهار

طبق برنامه

4

ATR-42-320

جمعه

08:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

08:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

4

737-700

جمعه

08:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

1

F100

جمعه

09:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

2

F100

جمعه

09:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5295

قشم

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

09:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC864

دزفول

طبق برنامه

4

F100

جمعه

09:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

2

F100

جمعه

09:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4049

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

09:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

09:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB992

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

09:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

4

737-600

جمعه

09:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

09:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2818

كيش

طبق برنامه

2

A320

جمعه

09:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

09:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3932

رامسر

طبق برنامه

4

F100

جمعه

09:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

09:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

09:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7425

كيش

طبق برنامه

1

F100

جمعه

10:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

10:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7469

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

10:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3782

شیراز

طبق برنامه

4

f100

جمعه

10:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

2

F100

جمعه

10:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5221

كيش

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

10:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

4

F100

جمعه

10:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4089

كيش

طبق برنامه

1

MD83

جمعه

10:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

10:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

10:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

10:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6980

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

10:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB8096

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

10:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

2

F100

جمعه

10:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2618

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

11:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA285

کرمانشاه

طبق برنامه

2

100

جمعه

11:05

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3964

رامسر

طبق برنامه

4

F100

جمعه

11:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4083

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

11:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

جمعه

11:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

11:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6335

قشم

طبق برنامه

4

md88

جمعه

12:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4035

قشم

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

12:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5233

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

12:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6227

قشم

طبق برنامه

4

md88

جمعه

12:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

4

AB6

جمعه

12:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC608

مشهد

طبق برنامه

4

F100

جمعه

12:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

12:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

12:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

4

md88

جمعه

13:05

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

4

ATR-72-200/210

جمعه

13:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

ساها

IRZ152

اهواز

طبق برنامه

4

737-700

جمعه

13:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6307

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

13:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

4

f100

جمعه

13:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

13:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

13:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

4

737-700

جمعه

13:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA460

مشهد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

13:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1264

مشهد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

14:05

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7497

اصفهان

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

14:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

جمعه

14:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

14:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4007

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

14:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7451

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

14:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6988

كيش

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

14:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1004

خرم‌آباد

طبق برنامه

4

BAE146

جمعه

14:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

4

A320

جمعه

14:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1258

مشهد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

14:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6982

كيش

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

15:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5223

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

15:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

15:05

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

2

F100

جمعه

15:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

2

A320

جمعه

15:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

4

727-100

جمعه

15:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-200/210

جمعه

15:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA378

زاهدان/اصفهان/کرمان

طبق برنامه

2

F100

جمعه

15:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA296

یزد

طبق برنامه

2

100

جمعه

15:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2610

دزفول

طبق برنامه

2

F100

جمعه

15:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5281

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

15:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

16:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5235

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

16:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4019

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

16:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB940

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

16:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA428

شیراز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

16:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

4

ATR-72-500

جمعه

16:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

4

F100

جمعه

16:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5213

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

16:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

4

md88

جمعه

17:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

4

md88

جمعه

17:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

2

f100

جمعه

17:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

17:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5273

قشم

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

17:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6326

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

17:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

4

737-700

جمعه

17:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

4

ATR-72-200/210

جمعه

17:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

17:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2588

رشت

طبق برنامه

2

F100

جمعه

17:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

2

A320

جمعه

17:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

4

737-700

جمعه

17:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4085

قشم

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

18:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

4

ab6

جمعه

18:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2608

یزد

طبق برنامه

2

F100

جمعه

18:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4545

كيش

طبق برنامه

4

AB6

جمعه

18:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5219

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

18:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

4

F100

جمعه

18:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7453

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

19:05

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2612

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

19:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5211

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

19:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1027

ساری

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

19:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

اترک

ATR1941

قشم

طبق برنامه

4

A320

جمعه

19:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

19:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5240

یزد

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

19:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4015

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

19:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

4

B.727

جمعه

19:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

19:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

19:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

2

A320

جمعه

19:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

19:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

19:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5263

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

19:55

۴ فروردين ۱۳۹۶

اترک

ATR1931

كيش

طبق برنامه

4

A320

جمعه

20:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

20:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

4

md88

جمعه

20:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-200/210

جمعه

20:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

20:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6986

قشم

طبق برنامه

4

MD82

جمعه

20:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

4

f100

جمعه

20:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1098

اهواز

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

20:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4087

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

20:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

20:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

4

md88

جمعه

21:00

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

4

F100

جمعه

21:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

جمعه

21:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5277

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

21:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3788

شیراز

طبق برنامه

4

F100

جمعه

21:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5250

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

21:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

21:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5246

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

21:45

۴ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

4

AB3

جمعه

22:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7429

كيش

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

22:15

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5286

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

22:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

4

md88

جمعه

22:30

۴ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

2

F100

جمعه

22:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

22:35

۴ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2614

اهواز

طبق برنامه

2

F100

جمعه

22:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6252

مشهد

طبق برنامه

4

md88

جمعه

22:50

۴ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7569

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

23:10

۴ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه

4

F100

جمعه

23:20

۴ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

جمعه

23:25

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5244

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

جمعه

23:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

4

737-700

جمعه

23:40

۴ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5208

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

جمعه

23:55

۴ فروردين ۱۳۹۶